logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Na komunální odpad elektronicky

Dvacet tisíc plzeňských plátců poplatku za odpad se od září 2015 může registrovat snadno a rychle elektronickou cestou. Nové řešení agendy komunálního odpadu je součástí informačního systému PROXIO.

Magistrát města Plzně (MMP) používá agendový informační systém PROXIO již přes deset let. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně.

Využívání informačního systému PROXIO je pro MMP důležité především z důvodu zefektivnění, optimalizace a zprůhlednění informačních procesů probíhajících jak uvnitř samotného úřadu, tak i směrem ven. To vede nejen k úsporám na materiálu, ať už jde o papír, kancelářské potřeby aj., ale především ke zkvalitnění služeb a zrychlení některých procesů. V současné době je IS PROXIO produktivně užíván celým MMP i městskými obvody a je pro úřad skutečnou osou informačního systému.

Agenda komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu v Plzni nově zajišťuje městská společnost Čistá Plzeň a v souvislosti s potřebou řešit tuto problematiku vznikl projekt úpravy informačního systému pro implementaci změn agendy výběru poplatku za komunální odpad (ISKO). Zásadní novinkou pro zpracování agendy podobného typu je možnost elektronické registrace plátce poplatku za komunální odpad a objednávky svozu.

Vedle standardního písemného podání existuje možnost podání elektronickou formou prostřednictvím datové schránky či elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem i bez něho. Tento proces nevyžaduje přítomnost občana na úřadu a urychluje celou registraci plátce poplatku.

Součástí řešení jsou i další procesy související s problematikou svozu komunálního odpadu, a to registrace změn v údajích plátce nebo objednávky svozu, nahlášení neplatiče plátcem poplatku, zpracování přijatých plateb k poplatku, řešení stížností a reklamací, odhlášení plátce poplatku a proces hlášení závad a záznamu o řešení.

Implementace

Dodavatelem řešení se stala společnost MARBES CONSULTING a projekt implementace systému ISKO proběhl podle schváleného harmonogramu. Produktivní provoz nové agendy jsme spustili v červnu 2015, kdy byla na pracovištích úřadu zahájena registrace občanů coby plátců poplatků za komunální odpad.

Implementace nového informačního systému neměla žádný negativní dopad na vztah úřadu a občanů. Obtížné období, kdy se zaměstnanci úřadu učili pracovat s novými aplikacemi a přitom paralelně vykonávali svoji práci, se podařilo překonat díky jejich zvýšenému pracovnímu nasazení.

Hodnocení

Implementace ISKO přispěla k další elektronizaci významných procesů úřadu tak, aby za vynaložené prostředky byly získány patřičné hodnoty, mj. efektivita práce, průhlednost či kontrolovatelnost procesů. Nově implementovaná oblast byla okamžikem spuštění produktivního provozu zahrnuta dodavatelem do režimu poimplementační podpory, v jejímž rámci MARBES CONSULTING pečuje o systém samotný i o jeho uživatele.

Poimplementační podpora zahrnuje řešení incidentů a vad systému v garantovaném termínu a zajišťuje soulad s platnou legislativou. Je realizována také prostřednictvím konzultací buď v sídle úřadu či vzdáleným způsobem, prováděním pravidelných inspekcí systému (profylaxí) či poskytováním školení k celému agendovému IS PROXIO.

Výstupem projektu ISKO tak je implementovaný systém, který pokrývá požadavky MMP v souladu se zadávací dokumentací úřadu a specifikuje jeho přesné potřeby. Jako část komplexní řešení IS PROXIO je moderním fungujícím systémem odpovídajícím trendům veřejné správy a stávající legislativě.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 23. prosince 2015 - středa

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO