logo Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Telefónica O2 finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2008, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společnosti Telefónica O2 Slovakia.

"Jsem rád, že výkonnost skupiny v oblasti výnosů v prvním čtvrtletí roku 2008 byla nadále podpořena pokračujícím růstem našeho mobilního segmentu. Výsledkem naší strategie v oblasti pevných linek zaměřené na růstové oblasti, jako jsou vysokorychlostní přístup na internet, digitální televize IPTV a konvergované služby byl 28 % nárůst počtu zákazníků ADSL a IPTV. Zároveň se nám podařilo udržet vysokou úroveň ziskovosti včetně zahrnutí vlivu nákladů na zahájení provozu na Slovensku," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny za 1. čtvrtletí 2008

  1. čtvrtletí 2008
Výnosy 15,4 mld. Kč (+ 1,5%)
- z toho výnosy z podnikání 15,3 mld. Kč (+1,6%)
OIBDA 6,7 mld. Kč (- 4,5%)
Marže OIBDA 43,8% (- 2,8 p.b.)
Provozní zisk 3,4 mld. Kč (+ 5,4%)
Čistý zisk 2,4 mld. Kč (+ 5,4%)
Čistá zadluženost -4,9%[2]
Výdaje na investice 806 mil. Kč (-1%)
Poměr Investice/Výnosy 5,2%
Počet zaměstnanců skupiny 9 314 (- 2%)
Registrovaní mobilní zákazníci v České republice 5 159 tis. (+ 6,6%)
- z toho tarifní 2 306 tis. (+ 17,3%)
ADSL linky 587 tis. (+ 16,9%)
Zákazníci O2 TV 87 tis.
Pevné telefonní linky 1 996 tis. (- 12,8 %)
Registrovaní mobilní zákazníci na Slovensku 523 tis

Přehled mobilního segmentu

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly v prvním čtvrtletí 2008 meziročně o 6,1 % na 8,1 mld. Kč.

Výnosy z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady meziročně o 4,9 % na 6 mld. Kč.

Počet registrovaných mobilních zákazníků stoupl k 31. březnu 2008 meziročně o 6,6 % na 5 159 tisíc. Počet tarifních zákazníků k tomuto datu dosáhl výše 2 306 tisíc, meziročně o 340 tisíc více. To představuje nárůst o 17,3 %, který je výsledkem strategie aktivní migrace zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl na konci března 2008 úrovně 44,7 % ve srovnání s 40,6 % o rok dříve.

Počet registrovaných zákazníků předplacených služeb se do konce března 2008 meziročně snížil o 20 tisíc (0,7 %) na 2 853 tisíc. Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy v průběhu posledních tří měsíců, dosáhl počet aktivních zákazníků předplacených služeb k 31. březnu 2008 výše 2 451 tisíc, meziročně o 6,2 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v prvním čtvrtletí 2008 dosáhla výše 1,7 % ve srovnání s 2 % v prvním čtvrtletí 2007.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 9,3 % na 1,9 mld. Kč v prvním čtvrtletí 2008, zejména díky 17,3% meziročnímu nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného stouply v prvním čtvrtletí 2008 meziročně o 3,8 % na 2,9 mld. Kč, zejména díky 14,5% nárůstu celkového odchozího provozu generovaného mobilními zákazníky v České republice. Průměrný počet minut na zákazníka za měsíc (MOU) se v prvním čtvrtletí 2008 zvýšil na 117 minut, v porovnání se 109 minutami v prvním čtvrtletí 2007. To bylo způsobeno především nárůstem počtu tarifních zákazníků generujících větší provoz a díky úspěchu tarifů stimulujících provoz v mobilní síti.

Výnosy z propojení dosáhly v prvním čtvrtletí 2008 výše 1,3 mld. Kč, meziročně o 1,4 % více.

V prvním čtvrtletí 2008 dosáhla hodnota ukazatele ARPU [4]výše 509 Kč, meziročně o 1,6 % více (1. čtvrtletí 2007: 501 Kč). Průměrný měsíční výnos na tarifního zákazníka dosáhl v 1. čtvrtletí 2008 výše 853 Kč, meziročně o 6,3 % méně (1. čtvrtletí 2007: 910 Kč). Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků bylo jeho oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 0,9 % na 237 Kč v prvním čtvrtletí 2008 (235 Kč v prvním čtvrtletí 2007).

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly v prvním čtvrtletí 2008 meziročně o 9,4 % na 1,2 mld. Kč díky rostoucímu objemu SMS a MMS zpráv. Zákazníci společnosti Telefónica O2 poslali a přijali v prvním čtvrtletí 2008 celkem 816 mil. SMS, což představuje meziroční nárůst o 8,8 %.

Výnosy z internetu a datových služeb zaznamenaly v prvním čtvrtletí 2008 meziroční nárůst o 12,5 % a dosáhly výše 503 mil. Kč. Celkový počet tarifních datových zákazníků (GPRS, CDMA a UMTS) vzrostl k 31. březnu 2008 meziročně o 17,9 % více na 205 tisíc. Průměrný měsíční výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvním čtvrtletí 2008 výše 113 Kč, o 5,6 % více ve srovnání s prvním čtvrtletí 2007. Průměrný měsíční výnos z datových služeb bez SMS na zákazníka představoval 43 % z celkového měsíčního průměrného výnosu na zákazníka z datových služeb v prvním čtvrtletí 2008, ve srovnání se 41 % ve stejném období 2007. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem počtu zákazníků služeb CDMA, GPRS a UMTS a nárůstem počtu poslaných MMS.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za aktivaci) poklesly v prvním čtvrtletí 2008 meziročně o 7,9 % na 325 mil. Kč. Ostatní výnosy z podnikání vzrostly meziročně mírně o 1,7 % na 59 mil. Kč.

Přehled segmentu pevných linek

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek pokleslyv prvním čtvrtletí 2008meziročně o 5,9 % na 6,9 mld. Kč. Podíl výnosů z vysokorychlostního internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou na celkových výnosech z podnikánív prvním čtvrtletí 2008na 30,9 % oproti 27,9 % ve stejném období roku 2007.

Výnosy z měsíčních poplatků pokleslyv prvním čtvrtletí 2008meziročně o 16,6 % na 2,1 mld. Kč díky 12,8% poklesu počtu pevných telefonních linek. Jejich počet dosáhl na konci března 2008 výše 1 996 tisíc. Tento pokles byl především výsledkem pokračující substituce služeb pevných linek mobilními službami. Nicméně pokles počtu pevných telefonních linek se v prvním čtvrtletí 2008 oproti stejnému období 2007 zpomalil. V prvním čtvrtletí 2008dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních 73 tisíc ve srovnání se 114 tisíci v prvním čtvrtletí 2007. Snížení poklesu je výsledkem zlepšujícího se počtu hrubých přírůstků a menšího počtu odhlášených pevných linek. K tomuto pozitivnímu vývoji přispělo úsilí společnosti zvýšit kvalitu pevných linek vylepšenou nabídkou služeb vysokorychlostního připojení k internetu a konvergentních balíčků. Celkový počet zákazníků, kteří si objednali některý z balíčků (O2 Duo, O2 Trio, O2 Duo Mobil), dosáhl na konci března 2008 zhruba 120 tisíc.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) pokleslyv prvním čtvrtletí 2008dohromady meziročně o 8 % na 2,2 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 9,8 % na 1,1 mld. Kč, což bylo způsobeno 16,1% poklesem hlasového provozu generovaného zákazníky pevných linek na 641 milionů minut. Růst výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, služeb s přidanou hodnotou a IT služeb nevyrovnal pokles výnosů z tradičních hlasových služeb.

Výnosy z propojení pokleslyv prvním čtvrtletí 2008o 6,1 % a dosáhly 1,1 mld. Kč díky poklesu výnosů z příchozího provozu, které nebyl vykompenzovány nárůstem mezinárodního tranzitnímu provozu a nárůstem počtu zpřístupněných místních smyček.

Výnosy z internetu (vytáčeného a vysokorychlostního) vzrostlyv prvním čtvrtletí 2008dohromady meziročně o 9,7 % na 1 mld. Kč díky kombinaci 16,7% nárůstu výnosů ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu, který více než vyrovnal pokračující pokles výnosů z vytáčeného internetu. To potvrdilo úspěšnou strategii společnosti zaměřenou na rostoucí služby technologie ADSL, IPTV a jedinečný obsah.

