logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

Společnost Indra vypracovala pro peruánskou státní správu strategický plán na implementaci inteligentních sítí v elektrizační soustavě Peru. Smlouvu uzavřela s Úřadem pro dohled nad investicemi v oblasti energetiky a hornictví - OSINERGMIN.

OSINERGMIN je státní orgán pověřený regulací podniků činných v sektoru elektroenergetiky, hornictví a uhlovodíků a dohledem nad plněním normativního rámce. Ve svém výkonu regulace a dohledu se řídí technicko-ekonomickými kritérii a přispívá k udržitelnému rozvoji těžebního a energetického průmyslu v zemi.

Studie Indry seznamuje s všeobecným stavem elektroenergetického sektoru v Peru ve třech rovinách: trh, technologická vybavenost a regulace. Vychází ze stávající situace a z předpokládaného vývoje peruánského trhu. V průběhu zpracování analýzy proběhla řada pracovních schůzek s účastníky elektroenergetického odvětví.

Součástí studie je identifikace hlavních akčních linií pro implementaci smart grids, instalaci inteligentních měřicích přístrojů, integraci distribuované výroby, řízení poptávky, automatizaci distribuce elektrické energie a projekt elektromobilu. Každá z linií byla podrobně rozpracována, definovaly se její charakteristiky a identifikoval její dopad na soustavu z hlediska energetické účinnosti a řízení aktiv i z hlediska zlepšení kvality dodávky.

V závěru dokumentu je předložen návrh akčního plánu, který by měl zohledňovat postupný vývoj sítě až po dosažení novému modelu inteligentních sítí a obsahovat kvalitativní popis očekávaného stupně penetrace jednotlivých technologií. Navrhovaná strategie počítá s tím, že akční plán zahrne všechny účastníky trhu. Východiskem plánu bude identifikace pilotních projektů, jejichž prostřednictvím se ověří platnost jednotlivých funkcionalit a technologií. Předpokladem je existence definitivní úpravy pro jejich hromadnou implementaci.

Hlavní přínosy

Otevření Peru pro zavedení technologie smart grids přinese výhody elektrizační soustavě i účastníkům trhu. Z globálního hlediska implementace těchto technologií umožní zvýšit spolehlivost soustavy a zajistit integraci nových energií z obnovitelných zdrojů (v příštích dvou letech Peru počítá s 600 MW této energie).

Integrace distribuované výroby energie společně s řízením poptávky umožní zredukovat výkonové špičky a snížit požadavky na nové investice do výroby energie a sítí. V zemi, jejíž roční míra růstu energetické spotřeby přesahuje 7 procent, mají oba dva faktory zásadní význam.

Přínosy lépe monitorované a automatizované sítě pocítí i samotní odběratelé jednak formou vyšší kvality dodávky, jednak možností efektivněji řídit vlastní energetickou spotřebu.

Udržitelnost a energetická účinnost

V současnosti pracuje Indra na vývoji nových technologií a řešení ke zvýšení energetické účinnosti a udržitelnosti a to jak v oblasti výroby, přenosu a distribuce, tak i v oblasti spotřeby na straně průmyslových velkoodběratelů, domácností a odběratelů v odvětví dopravy. Realizuje několik projektů smart grids, jež zajistí udržitelný, bezpečný a hospodárný rozvoj. Jako poradce španělského regulačního úřadu CNE participuje na vývoji inteligentních sítí v rámci pracovní skupiny Smart Grids.

Společně s Gas Natural Fenosa stojí Indra v čele výzkumně-vývojového a inovativního projektu Energos s rozpočtem 24 milionů eur, z nichž 50 procent financují veřejné fondy španělského Střediska technologicko-průmyslového rozvoje, CDTI. Cílem projektu je vývoj metod a technologií pro sítě budoucnosti. Ve spolupráci s energetickou společností se Indra zapojila do evropského projektu 3E Houses, jehož cílem bylo prokázat a vyčíslit přínos ICT pro zlepšení energetické účinnosti domácností prostřednictvím pilotního projektu v sociálních bytech ve španělském městě San Cugat del Vallés.

Společně se španělským provozovatelem přenosové soustavy, REE, se společnostmi Gas Natural Fenosa, Endesa a Iberdrola se Indra podílí i na dalších výzkumně-vývojových a inovativních projektech, jejichž předmětem je vývoj nových systémů (model sítě, platformy pro integraci v reálném čase a systémy obousměrné komunikace) a završila vývoj nové generace inteligentních měřidel.

Je aktivním členem několika pracovních skupin iniciovaných španělským Ministerstvem průmyslu s cílem podpořit vývoj elektromobilu ve Španělsku. Spolupracuje na řadě iniciativ a výzkumných projektů s různými subjekty a podniky energetického průmyslu.

Další články k tématům - analýza - automatizace - elektromobil - energie - ICT - inovace - studie - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 12. března 2013 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye