logo Úrad pro ochranu osobních údaju

Výroční zpráva za rok 2007

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil v únoru t.r. na svých webových stránkách výroční zprávu za rok 2007 - nyní ji předkládá rovněž v tištěné podobě, kterou provázejí ukázky prací dětí ze soutěže "Moje soukromí ! Nedívat se, nešťourat !"

Přínos soutěže spolu se vzdělávacím projektem pro pedagogy "Ochrana osobních údajů ve vzdělávání" ocenil v roce 2007 madridský úřad Evropskou cenou za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

Tabulka otevírající výroční zprávu předkládá přehled o objemu práce Úřadu. Zpráva (PDF z února 2008) obsahuje mj. rozsáhlou pasáž shrnující poznatky inspektorů Úřadu z kontrolní činnosti.

U příležitosti Dne ochrany osobních údajů 28.1. 2008 uspořádal Úřad ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro ochranu soukromí v Senátu Parlamentu ČR úspěšný seminář o ochraně osobních údajů a vyhlásil druhý ročník soutěže "Moje soukromí ! Nekoukat, nešťourat !", která byla obeslána pracemi dětí a mladých lidí ve věku 7-18 let, letos také v kategorii fotografie.

Soutěže se účastní svými pracemi poprvé děti z SOS vesniček České republiky, Ruska, Ukrajiny, Litvy a Kazachstánu. Galerie výtvarných prací i textů ze soutěže je vystavena na webových stránkách uoou.cz v rubrice Pro mládež. V současné době je 30 - porotou vybraných - prací vystaveno v kinematovlaku MFF Zlín, který projíždí Českou republikou. Vítězové soutěže budou oceněni právě na MFF pro děti a mládež ve Zlíně dne 3.6. 2008.

V prvním čtvrtletí roku 2008 vyvolala velkou pozornost médií kontrola Úřadu ve společnosti, která provádí na komerční bázi testy DNA. Kontrola byla uzavřena s tím, že byly shledány vážné rozpory se zákonem o ochraně osobních údajů. Uvedená společnost podala ke kontrolnímu protokolu námitky, které Úřad vypořádá ve stanovené lhůtě. V tomto kontextu informoval předseda Úřadu RNDr. Igor Němec přítomné novináře o formálních náležitostech kontrol vzhledem k tomu, že Úřad opakovaně dostává dotazy svědčící o nedostatečné znalosti tohoto procesu mezi veřejností.

Dne 8.1. 2008 ukončila inspektorka Úřadu kontrolu ochrany osobních údajů v souvislosti s parkovacími kartami v Praze. Bylo uloženo 15 nápravných opatření. Úřad ještě očekává zprávu o splnění zbývajících 4 opatření. V ostatních případech je možno konstatovat, že uložená nápravná opatření jsou realizována. Ve věci bude vedeno příslušné správní řízení.

V souvislosti s požadavkem na uvádění osobních údajů lékařů na předpisech Úřad konstatoval, že není v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a že vyhláška vyžadující tuto identifikaci na lékařských předpisech, vydaná Ministerstvem zdravotnictví, nebyla s Úřadem konzultována, což Úřad ministerstvu vytkl a očekává zjednání nápravy.

V souvislosti s kauzou využití záznamu z kamer v hotelu Savoy Úřad ukončil kontrolu v souladu se svými kompetencemi a svůj nález inspektor formuloval v kontrolním protokolu, který předal správci osobních údajů.

Využití kamerových systémů Policií, na které rovněž upozornil tisk, s vážným podezřením na jejich využívání v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, kontroluje inspektor Úřadu.

Jako vážný problém vnímá Úřad výzkum Ministerstva vnitra o dětech žijících v dětských domovech. Jako problematické se jeví porovnání databáze těchto dětí s databází trestných činů. Úřad předal v této věci kontrolní protokol. V současné době běží lhůta, v níž má ministerstvo možnost podat ke kontrole námitky.

S obdobně velkým znepokojením se předseda Úřadu RNDr. Igor Němec obrátil na ministra spravedlnosti v souvislosti s provozováním obchodního rejstříku, kde je řada problémů souvisejících s ochranou soukromí – v poslední době souvisejí prvořadě s dostupností digitalizovaných podpisových vzorů.

Velmi intenzívně se Úřad zabývá novým zákonem o sčítání lidu. Přes spolupráci, kterou poskytl Českému statistickému úřadu, je nucen konstatovat, že i v návaznosti na poslední sčítání dochází k postupům porušujícím zásadním způsobem elementární principy ochrany osobních údajů.

Úřad se znepokojením sleduje záměr zpřístupnění daňových přiznání pojišťovnám v souvislosti s platbou poplatků při návštěvě lékaře. Považuje navrhované řešení za nepřiměřený vstup do soukromí občanů.

Ze zahraničních aktivit Úřadu je za první čtvrtletí třeba uvést účast Úřadu na přípravě České republiky na předsednictví v EU, workshop o kontrolní činnosti, kterého se v Lublani zúčastnila náměstkyně předsedy JUDr. Alena Kučerová a další pracovníci jí řízené sekce, plenární zasedání poradní skupiny Rady Evropy, na němž byla tisková mluvčí Úřadu PhDr. Hana Štěpánková zvolena členkou řídícího byra. Práce Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice 95/46/ES (WP29) se tradičně i v tomto období účastnil předseda Úřadu RNDr. Igor Němec a ředitel zahraničního odboru Ing. Ivan Procházka. V minulém týdnu vystoupil předseda Úřadu na každoročním setkání evropských komisařů ochrany osobních údajů v Římě a přednesl zde příspěvek o ochraně osobních údajů v soukromém sektoru (příspěvek je publikován na uoou.cz v rubrice Zahraničí – Mezinárodní aktivity Úřadu).

V prvním čtvrtletí roku vyšly dvě knihy o ochraně osobních údajů, jejichž autory jsou pracovníci Úřadu : "Osobní údaje a jejich ochrana" (2. vydání) od PhDr. Miroslavy Matoušové a Mgr. Ladislava Hejlíka a "Osobní údaje, právo a my" od JUDr. Jiřího Maštalky.

Za I. čtvrtletí roku 2008 Úřad zahájil 28 kontrol a ukončeno bylo 29 kontrol

Údaje o správních řízeních za toto období jsou shrnuty v samostatné tabulce přiložené k této tiskové zprávě. Odbor správních činností od 10. ledna zpracovává 17 nových podnětů – jak přestupků, tak správních deliktů; eviduje 31 řízení o správním deliktu, z toho vydal 10 rozhodnutí, 3 příkazy k uložení pokuty, 1 příkaz nabyl právní moci, 2 rozhodnutí byla napadena rozkladem a 3 rozhodnutí předsedy nabyla právní moci; evidováno je 5 přestupkových řízení. Ve 22 případech jde o podněty ve správním řízení týkajícím se kamerových systémů. V průběhu prvního čtvrtletí Úřad ve 4 případech rozhodl o nepovolení zpracování osobních údajů za využití kamerových systémů. Vzhledem k často kladeným otázkám jsou zpracovány a ke stávající tiskové zprávě přiloženy přehledové tabulky o registrační činnosti Úřadu.

Nejbližší úkoly

Článek Úrad pro ochranu osobních údaju ze dne 23. dubna 2008 - středa

Další články od Úrad pro ochranu osobních údaju

Nabídka zaměstnání Úrad pro ochranu osobních údaju