logo Kverulant.org, o.p.s.

Pražský tunel KonekTel - DPP se hroutí!

Kverulantovi se podařilo úspěšně nabourat konstrukci připraveného peněžního tunelu s již klasickým scénářem - tendr na míru s předražením zakázky. DPP, respektive Pražanům, tak ušetřil od září 2013 do ledna 2015 téměř 75 milionů Kč.

Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal začátkem roku 2013 výběrové řízení na ostrahu svých 26 objektů. Soutěže za necelou půl miliardu Kč se však může zúčastnit jen držitel přesně specifikovaného certifikátu na radiostanice Motorola - a ten je v republice jen jeden!

Teoreticky se do výběrového řízení mohla přihlásit prakticky kterákoliv z velkých firem, které provádějí ostrahu objektů a mělo se rozhodovat na základě nejnižší ceny, která by se podle Kverulantova kvalifikovaného odhadu měla pohybovat kolem 240 milionů Kč bez DPH, a nikoliv 400 milionů Kč bez DPH, jak si přál DPP.

Pouhých 240 milionů ovšem bylo na rozdělení peněz mezi organizátory výběrového řízení málo, a tak bylo třeba vymyslet kvalifikační podmínku, která by umožnila přihlásit se jen tomu, kdo se s organizátory výběrového řízení rozdělí. Dopravní podnik si již tento postup vyzkoušel, když firma Cross Point získala předražený kontrakt na prodej jízdenek.

"Jediným držitelem požadovaného certifikátu Motorola Dimetra IP, verze R 8.1, byla v České republice firma KonekTel, takže se zájemci o poskytování ostrahy nutně museli spojit právě s ní. Společnost však všechny bezpečnostní agentury kromě té správné, která byla s hochy z DPP předem dohodnuta, odmítala a získat od Motoroly další certifikát nebylo ve lhůtách výběrového řízení možné stihnout, a to ani po prodloužení termínu pro předložení nabídek do září 2013. Klíče k výběrovému řízení, a tedy i k penězům, tak držela v rukou firma KonekTel, se kterou se pánové z DPP již prokazatelně dokážou dohodnout," popisuje schéma podvodu Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org, o.p.s.

Právě s firmou KonekTel Praha na konci roku 2012 podepsala smlouvu na rádiový systém TETRA za 236 milionů Kč. Rádiový systém bude mít společnost na starosti dalších dlouhých deset let. Podle Českých radiokomunikací byly podmínky tendru v rozporu se zákonem a výběrové řízení bylo ušito na míru právě KonekTelu, který to s pražskými politiky prostě umí ...

A nejen s nimi. Brněnským strážníkům firma prodala radiokomunikační systém za více než 80 milionů Kč - "Vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA pro Statutární město Brno, Městskou policii Brno". A to dokonce bez výběrového řízení. Smlouvu uzavřenou v roce 2012 nyní prošetřuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže z podnětu Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Zdá se však, že se Kverulantovi díky medializaci kauzy podařilo dosáhnout toho, že se bezpečnostním agenturám přihlásili zahraniční držitelé požadovaného certifikátu, a tak se do soutěže přihlásilo více firem a nakonec možná skutečně rozhodne nejnižší cena.

Kverulantovi se podařilo úspěšně nabourat konstrukci připraveného tunelu, takže DPP neměl vítěze soutěže na ostrahu vybraného ještě ani v lednu 2015. Překažením tunelu tak Kverulant dopravnímu podniku, resp. Pražanům, ušetřil od září 2013 do ledna 2015 téměř 75 milionů Kč. DPP po tu dobu zadává objednávky bezpečnostním agenturám, které vysoutěžil v minulých letech.

Tato kauza dokazuje, že zájem médií je důležitým faktorem k tomu, aby byl Kverulant.org ve svém úsilí úspěšný.

Podnět Kverulanta k prošetření zákonnosti průběhu výběrového řízení veřejné zakázky podaný na ÚOHS

Podnět k prošetření zákonnosti průběhu výběrového řízení veřejné zakázky:

Záměrně a v rozporu se zákonem a účelově byla stanovena diskriminační podmínka spočívající v tom, že uchazeč musí být držitelem certifikátu Motorola Dimetra IP, verze R 8.1 nebo smluvním vztahem s ním - jediným držitelem firma KonekTel. Tak odmítá každou bezpečnostní agenturu, mimo tu, která je se zadavatelem DPP pravděpodobně předem dohodnutá.

Získat od společnosti Motorola další certifikát nelze ve lhůtách výběrového řízení stihnout a to i s tím, že termín pro předložení nabídek byl prodloužen do září 2013. Rozhodnutí o výběrového výběrovému řízení tak fakticky spočívá v rukou firmy KonekTel. Tím vážně poškozen důležitý zájem, který odpovědným osobám ukládá obecnou povinnost soutěžit čestně a šetřit spravovaný veřejný majetek. Tím je také dána vysoká společenská nebezpečnost tohoto jednání.

Diskriminační technické požadavky

Technické kvalifikační předpoklady f) podle ust. § 63 odst. 1 zákona Dodavatel předloží čestné prohlášení, že má vyškolených nejméně 16 osob v zásadách bezpečného provozu a používání radiostanic provozovaných v Městské rádiové sítí TETRA a disponuje možnosti užívání celkového počtů stanic ve výši až 100 ks. V čestném prohlášení napíše dodavatel, o jaký typ radiostanic se jedná a že uvedený typ byl schválen pro provoz v Městské rádiové sítí TETRA.

Co znamená požadavek "že uvedený typ (radiostanice) byl schválen pro provoz v Městské rádiové sítí TETRA". Existuje nějaký seznam schválených typů radiostanic pro provoz v Městské rádiové síti TETRA? Pokud ano, jsme toho názoru, že tento seznam musí být součástí zadávací dokumentace. Pokud ne, podle jakého seznamu schválených radiostanic se má uchazeč řídit, případně kdo zmíněné schválení pro provoz v Městské rádiové síti TETRA vydává a na koho se tedy obrátit?

Obecně platí, že základní ideou všech standardů a otevřených technologií (jako například TETRA, či GSM) je možnost dodávat koncová zařízení (radiostanice, mobilní telefony) od různých výrobců, která jsou díky standardizaci všechna kompatibilní s infrastrukturou rádiového TETRA (či GSM) systému. Výsledkem tohoto přístupu je konkurenční prostředí mezi dodavateli koncových zařízení a tedy i jejich nižší ceny pro koncového zákazníka.

Z definice standardu TETRA vyplývá, že s infrastrukturou Městské rádiové sítě TETRA je kompatibilní celá škála radiostanic od různých výrobců, nejen ty modely, které jsou momentálně v rámci rádiové sítě provozovány. Požadavek na schválený typ omezuje šíři potenciálně použitelných radiostanic s možným dopadem na jejich pořizovací cenu a diskriminuje výrobce a dodavatele "neschválených" typů radiostanic, ať už si pod pojmem "neschválený" v daném okamžiku představujeme cokoliv.

Co znamená pojem "že uvedený typ byl schválen pro provoz v Městské rádiové sítí TETRA", případně požadujeme seznam typů radiostanic schválených pro provoz v Městské rádiové sítí TETRA. i) podle ust. § 63 odst. 1 zákona Potvrzení, že alespoň jedena osoba dodavatele, byla vyškolena v obsluze a servisu provozované technologie Městské rádiové sítě TETRA, Motorola Dimetra IP, verze R 8.1.

Tento technický kvalifikační předpoklad považujeme z hlediska specifikace a plnění zakázky za zcela irelevantní. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč bude zajišťovat fyzickou ochranu v objektech zadavatele a pro spojení bude používat koncové radiostanice ve standardu TETRA, nepřijde z titulu své práce do přímého kontaktu s infrastrukturou Městské rádiové sítě TETRA, Motorola Dimetra IP, verze R 8.1 z pohledu jejího provozu nebo servisu. Při vykonávání své činnosti, tj. fyzické ostrahy, bude infrastrukturu Městské rádiové sítě TETRA využívat pouze jako její uživatel.

Infrastruktura Městské rádiové sítě TETRA je vlastněna Magistrátem hl. m. Prahy a její obsluha a servis je zajištěna společností KonekTel a.s. na základě smluvního vztahu mezi Magistrátem hl. m. Prahy a společností KonekTel a.s. Není tedy důvod a domníváme se, že ze strany majitele infrastruktury rádiové sítě není ani povoleno, aby se kdokoliv ze strany uchazeče zabýval obsluhou a servisem technologie Městské rádiové sítě TETRA, Motorola Dimetra IP, verze R 8.1.

Požadavek na osobu dodavatele vyškolenou v obsluze a servisu je tak z věcného hlediska zcela nadbytečný.Koncové prvky (radiostanice) používané pro rádiové spojení a infrastruktura rádiové sítě jsou dvě zcela oddělené záležitosti a v tomto případě neexistuje nejmenší důvod, proč je míchat dohromady. Dodavatel konkrétní technologie Motorola Dimetra IP, verze R 8.1 je podle našich informací v České republice pouze jeden, zatímco dodavatelů koncových radiostanic TETRA je celá řada.

Požadavek dle písmene i) považujeme tedy za diskriminační a zvýhodňující dodavatele konkrétní technologie Motorola Dimetra IP, verze R 8.1. Obecně platí, že základní ideou všech standardů a otevřených technologií (jako například TETRA, či GSM) je možnost dodávat koncová zařízení (radiostanice, mobilní telefony) od různých výrobců, která jsou díky standardizaci všechna kompatibilní s infrastrukturou rádiového (či GSM) systému. Výsledkem tohoto přístupu je konkurenční prostředí mezi dodavateli koncových zařízení a tedy i jejich nižší ceny pro koncového zákazníka.

Pro představu takovýto požadavek dovedený ad absurdum znamená, že se prodejce mobilních telefonů musí prokazovat potvrzením o vyškolení k obsluze a servisu GSM sítě. Provoz a servis GSM sítě je také v tomto v případě v kompetenci jiného subjektu než je prodejce či dodavatel koncových GSM telefonů. Kolik by asi na trhu existovalo prodejců či dodavatelů koncových GSM telefonů, kdyby se každý z nich musel prokazovat potvrzením, že alespoň jedna osoba prodejce byla vyškolena v obsluze a servisu provozované technologie GSM sítě? A co by takový absurdní požadavek udělal s cenami GSM telefonů pro koncové zákazníky?

j) podle ust. § 63 odst. 1 zákona Dodavatel musí prokázat, že je držitelem certifikátu aplikačního partnera Motorola Dimetra IP, verze R 8.1. Vzhledem k výše vyřčeným skutečnostem považujeme také tento požadavek za zcela irelevantní. Neexistuje důvod, proč by se dodavatel jiného typu radiostanic než Motorola nebo jiný prodejce radiostanic Motorola měl prokazovat certifikátem aplikačního partnera Motorola Dimetra IP, verze R 8.1, což je infrastruktura městského rádiového systému TETRA.

Obecněji, proč by se dodavatel radiostanic X měl prokazovat certifikátem aplikačního partnera dodavatele infrastruktury Y? I zde je třeba si uvědomit, že existuje řada výrobců koncových radiostanic, které jsou vzhledem k definici standardu TETRA zcela kompatibilní s infrastrukturou Motorola Dimetra IP, verze R 8.1. A to i vzhledem k vývoji dalších hlasových či datových aplikací.

Výrobci radiostanic a infrastruktury podstupují pravidelná testování vzájemné kompatibility a o výsledcích testování existují oficiální protokoly. Opět analogie ze světa GSM: Je to jako kdyby se po prodejci telefonů iPhone požadoval certifikát na vývoj aplikací na infrastruktuře Huawei. To je naprosto absurdní a prakticky nemožné.

Článek Kverulant.org, o.p.s. ze dne 11. února 2015 - středa

Další články od Kverulant.org, o.p.s.

M-Files - Document Management System