logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

MARBES CONSULTING již více než 10 let úspěšně implementuje pro organizace veřejné správy robustní ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV doplněný o vlastní modul pro správu rozpočtu a tvorbu legislativou požadovaných účetních a finančních výkazů.

Během této doby společnost MARBES CONSULTING společně se svými zákazníky zvládla realizovat veškeré změny spojené s legislativním procesem včetně bezprecedentní reformy účetnictví státu zahájené v roce 2010 - dosud neukončené.

Společnými silami jsme se vypořádali s "Pomocným analytickým přehledem", který výrazně změnil účtování organizací veřejné správy, a podařilo se nám vytvořit unikátní systém kontrol atributů tohoto výkazu. Pro zajištění souladu ekonomického systému PROXIO ERP s aktuálně platnou legislativou pravidelně sledujeme a analyzujeme návrhy zákonů a vyhlášek a novinky zveřejňované Ministerstvem financí České republiky, zejména pak portál Státní pokladny.

Aktuálně jsme realizovali změnu formátu účetních výkazů publikovanou v rámci opravného balíčku č. 28. Je to takřka neuvěřitelné, ale od roku 2010 jsme již realizovali 28 změn ve formátu výkazů odesílaných do Centrálního systému účetních informací státu CSUIS. Tímto tempem oslavíme jubilejní třicátý balíček začátkem roku 2016.

Aktuální opravný balíček obsahuje zejména výraznou změnu formátu výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, u těchto výkazů došlo ke sjednocení XML struktur pro všechny typy organizací státní správy a samosprávy.

Dále pak tento opravný balíček doplnil datovou zprávu o identifikaci o kontaktní údaje osoby, která výkaz sestavila, zavádí nové XSD pro výkaz Pomocný konsolidační přehled a obsahuje drobné změny struktur výkazu PAP část XIV a výkazu Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Změny se týkají již výkazů odesílaných za třetí kvartál roku 2015 (v CSUIS jsou platné od 1.10. 2015).

Na začátek roku 2016 nám pak Ministerstvo financí připravilo povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno elektronicky ve formátu XML (dle specifikace správce daně). Toto hlášení bude v PROXIO ERP tvořeno přímo, obdobně jako nahrazovaný výpis z evidence pro účely DPH.

Pečlivě sledujeme také aktivitu Ministerstva financí v oblasti návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve finanční správě a připravujeme se na změny avizované pro rok 2016 v oblasti ČÚS (účtování transferů a fondů), změny závazných vzorů účetní závěrky a výkazu PAP.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 21. prosince 2015 - pondělí

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.