logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Společnost Indra získala šest smluv v celkové hodnotě 27,4 milionů eur na implementaci vlastních technologií integrovaného systému kontroly přístupů a řízení bezpečnosti v rámci projektu rozšíření Panamského průplavu.

Průplav je považován za jedno z hlavních děl civilního inženýrství v historii lidstva. Vypisovatelem výběrového řízení, v němž Indra získala šest smluv, je společnost Grupo Unidos por el Canal, S.A. V čele tohoto stavebního konsorcia stojí společnost Sacyr Vallehermoso. Zadavatelem je Správa Panamského průplavu.

Nové smlouvy staví Indru do role významného technologického partnera panamského projektu, referenční stavby celosvětového významu. Současně upevňují její pozici pro příští výběrová řízení, ať už se jedná o Panamský průplav anebo dodávky avantgardních inteligentních řešení pro další rozsáhlé výstavby infrastruktur.

Předmětem plnění španělské firmy je integrovaný systém kontroly přístupů a řízení bezpečnosti, systém detekce plavidel, veškerá komunikační technologie, systémy detekce a hašení požárů, ozvučení, evakuace a systém senzorů kvality ovzduší. To vše je určeno pro novou, třetí sadu zdymadel Panamského průplavu.

Integrovaný systém kontroly a bezpečnosti bude vybaven nejmodernějšími technologiemi. Součástí systému je kontrola přístupu do budov, kontrola vozidel, perimetrální alarm, detekce neoprávněného vniknutí do budov a kontrolní videozáznamový systém pro zdymadla a související budovy na obou koncích průplavu, tedy na straně Tichého a Atlantického oceánu.

Pomocí špičkové technologie zajistí technologické řešení Indry centralizované řízení identifikačních karet pro více než deset tisíc zaměstnanců Správy Panamského průplavu a jejích dodavatelských firem. Umožní kontrolu přístupu do všech 70 budov, odkud bude provoz třetí sady zdymadel kontrolován a řízen.

Celý systém bude vybaven více než 400 čtečkami pro kontrolu přístupu. Kombinace identifikačních karet pro individualizovaný přístup a špičkové technologie vysoké bezpečnosti, založené na biometrických kartách, umožní nastavit požadované hladiny bezpečnosti pro obecně využívané zóny odborným personálem průplavu a pro areály se striktně omezeným přístupem.

Systémy kamerového dohledu a kamerového záznamu bude tvořit přes 350 videokamer. Jejich posláním je zajišťovat bezpečnost zařízení a dohled nad provozem zdymadel a tranzitem lodí. Všechny systémy se budou ovládat z řídících dispečinků. Proběhne jejich integrace se systémem perimetrální detekce a systémem detekce neoprávněných přístupů do budov. K detekci bude sloužit přes 4500 detektorů pohybu, detektorů rozbití skla, magnetických kontaktů a detektorů vibrací.

Řízení provozu v zařízeních a vratech plavebních komor

Posláním systému kontroly vozidel je zabránit vjezdu neautorizovaných dopravních prostředků do areálu, kontrolovat provoz uvnitř zařízení a průjezdy vraty plavebních komor, signalizovat autorizovaný a neautorizovaný průchod osob vraty plavebních komor, bránit záškodnické činnosti v nejcitlivějších zónách průplavu. Vysoký význam systému je dán jednou z novinek rozšířeného průplavu: po dvou z celkem osmi vrat mohou při zavřeném stavu vrat přejíždět servisní vozidla; chodci mohou pomocí obslužných lávek přecházet po všech komorových vratech.

Ke kontrole vozidel budou využity semafory, překážky závorového typu a novinka v oblasti překážek, tzv. road blockers, tedy zařízení o vysoké bezpečnosti. Road blockers jsou 100procentně španělskou technologií. Připomínají automatické pollery, které jsou instalovány v některých městech.

Rozdíl spočívá v bezpečnostním pokrytí, jež v tomto případě dosahuje trojmetrové šíře. Pevností své konstrukce jsou schopny zastavit i několikatunová vozidla pohybující se rychlostí přes 60 km za hodinu. Cílem zvolené technologie je zabránit sabotážním činům a pádu autorizovaných vozidel do vnitřního prostoru plavebních komor.

Dalším systémem, který Indra implementuje, je systém detekce plavidel. Jeho úkolem je identifikovat každý plovoucí objekt pohybující se v rámci operačního dosahu zdymadlových komor a zabránit nahodilému zavření vrat v době, kdy se v dráze jejich pohybu nachází jakýkoli předmět. Cílem opatření je zvýšit bezpečnost provozu vrat plavebních komor.

Síť senzorů kvality okolního prostředí

Další součástí předmětu plnění je síť senzorů kvality okolního prostředí. Síť bude poskytovat potřebné informace pro řádný provoz budoucích zařízení. Indra provede návrh i samotnou instalaci sítě a pro koncepci každé oblasti využije špičkovou technologii. Systém měření hladiny vody tak jako hlavní senzor využije čidlo založené na elektromagnetickém radaru, které nepotřebuje být v kontaktu se samotnou kapalinou; systém měření kvality vody bude založen na jediné měřící jednotce, schopné zjišťovat parametry vody jako teplota, salinita, tlak, zakalení anebo hodnoty fluorescence.

Systém řízení intenzity osvětlení zase umožní optimálně řídit náklady na energii. Další systémy budou měřit kvalitu ovzduší v uzavřených zónách, směr a rychlost větru, měřit a kontrolovat výskyt plynů v budovách.

Průkopnická řešení k detekci a hašení požárů

Průkopnická technologická řešení použije Indra také v návrhu systémů pro detekci požárů a protipožární ochranu, které má dodat. Její systémy budou minimalizovat hrozbu vzniku požáru v infrastruktuře Panamského kanálu, ať už by k němu mělo dojít na palubě proplouvající lodi, v nákladu, který se může převrhnut anebo vylít do vody, či v jakémkoli klíčovém objektu technického zázemí průplavu nebo v klíčovém zařízení pro řízení všech jeho systémů.

Zmínku si v této souvislosti zaslouží použití plynného hasiva FM-200. Čisté hasivo nemá negativní dopad na životní prostředí a neohrožuje osoby. Jeho předností je, že nezpůsobuje žádné škody na chráněných materiálech, a proto se hodí do objektů, kde jsou uloženy IT technologie, elektrická infrastruktura anebo třeba archivy papírových dokumentů. Za splnění určitých okolností umožňuje hasit požáry dokonce v uzavřených prostorách za přítomnosti dalších osob.

Systém detekce požárů bude integrovaný se systémem hašení a systémem hromadného hlášení. Ten je z hlediska standardizace novinkou (zahrnut do posledního vydání standardu NFPA 72) a jeho implementaci zajistí opět Indra.

Tvoří ho systém alarmů, digitální signalizace, telefonie, ozvučení a evakuační systém. Všechny uvedené technologie se budou znovu integrovat s hlavním stávajícím řídicím systémem (SCADA). Integrace si vyžádá zásadní podíl koordinačních a integračních činností.

Nejnovější komunikační technologie

Předmětem poslední ze šesti nově získaných smluv jsou komunikace. Indra se stane dodavatelem systémů zajišťujících hlasové a datové komunikace, přenos videokamerových dat a bezdrátové komunikace do jednotlivých objektů celého komplexu a jejich propojení s provozovanými řešeními ve stávajících zařízeních dnešního průplavu. Úkolem je zaručit kontinuitu všech typů komunikací.

Společnost rozvine řešení telefonie Vo IP, založené na více než 400 analogových a IP terminálech; všechny budou využívat jednu a tutéž platformu. Komunikaci podpoří centrální inteligence řešení.

Dalším úkolem Indry je implementovat multipásmové řešení s fixními i přenosnými retranslačními stanicemi, které budou zajišťovat mobilní služby, VHF, UHF anebo WiFi. Zvolené řešení bude garantovat pokrytí signálem v údržbových tunelech a v těžko přístupných místech a projeví se vyšší bezpečností pro provozní a údržbový personál. Ten získá přístup k hlasovým a datovým komunikačním službám v kterémkoli místě nově budovaných zařízení.

Smlouva počítá s vybudování instalací založených na optickém vláknu. I v tomto případě provede Indra jejich návrh a implementaci. Optovláknová technologie přinese téměř neomezenou kapacitu přenosu informací mezi jednotlivými budovami a centrálními místy.

Vybavit infrastrukturu inteligencí

Projekty rozšíření Panamského průplavu ještě více prohloubí široké zkušenosti Indry s využíváním nových technologií k vybavení infrastruktur inteligencí, k zajišťování jejich větší efektivity a ekologické i ekonomické udržitelnosti. Inteligentní technologie poskytují v reálném čase informace k rozhodování a umožňující nabízet občanům služby s přidanou hodnotou.

Účinnější řízení infrastruktur společně se zlepšením mobility osob a zboží přispívají ke zvýšení úrovně bezpečnosti, efektivity a také k odpovědnějšímu chování k životnímu prostředí.

Další články k tématům - detekce - energie - infrastruktura - kamera - UHF - VHF - video - VoIP - WiFi

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 21. května 2013 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye