logo Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nové informace k downloads-portal.sk

SOS přináší nové informace k velmi diskutovanému problému mezi spotřebiteli - downloads-portal.sk.

V minulých dnech jsme vás informovali o problémech uživatelů, kteří si přes stránky downloads-portal.sk stahovali bezplatně šířený software a freeware a zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami se nevědomky upsali k zaplacení celkem 60 EURO (resp. k platbě 5 euro každý měsíc).

V současné době dle našich informací rozesílá společnost Pro Content, s.r.o, která provozuje výše zmíněný portál, dohody o úhradě pohledávky. Dopis je psán ve slovenském jazyce a je odkazováno na slovenský obchodní zákoník. Slovenský obchodní zákoník je stejná norma, která platí i v současné době v České republice (mohlo dojít k dílčím novelám na Slovensku, avšak "základ" je stejný) a dohoda, dle zaslaného textu, je uzavírána dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

Uzavření dohody by mělo podobné účinky, jako uznání dluhu podle § 558 občanského zákoníku (či § 323 obchodního zákoníku), ve kterém je stanoveno, že pokud někdo (dlužník) uzná písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu a výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. "Tím by de facto získala společnost důkaz o své pohledávce a výrazně by se zvýšilo její procesní postavení v případném soudním či rozhodčím sporu, což je účel nyní rozesílaných dohod. Společnost by pak nemusela prokazovat důvod vzniku uznaného závazku a měla by jednoznačný doklad o své pohledávce", říká právník SOS Mgr. Jiří Žůrek. "Pokud by osoba, která by takovouto dohodu podepsala nezaplatila, mohla by se společnost s touto dohodou obrátit na rozhodčí soud, který by jednoduše rozhodl, že je "dlužník" povinen plnit a toto rozhodnutí by bylo případným exekučním titulem, na základě kterého by šlo provést exekuci," doplňuje Jiří Žůrek.

Žádný zákon neukládá povinnost podepsat takovouto dohodu či uznat dluh, a zvláště, pokud osoba odmítá závazkový vztah k osobě, která svoji domnělou pohledávku uplatňuje. Uznání dluhu je zajišťovací prostředek, sloužící k zajištění vyššího procesního postavení věřitele.

Navíc, v dohodě je obsažena i rozhodčí doložka, která zbavuje osoby práva na soudní ochranu a spory vzniklé z této dohody by řešil Rozhodcovský súd v Banská Bystrica, s. r. o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, tedy jak je vidno, společnost s ručením omezeným (kterou si může založit kdokoli).

Další články k tématům - Banská - Bystrica - dluh - downloads-portal - SOS - Jiří Žůrek

Článek Sdružení obrany spotřebitelů ČR ze dne 8. prosince 2009 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR