logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Na komunální odpad elektronicky

Dvacet tisíc plzeňských plátců poplatku za odpad se od září 2015 může registrovat snadno a rychle elektronickou cestou. Nové řešení agendy komunálního odpadu je součástí informačního systému PROXIO.

Magistrát města Plzně (MMP) používá agendový informační systém PROXIO již přes deset let. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně.

Využívání informačního systému PROXIO je pro MMP důležité především z důvodu zefektivnění, optimalizace a zprůhlednění informačních procesů probíhajících jak uvnitř samotného úřadu, tak i směrem ven. To vede nejen k úsporám na materiálu, ať už jde o papír, kancelářské potřeby aj., ale především ke zkvalitnění služeb a zrychlení některých procesů. V současné době je IS PROXIO produktivně užíván celým MMP i městskými obvody a je pro úřad skutečnou osou informačního systému.

Agenda komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu v Plzni nově zajišťuje městská společnost Čistá Plzeň a v souvislosti s potřebou řešit tuto problematiku vznikl projekt úpravy informačního systému pro implementaci změn agendy výběru poplatku za komunální odpad (ISKO). Zásadní novinkou pro zpracování agendy podobného typu je možnost elektronické registrace plátce poplatku za komunální odpad a objednávky svozu.

Vedle standardního písemného podání existuje možnost podání elektronickou formou prostřednictvím datové schránky či elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem i bez něho. Tento proces nevyžaduje přítomnost občana na úřadu a urychluje celou registraci plátce poplatku.

Součástí řešení jsou i další procesy související s problematikou svozu komunálního odpadu, a to registrace změn v údajích plátce nebo objednávky svozu, nahlášení neplatiče plátcem poplatku, zpracování přijatých plateb k poplatku, řešení stížností a reklamací, odhlášení plátce poplatku a proces hlášení závad a záznamu o řešení.

Implementace

Dodavatelem řešení se stala společnost MARBES CONSULTING a projekt implementace systému ISKO proběhl podle schváleného harmonogramu. Produktivní provoz nové agendy jsme spustili v červnu 2015, kdy byla na pracovištích úřadu zahájena registrace občanů coby plátců poplatků za komunální odpad.

Implementace nového informačního systému neměla žádný negativní dopad na vztah úřadu a občanů. Obtížné období, kdy se zaměstnanci úřadu učili pracovat s novými aplikacemi a přitom paralelně vykonávali svoji práci, se podařilo překonat díky jejich zvýšenému pracovnímu nasazení.

Hodnocení

Implementace ISKO přispěla k další elektronizaci významných procesů úřadu tak, aby za vynaložené prostředky byly získány patřičné hodnoty, mj. efektivita práce, průhlednost či kontrolovatelnost procesů. Nově implementovaná oblast byla okamžikem spuštění produktivního provozu zahrnuta dodavatelem do režimu poimplementační podpory, v jejímž rámci MARBES CONSULTING pečuje o systém samotný i o jeho uživatele.

Poimplementační podpora zahrnuje řešení incidentů a vad systému v garantovaném termínu a zajišťuje soulad s platnou legislativou. Je realizována také prostřednictvím konzultací buď v sídle úřadu či vzdáleným způsobem, prováděním pravidelných inspekcí systému (profylaxí) či poskytováním školení k celému agendovému IS PROXIO.

Výstupem projektu ISKO tak je implementovaný systém, který pokrývá požadavky MMP v souladu se zadávací dokumentací úřadu a specifikuje jeho přesné potřeby. Jako část komplexní řešení IS PROXIO je moderním fungujícím systémem odpovídajícím trendům veřejné správy a stávající legislativě.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 23. prosince 2015 - středa

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.