logo Český telekomunikační úřad

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

ČTÚ nemá žádné zákonné pravomoci, jejichž prostřednictvím by mohl změně smlouvy, byť i pro účastníky nevýhodné, zabránit. Zákazníci ale mají již možnost změnu smlouvy odmítnout, bez sankce ji ukončit a zvolit si jiného poskytovatele.

ČTÚ řeší stížnosti na nově zavedené účtování po minutách služeb mobilního operátora Vodafone. S jednostrannou změnou smlouvy klienti nemusí souhlasit a ke dni účinnosti změny mohou smlouvu bez sankcí ukončit. Nemohou však docílit toho, aby jim služba byla dál poskytována za původních podmínek.

Vodafone v červenci přistoupil ke změně tarifikace z účtování po vteřinách po první provolané minutě na účtování po celých minutách. To vyvolalo stížnosti účastníků, kteří žádali ČTÚ o zásah spočívající v zákazu provedení této změny a zachování stávajícího způsobu tarifikace.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou za splnění zákonem stanovených podmínek oprávněni provést jednostrannou změnu smlouvy, a to i takovou změnu, která může pro spotřebitele představovat zhoršení jejich postavení. Takovou změnou může dojít například ke zvýšení celkové úhrady za služby.

Zákazník má na druhou stranu právo změnu odmítnout a smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončit. K tomu, aby toto své právo stihl využít, potřebuje se včas o změně dozvědět.

Operátor proto má povinnost nejméně 1 měsíc před nabytím změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a na webu a zároveň zákazníky informovat o tomto uveřejnění.

Pokud se navíc změna týká zákonem taxativně vymezených náležitostí smlouvy, musí operátor informovat účastníky způsobem sjednaným ve smlouvě také o jejich právu ukončit smlouvu bez sankcí ke dni nabytí účinností této změny.

U předplacených služeb, u nichž zpravidla nejsou sjednávány závazky, je v případě nesouhlasu se změnou možné smlouvu okamžitě ukončit a telefonní číslo v nejkratší možné době přenést k jinému poskytovateli.

Další články k tématům - operátor - sankce - smlouva - stížnosti - tarifikace - účtování - Vodafone - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. září 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad