logo MARBES CONSULTING s. r. o.

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Agendové řešení MARBES CONSULTING pomáhá při zpracování velkého obejmu dat z oznámených přestupků - kontroluje oznámení přestupků z automatizovaných systémů pro potřeby městské policie a hromadně zpracovává výzvy provozovatelům vozidel.

Tato řešení bezprostředně navazují na standardní agendové systémy pro zpracování přestupků v rámci agendového systému PROXIO a jsou určena k co možná nejrychlejšímu a uživatelsky přívětivému zpracování velkého obejmu dat z oznámených přestupků. Samozřejmostí je přímé napojení na automatizované systémy pro zjišťování přestupků pro potřeby městské policie.

Řešení rovněž splňují požadavky nezbytné k provázání s okolními systémy, jako jsou spisová služba, ekonomické systémy, informační systémy základních registrů a centrálního registru vozidel.

Řešení pro generování výzev provozovateli vozidla umožňuje převzít data z automatizovaných systémů nebo z agendových systémů městské policie v připravených datových dávkách v nastavenou dobu, např. nočním chodem, tak aby systémy nebyly zatíženy v průběhu provozní doby úřadu.

Dalším krokem je kontrola údajů oznámení přestupku a vygenerování výzvy provozovateli vozidla, přičemž zároveň dojde k založení spisu ve spisové službě, k založení jednotlivých dokumentů Oznámení přestupku a Výzvy provozovateli vozidla a rovněž ke komunikaci s ekonomickým systémem úřadu, kde je založen předpis.

V případě, že je při kontrole oznámení nebo kdykoli v průběhu zjištěn zákonný důvod k odložení věci dle zákona o odpovědnosti za přestupky nebo správního řádu, řešení umožní vygenerovat a odeslat do spisové služby i dokument Usnesení o odložení věci.

V případě, že je vystavená Výzva provozovateli řádně a včas uhrazena, je úhrada automaticky načtena z ekonomického systému a případ odložen dle § 125h silničního zákona.

Samozřejmostí je i automatická kontrola na vlastnictví datové schránky adresáta (provozovatele) a její upřednostnění při odesílání nebo uzavření spisu bez nutnosti přecházet do aplikace spisové služby.

Aplikace rovněž umožňuje uživateli provést úkon podání vysvětlení např. v případě oznámení řidiče a předat případ do standardního agendového systému pro zpracování přestupků k individuálnímu dokončení řízení.

Předností celého řešení je obsluha jednotlivých akcí jako generování výzvy nebo odložení po úhradě v dávkách, jejichž velikost je určena uživateli podle potřeby. Ve spojení s využitím tzv. hybridní pošty, která umožňuje přesun fyzického tisku obálek a výzev na dodavatele této služby, pak řešení zefektivňuje celý proces a významně snižuje personální nároky na rutinní činnosti.

Pracovníci se tak mohou zaměřit na mnohem náročnější proces zpracování přestupků v případech, kdy není výzva k uhrazení určené částky ze strany provozovatele akceptována.

Obdobným způsobem je zpracováno také řešení pro městkou policii, které umožňuje zefektivnit proces kontroly údajů získaných automatizovanými prostředky ke zjišťování přestupků, posouzení jejich relevantnosti a následného vytvoření oznámení přestupku ke správnímu orgánu včetně předání dat o přestupku v elektronické podobě.

V případě propojení všech řešení MARBES CONSULTING do jednoho celku pak vznikne velice efektivní nástroj pro zpracování přestupků zjištěných automatizovanými systémy. Tento nástroj navíc eliminuje možnost vzniku chyb při předávání dat a zároveň snižuje personální nároky na celý proces přestupkového řízení.

Přestupky na vzestupu

V posledních letech v obcích i mimo ně rychle přibývá různých automatizovaných systémů pro zjišťování přestupků zejména v oblasti dopravy. Rychlostní radary a semaforové kamery zaznamenávají jednotlivá přestupková jednání a data o nich zasílají orgánům Policie ČR nebo městské policie, které je po prvotním zpracování oznamují správním orgánům. Výsledkem je velké množství údajů o spáchaných přestupcích, které je nutné zpracovat a projednat.

Pořizování radarů a dalších automatizovaných systémů pro zjišťování přestupků je kombinací politického rozhodnutí a snahy o zlepšení bezpečnostní situace v obci, resp. na komunikacích obecně.

Obdobně vznikl také mobilní automatizovaný systém pro kontrolu oprávněnosti parkování na vyhrazených parkovacích zónách ve vybraných pražských městských částech.

Společným jmenovatelem zavedení všech těchto automatizovaných systémů je nutnost zpracovat několikanásobně vyšší počet zdokumentovaných přestupků v dopravě, a to v řádu stovek až tisíců měsíčně.

S tím souvisejí zvýšené nároky jak na personální obsazení jednotlivých správních úřadů, tak na provozní agendové systémy určené ke zpracování přestupků.

Další články k tématům - agenda - automatizace - bezpečnost - kamera - parkování - policie - přestupky - registr - zákon

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 4. května 2018 - pátek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO