logo Český telekomunikační úřad

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Převzetí nového zařízení a využívání služeb v novém režimu automaticky neznamená přijetí písemného dodatku ke smlouvě. Podle ČTÚ konkludentně přijatá změna typu služby sama o sobě neznamená, že současně dochází i k platnému uzavření písemného dodatku smlouvy, který by upravoval délku jejího trvání a smluvní pokuty, a který zákazník nepodepsal.

Úřad dospěl k závěru, že konkludentně přijatá změna typu služby sama o sobě neznamená, že současně dochází i k platnému uzavření písemného dodatku smlouvy, který by upravoval délku trvání smlouvy a smluvní pokuty, a který zákazník nepodepsal.

V daném případě byl reklamující zákazníkem Air Telecomu od července 2013. Operátor v roce 2017 klienta kontaktoval s tím, že přistupuje k modernizaci sítě a související změně dosavadních tarifů služeb. Zákazník souhlasil se zasláním nového zařízení a tím se změnou tarifu.

S novým zařízením byl zákazníkovi zaslán i písemný návrh dodatku smlouvy, který prodlužoval smlouvu na dobu určitou. Podepsaný dodatek však zákazník zpátky nezaslal, i když služby a převzaté zařízení užíval a později zaslaná vyúčtování řádně platil.

Po deseti měsících od této změny technologie klient službu vypověděl. Air Telecom mu naúčtoval částku odpovídající 1/5 součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, což bylo předmětem následně neuznané reklamace.

ČTÚ při přezkoumání reklamace měl za prokázané, že změna typu služby i její cena byla učiněna pouze konkludentně tím, že si zákazník převzal zaslané zařízení a pokračoval ve využívání služeb. Písemný dodatek účastnické smlouvy však nepodepsal.

A jelikož požadavek na podpis písemného smluvního dokumentu nelze nahradit konkludentním jednáním, nelze nepodepsaný dodatek považovat za platné a účinné právní jednání, které by obě smluvní strany zavazovalo.

Protože nedošlo k platnému uzavření tohoto písemného dodatku, nezměnila se ani ta pasáž písemné smlouvy, uzavřené v roce 2013, která stanovovala, že jde o smlouvu na dobu určitou, uzavřenou (pouze) na dobu 24 měsíců.

Úřad dospěl k závěru, že dle všeobecných podmínek aplikovatelných na daný případ došlo po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy ke změně smlouvy na smlouvu na dobu neurčitou, čl. 7.2. všeobecných podmínek stanovil:

"Je-li Smlouva sjednána na dobu určitou, prodlužuje se po jejím uplynutí automaticky na dobu neurčitou, pokud alespoň 15 dní před uplynutím sjednané doby platnosti Smlouvy jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé straně, že trvá na ukončení Smlouvy ke sjednanému datu."

Všeobecné podmínky dále stanovily, že je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji písemně vypovědět s výpovědní lhůtou, a to i bez udání důvodu. V tomto případě se proto nejednalo o předčasné ukončení smlouvy, neboť sjednaná doba jejího trvání už před podáním výpovědi uplynula, resp. smlouva byla v době podání výpovědi již smlouvou na dobu neurčitou.

Sankcionovat přitom lze pouze porušení povinnosti, ne výkon práva (výpověď smlouvy) učiněný zcela v souladu s písemně uzavřenou smlouvou.

Nad rámec toho ČTÚ upozornil, že v důsledku nedoložení ceníku, na který odkazuje čl. 7.8. všeobecných podmínek, by bylo třeba tento článek všeobecných podmínek hodnotit jako neurčité ujednání, když nestanoví výši úhrady v případě předčasného ukončení smlouvy v souladu s § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích ve znění účinném v době jejího uzavření:

"Ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti musí být srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem uvedeno vždy (...) p) výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, včetně výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo uživateli k využívání služby poskytnuto."

ČTÚ proto uzavřel, že vyúčtování finančního vyrovnání, na které je pohlíženo jako na ujednání quasisankční povahy, je v rozporu s uzavřenou smlouvou, proto reklamované vyúčtování změnil tak, že jej snížil na 0 Kč.

Další články k tématům - operátor - reklamace - smlouva - výpověď - vyúčtování

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 28. listopadu 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad