logo Saul informační systémy s.r.o.

Manažerský informační systém TOP-RIS 9.0 a jeho novinky

Pro své stávající a nové zákazníky se snažíme stále vylepšovat manažerský informační systém (MIS) TOP-RIS, který usnadní práci především manažerům a vedoucím pracovníkům.

"Naším cílem je vyvíjet a neustále vylepšovat manažerský informační systém, který našim zákazníkům umožní trvale zvyšovat produktivitu práce a zároveň snižovat provozní náklady," říká Ing. Pavel Ort - ředitel projektů a podpory uživatelů.

Můžete se těšit na tyto novinky:

MODULY TOP-RIS 9.0

Agregace

Modul agregace umožňuje sehrání účetních uzávěrek více firem ve skupině, jejich agregace a přípravu některých údajů pro sestavení konsolidované účetní uzávěrky. Dále je zde možné zobrazit křížové vazby tzv. vzájemných operací mezi firmami v holdingu, jejichž hodnotami lze korigovat agregované hodnoty účetních výkazů. Kvalita informací z tohoto modulu závisí na nastavení účtů vzájemného holdingového účtování.

Cash-flow

V tomto modulu lze vypočítat Cash-flow tzv. přímou metodou.

Firemní sestavy

Krom základních účetních sestav z hlavní knihy (předvaha, výsledovka, deník) a účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow) jsou k dispozici i finanční analýzy a grafy. Již v tomto modulu je možné vytvářet vlastní sestavy, a to pomocí uživatelsky definovaných šablon.

Obchod

Modul obchod obsahuje výstupy pro tři oblasti, a to prodejní statistiky, nákupní statistiky a statistiky stavů zásob.

Pohledávky a závazky

Saldokontní sestavy lze rozdělit do třech typů, a to opis položek, opis obratů opisy a ostatní sestavy pro tuzemskou i cizí měnu. Opis obratů je zjednodušená forma výstupu saldokonta srozumitelná pro obchodníky. Mezi ostatními sestavami, požadovanými často nejen bankami a auditory, lze najít i intervalové sestavy, vývoje plateb podle splatnosti, či výstup pro od-souhlasení pohledávek a závazků.

Rozpočty

Rozpočty/plány využijí firmy, které při svém podnikání ekonomické údaje plánují a potřebují mít přehled o jejich plnění. Rozpočty/plány můžeme vytvářet jako měsíční, čtvrtletní, roční či zakázkové a zároveň rozpočtovat nejen analytiky, ale také syntetiky, skupiny, či třídy účtů, a to i v členění na střediska/činnosti/zakázky. Plnění, pak sledujeme ve výsledovkách, které jsou součástí jak modulu "Firemní sestavy", tak i modulu "Vnitropodnikové sestavy".

Servis

Tento modul slouží pro správu a údržbu dat v programu. Tedy zde se nastavují nejen parametry importu, ale také vzhled sestav a oken, uživatelé pro síťovou verzi, či další parametrizace ovlivňující chování programu v jednotlivých modulech.

Vnitropodnikové sestavy

Vnitropodnikové sestavy jsou určeny těm firmám, které pracují s vnitropodnikovým členěním na analytických účtech (střediska, činnosti, zakázky). Modul obsahuje nejen sumární předvahy a výsledovky, ale také jejich varianty za jednotlivá střediska/činnosti/zakázky, které lze sestavit buď k datu, nebo jako vývoj. Rovněž jako v modulu "Firemní sestavy", tak i zde lze vytvářet vlastní sestavy navíc s podporou středisek/činností/zakázek.

Další články k tématům - agregace - analýza - audit - Pavel Ort

Článek Saul informační systémy s.r.o. ze dne 4. září 2013 - středa

Další články od Saul informační systémy s.r.o.