logo MARBES CONSULTING s. r. o.

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Magistrát statutárního města České Budějovice v roce 2016 realizoval dva projekty, které zvýšily transparentnost úřadu vůči občanům a usnadnily práci úředníků a příslušníků městské policie při naplňování nových zákonných povinností v oblastech zveřejňování a anonymizace smluv i evidence přestupků.

Anonymizace a publikace smluv v IS Registru smluv

Projekt "Publikace smluv v IS Registru smluv a Elektronická anonymizace dokumentů v IS PROXIO" proběhl v létě 2016 s cílem zvýšit transparentnost úřadu a usnadnit přístup občanů k informacím. Řešení přineslo úředníkům komfortní nástroj pro elektronickou anonymizaci osobních údajů a dalších citlivých informací v dokumentech, a to včetně vytěžování textové vrstvy.

Tento nástroj je možné v rámci úřadu využívat univerzálně, tj. nejen pro potřeby publikace smluv, ale také pro libovolné dokumenty, které je nutné či vhodné anonymizovat a následně dále textově zpracovávat. Zároveň byla implementována funkcionalita publikace v IS Registru smluv, který je součástí Portálu veřejné správy MV ČR.

Základem řešení je PROXIO - centrální evidence smluv, která podporuje nejen proces přípravy, ale také samotnou anonymizaci, publikaci a následné zpracování dokladu o zveřejnění v ISRS. Samozřejmostí je možnost editace, publikace dodatků apod.

Nástroj pro zveřejnění zajišťuje vygenerování souboru s daty a jeho odeslání pro zveřejnění smlouvy na Portálu veřejné správy. Zde je využito řešení vyžadované tímto portálem - data pro zveřejnění se odesílají ve formě XML dokumentu prostřednictvím datové zprávy do určené datové schránky Ministerstva vnitra.

"Řešení zjednodušilo postup zveřejňování smluv na webových stránkách města. Úředníci magistrátu dnes mají k dispozici intuitivní nástroj pro anonymizaci a současně mohou plně zautomatizovat proces zveřejňování smluv jak na web města, tak i do ISRS, a to včetně garance souladu procesů s platnou legislativou. Občanům pak přibyla komfortní možnost získat informace o smlouvách v prostředí portálu veřejné správy," hodnotí výsledky projektu Mgr. David Kříž, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií Magistrátu statutárního města České Budějovice.

Integrace IS PROXIO s IS Centrálním registrem přestupků 

Integrační projekt proběhl na podzim roku 2016 v návaznosti na novelu zákona o přestupcích, která s účinností od 1. 10. 2016 uložila správním orgánům a městské policii statutárních měst povinnost zapisovat vybrané přestupky do centrální evidence přestupků (ISEP) a zároveň využívat údaje z této evidence při řešení přestupků, a to formou vyžádání opisů.

Pro magistrát to znamenalo nové povinnosti při zpracování přestupkového řízení, konkrétně bylo nutné systémově podpořit možnost vyžádání opisu z ISEP včetně uložení dat k dalšímu zpracování, dále možnost vyhodnocení podmínky recidivního jednání pro potřeby projednávaného přestupku a následnou podporou v systému umožnit také zápis do ISEP.

Městská policie potřebovala jednoduchý nástroj pro operativní získání opisu z ISEP přímo v terénu přes mobilní zařízení, kde součástí opisu mělo být také vyhodnocení recidivy pro konkrétní přestupek. Tento požadavek byl řešen implementací další komponenty aplikace Hledáček a webovým rozhraním přístupným z mobilního zařízení.

"Zvolené řešení poskytlo magistrátu přístup do ISEP. Zároveň zajistilo součinnost magistrátu s městskou policií a jednoduchým nástrojem umožnilo oprávněným uživatelům získat opis z ISEP, což je nezbytné pro zahájení řízení o přestupku v rámci příslušného odboru. Městská policie získala nástroj pro efektivní a rychlou lustraci recidivy jak přímo v terénu, tak na operačním středisku," shrnuje přínosy zvoleného řešení David Kříž.

Článek MARBES CONSULTING s. r. o. ze dne 13. dubna 2017 - čtvrtek

Další články od MARBES CONSULTING s. r. o.

Efektivní práce s informačním systémem úřadu v terénu

Přestupková agenda bobtná, ale MARBES ví, jak na ni

Jak na snadné podání a vyřízení žádosti o zvláštní užívání komunikací

Chytré parkování jako služba občanům

Otevřený úřad? MARBES ví, jak na to

Na úřad jednou a dost!

Vývoj informačních systémů je nikdy nekončící proces

Identitní systém PROXIO EOS spravuje pro Zlínský kraj 1500 identit ze 150 organizací

Upgrade MS Dynamics NAV pro akciovou společnost SATT

MAPIIO v Portálu občana pomáhá úřadům při zpracovávání žádostí záborů

Přichází revoluce v průniku výpočetní techniky do státní správy a samosprávy

České Budějovice řeší s PROXIO publikaci smluv i přestupkovou agendu

Informační systém jako solidní základ pro otevřený úřad

Integrovaný informační systém PROXIO pomáhá MÚ Neratovice

Otevřené město Liberec

Kybernetická bezpečnost pro firemní ICT

Bezpečné a řádné zveřejňování smluv města Olomouce

Měření a řízení výkonnosti subjektů veřejné správy

Agendový systém - nezbytnost

Centrální evidence smluv v systému PROXIO

Městský úřad Příbram zintenzivňuje využití PROXIO

Moderní a otevřený úřad s podporou ELOGIO

Open data v ERP PROXIO

MAPIIO - integrační platforma pro prezentaci agend v mapových podkladech

Na komunální odpad elektronicky

Ekonomický systém PROXIO ERP a změny v oblasti legislativy

E-learning pro firemní zaměstnance i veřejnou správu

Marian Kudela je novým ředitelem divize pro elektronické vzdělávání ELOGIO

M-Files - Document Management System