logo Nadační fond proti korupci

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem vybrané dodavatele

Nadační fond proti korupci představuje právní stanovisko k vybraným IT zakázkám zadavatele - Technická správa komunikací hl. města Prahy. Samotná kauza se týká 5 zakázek v celkově hodnotě dosahující 800 milionů Kč.

Ve dnech 7. - 8. 3. 2017 proběhla pod dozorem vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové policejní razie minimálně na 25 místech České republiky. Obviněny byly 3 osoby - mimo jiné náměstek ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) Ladislav Pivec, který si podle informací Českého rozhlasu několikrát řekl o úplatek 6 milionů korun.

Nadační fond proti korupci v této souvislosti zpracoval pro výstup Českého rozhlasu právní rozbor manipulace těchto pěti zakázek.

Z formulací otázek uchazeči na zadavatele je možné vydedukovat, že si ve všech uvedených zakázkách stěžovala tatáž firma. Bohužel z veřejných zdrojů není možné zjistit, o koho se jednalo. Tento dodavatel by mohl být cenným zdrojem.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník, tel.: 734 784 668, e-mail: miroslav.cak@nfpk.cz

1. Modernizace technologického zařízení v Těšnovském tunelu

Finta: Kompatibilita

Technická specifikace zakázky je nastavena tak, že soutěžená dodávka musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy. To je z pohledu technického zcela opodstatněný a přiměřený požadavek. Finta ale spočívá v tom, že uchazeč, který chtěl podat nabídku, si musel zabezpečit dostatečné informace a zejména oprávnění (licence) od dodavatelů stávajícího systému sám.

Je nutné brát v potaz, že se jedná o velice komplikované systémy a ten, kdo nezná původní systém a nedisponuje technickou dokumentací k němu, nikdy nepodá řádnou nabídku. Finta byla dokonce i namítána některým dodavatelem v dodatečné informaci č. 2, který si stěžoval.

Správně by to mělo být tak, že zadavatel smluvně se stávajícím dodavatelem zabezpečí, aby všechny potřebné technické informace byly v zadávací dokumentaci a aby dodavatel staršího systému měl povinnost poskytnout svá oprávnění novým dodavatelům, a to za rovných podmínek.

Takto to TSK neudělalo, a proto o vítězi nerozhodovala soutěž, ale firma dodávající stávající technologii, kterou ale nikdo nedonutí, aby uzavřela za rovných podmínek dohodu s jakýmkoliv novým uchazečem, který chce dodávat technologie soutěžené v této soutěži.

Pleticha tedy spočívá v tom, že do zadávací dokumentace někdo záměrně dostatečně nepopsal stávající technologie a dal stávajícímu dodavateli technologií moc rozhodovat, kdo se bude anebo nebude účastnit soutěže. Přestože těmito informacemi TSK musí disponovat, uchazečům tyto informace nebyly poskytnuty a tím jim bylo znemožněno podat nabídku.

Výmluva TSK, proč dokumentaci neposkytla v rámci zadávací dokumentace je, že dokumentace je příliš velká a nedá se na profil zadavatele. Dodání jednotlivě (např. na USB klíč) není možné, protože by to znevýhodnilo ty, co si pro dokumentaci s USB klíčem nedošli.

TSK následně vysloveně odmítl, že by potřebnou dokumentaci elektronicky poskytl. Je důvodné podezření, že „favorizovaní dodavatelé“ tuto dokumentaci samozřejmě neformálně k dispozici měly.

Uvedené je v rozporu s § 6 a § 45 tehdy platného zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle kterých musí být zadávací podmínky a technická specifikace nediskriminační, nesmí vést k bezdůvodné výhodě a musí umožnit rovnou soutěž.

Zjednodušené přirovnání - chci postavit dům, ale nemůžu začít kopat základy, dokud nemám od souseda technické výkresy k společnému plotu, který on kdysi stavěl. Když mě soused nemá rád, výkresy mi nedá a já nic nepostavím.

2. Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy

Finta: Kompatibilita, tj. stejná jako u předchozí zakázky. Taktéž na toto byl zadavatel upozorněn některým z uchazečů v dodatečných informacích.

3. Doplnění a úprava infrastruktury systému řízení městského silničního provozu

Finta: Kompatibilita, viz výše. Taktéž si na tuto fintu uchazeč stěžoval.

AŽD je zejména v segmentu železničního stavitelství velice známá jako společnost, se kterou když stavební firma nemá dohodu, na železniční stavební zakázku může zapomenout. Je to dáno tím, že AŽD je držitelem oprávnění k patentům na existující zabezpečovací zařízení.

SŽDC záměrně nastavuje soutěže tak, aby součástí stavebního plnění byla i realizace technologické části, kterou může z důvodu průmyslových práv realizovat výhradně AŽD. AŽD svá práva poskytne jenom tomu, s kým je zadobře.

Správný postup je, že by SŽDC mělo soutěžit separátně stavební a technologickou část.

4. Modifikace režimu řízení městského silničního provozu z nadřízené úrovně včetně rozšíření preference veřejné hromadné dopravy osob

Finta: Kompatibilita a Nedostatečný technický popis - nabízené řešení mělo být kompatibilní s existujícími, již zabudovanými systémy.

Nedostatečný technický popis spočívá v tom, že zásadním podkladem pro vypracování nabídky technického řešení byla příloha č. 7. Ta byla výsledkem podrobné studie současného dopravního stavu, kterou dalo TSK vypracovat a kterou disponuje. Příloha 7 ale překvapivě neobsahuje onu studii, ale jenom velice zevrubný extrakt z této studie, dle kterého není možné nabídku připravit.

Je vysoce pravděpodobné, že favorizovaný dodavatel touto potřebnou, podrobnou studií disponoval z neformálních zdrojů. Některý dodavatel si na toto stěžoval, TSK jej ignorovalo.

Nedostatečný technický popis představuje porušení § 45 ZVZ, dle kterého musí být vymezení technických podmínek jednoznačné a objektivní. Případně § 44, dle kterého musí být zadávací dokumentace správná a úplná.

5. Modifikace technologie řízených křižovatek za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy

Finta: Kompatibilita

Článek Nadační fond proti korupci ze dne 17. března 2017 - pátek

Další články od Nadační fond proti korupci

Acronis True Image 2019