Výnosy ze služeb založených na vysokorychlostním připojení k internetu (ADSL, IPTV a služby obsahu) dosáhlyv prvním čtvrtletí 2008výše 1 mld. Kč, meziročně o 16,7 % více. Z toho 921 mil. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst o 20,5 %) a 90 mil. Kč z velkoobchodních služeb (meziroční pokles o 11,8 %). Celkový počet přípojek ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) ke konci března 2008 stoupl na 587 tisíc ve srovnání s 502 tisíci na konci března 2007, což představuje meziroční nárůst o 16,9 %. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl k 31. březnu 2008 výše 87 tisíc zákazníků, což představuje čistý nárůst o 14 tisícv prvním čtvrtletí 2008.

Výnosy z datových služeb poklesly meziročně dohromady o 4,6 % na 985 mil. Kč, zejména kvůli 18,1% poklesu výnosů z pronajatých okruhů, zatímco výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 10,8 % díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení.

Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhlyv prvním čtvrtletí 2008výše 365 mil. Kč, o 40,9 % více ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2007. K tomuto nárůstu přispěly i výnosy společnosti Deltax Systems. Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 104 mil. Kč, meziročně o 1 % méně díky nižším prodejům zařízení a speciálním akčním nabídkám. Ostatní výnosy z podnikání vzrostly meziročně o 16,3 % na 171 mil. Kč.

Článek Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 22. dubna 2008 - úterý

Další články od Telefónica O2 Czech Republic a.s.

O2 testuje novou velkoobchodní nabídku ADSL služeb

Telefónica O2 Business Solutions

O2 představila svou vizi v oblasti bezpečnosti dětí na internetu

Telefónica O2 dodá nové call centrum pro ČSOB

Balíček výhod 02 pro živnostníky a drobné podnikatele

O2 Internet 16 M zlevňuje

O2 TV stále za 1 Kč měsíčně

O2 bude partnerem českého předsednictví EU

Mobilní tarify O2 NEON s 50 % slevou

Vánoční balíček 1188 GOLF

O2 rozšiřuje vánoční nabídku

Novinky v O2 E-shopu

O2 nabízí Microsoft Office 2007 za 390 Kč

Virtuální koulovačka na vánočním webu O2

O2 TV za 1 Kč měsíčně na 1 rok

O2 spouští portál pro mobilní telefony

O2 Počítačové řešení je IT produktem roku

O2 Grantový poradce pomáhá získat podporu z EU

Soutěž Telefónica O2 o 100 nových vozů BMW

O2 rozdává vánoční dárkové poukazy

Emporia Life

Ocenění od Ministerstva zdravotnictví pro O2

Volební místa propojí Telefónica O2

1188 GOLF

O2 Internet ADSL 8Mb za 500Kč měsíčně

Vánoce u O2 začínají SMS nadílkou

Telefónica O2 na stupni vítězů

Telefónica O2 a Huawei zahajují spolupráci na rozšíření pokrytí sítě 3G

S O2 TV jsou televizory LG až o třetinu levnější

O2 nabízí exkluzivně telefon agenta 007

Telefónica O2 získala prestižní ocenění za dlouhodobý přínos v boji proti šikaně na českých školách

Telefónica O2 zajistí komunikaci pro VZP

Telefónica O2 opět zve na Struny podzimu

O2 Internet Konfigurátor nainstaluje ADSL téměř sám

O2 Managed Desktop

Doporučte svým známým O2 TV a získejte HBO na rok za korunu

I nový školní rok bude [:kůl:]

MF Divadlo 20 % sleva na vstupenky od O2

O2 pokračuje ve snižování cen za roamingové služby

ADSL internet čtyřnásobně zrychluje

O2 zve na NHL

Telefónica O2 zahájila prodej iPhone 3G

Telefónica O2 významně rozšíří pokrytí 3G technologií

Sportovní přenosy z Pekingu 2008 kdykoliv a v nejvyšší možné kvalitě

O2 TV už má více než 100 000 zákazníků

iPhone 3G od O2 v prodeji již 22. srpna

K O2TV přes Mall.cz lze výhodně získat LCD

Telefónica O2 má již 600 000 zákazníků vysokorychlostního internetu

Více zábavy a nové technologie

Obliba nových tarifů od O2 roste, počet zákazníků překročil hranici 100 000