logo Český telekomunikační úřad

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Změny právní úpravy, které přináší novela zákona o elektronických komunikacích, usnadní změnu operátora, sníží smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou a umožní nezávislé srovnání služeb z hlediska cen a kvality na českém trhu. Zákon č. 311/2019 Sb. jako celek nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.

Přenositelnost telefonního čísla

V prvé řadě dochází k úpravě práv a povinností při zajišťování přenositelnosti telefonního čísla podle § 34 zákona o elektronických komunikacích. Zrušuje se dosavadní možnost poskytovatele služby uplatňovat vůči účastníkům úhradu ceny za přenesení telefonního čísla (§ 55 odst. 3 ve spojení s § 57 odst. 4 zákona o elektronických komunikací), přenesení telefonního čísla je tak nově přímo ze zákona pro účastníka bezplatné.

Dále se nově zavádí tzv. one stop shop. Jeho podstatou je možnost, aby se účastník obrátil přímo na nového (tzv. přejímajícího) poskytovatele, který za něj vyřídí vše potřebné, včetně nezbytné a často složité administrativy a komunikace s dosavadním (tzv. opouštěným) poskytovatelem služby el. komunikací.

V této souvislosti dochází ke zkrácení lhůty pro zánik smlouvy v případě přechodu mezi poskytovateli služby, a to z původních 10 dnů na 2, resp. 3 pracovní dny (§ 63 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích).

Dále byl přímo do zákona zaveden tzv. ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla. Tento kód je nově povinnou náležitostí smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací (§ 63 odst. 1 písm. o) zákona o elektronických komunikacích), účastník tedy bude mít tento kód k dispozici již od okamžiku jejího uzavření a nebude o něj muset žádat či jej složitě získávat až v okamžiku, kdy bude chtít své telefonní číslo přenést k novému poskytovateli služby.

Protože ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla dosud nebyl povinnou součástí základních smluvních ujednání, je povinností poskytovatelů služeb elektronických komunikací doplnit jej i do smluv uzavřených s jejich zákazníky před účinností zákona č. 311/2019 Sb.

Toto doplnění musí být provedeno standardním způsobem jako v jiných případech, kdy dochází k jednostranné změně uzavřené smlouvy. Operátor tedy má povinnost své zákazníky o změně informovat.

Je však třeba upozornit, že pokud byla jednostranná změna smlouvy vyvolána změnou právní úpravy, jako v tomto případě, nevzniká na straně účastníka právo ukončit smlouvu bez sankce (§ 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích).

Pro správné nastavení technických a organizačních podmínek pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel ČTÚ příslušným způsobem upraví stávající opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, a to tak, aby potřebné změny nabyly účinnosti společně s účinností zákona č. 311/2019 Sb.

S využitím práva na přenesení telefonního čísla souvisí i doplnění nového odstavce 9 do § 34 zákona o elektronických komunikacích, který nově ukládá opouštěnému poskytovateli služby na žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby vrátit mu zbývající zůstatek předplatného (kreditu).

Vrácení zůstatku může být zpoplatněno, avšak pouze pokud je tak uvedeno ve smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací. Výše zpoplatnění pak musí odpovídat skutečným nákladům, které opouštěnému poskytovateli služby prokazatelně vznikly při vrácení zůstatku.

Smluvní pokuty v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou

Další výraznou změnou, kterou zákon č. 311/2019 Sb. přináší, je v pořadí další snížení výše úhrady (smluvní pokuty) v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou.

Podle nového znění § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích může být vůči spotřebiteli požadována taková úhrada pouze, pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření, a nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.

Zde je třeba upozornit, že vedle této úhrady může být požadována úhrada nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek, popřípadě úhrada nákladů spojených s vybudováním přístupového bodu, když tyto náhrady tvoří samostatný právní nárok. Toto je však současný stav, na kterém se předmětnou novelou nic nemění.

Zákon č. 311/2019 Sb. tímto modifikuje obsah smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a nové omezení úhrady za předčasné ukončení smlouvy se tedy aplikuje i na účastnické smlouvy uzavřené před jeho účinností, tedy před datem 1. 4. 2020.

Závěry Ústavního soudu formulované v jeho nálezu IV. ÚS 2989/16 ze dne 22. 11. 2016 jsou na danou situaci plně aplikovatelné, a to i když v zákoně není konkrétní úprava přechodných ustanovení (bod 24 nálezu Ústavního soudu).

Nezávislé srovnání služeb z hlediska cen a kvality

Další změnou ve prospěch zákazníků je doplnění nového ustanovení § 66a do zákona o elektronických komunikacích. Toto ustanovení ukládá ČTÚ zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických komunikací z hlediska jejich cen a kvality.

Do tohoto srovnávacího nástroje mají podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinnost předávat potřebné informace. Rozsah, formu a způsob předávání informací stanoví ČTÚ prováděcím právním předpisem (vyhláškou).

Zveřejnění informací týkajících se kvality poskytované služby je v rámci přechodných ustanovení (článek II zákona č. 311/2019 Sb.) odloženo a ČTÚ je povinen toto zveřejnění zajistit do devíti měsíců ode dne účinnosti zákona č. 311/2019 Sb., tj. do 1. 1. 2021.

Možnost vyvlastnění staveb

Pro úplnost je do výčtu změn zákona o elektronických komunikacích třeba zařadit i změnu § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích. Podle odůvodnění pozměňovacího návrhu, kterým byla tato změna do zákona zařazena, je danou právní úpravou reagováno na skutečnost, že dosud nebyla dána právní možnost, aby se vlastník veřejné komunikační sítě mohl domáhat zřízení služebnosti v případech, kdy zanikl původně existující právní titul k užívání nemovitosti pro umístění jeho veřejné komunikační sítě.

Provedené doplnění § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích tak má, po vzoru právní úpravy pro energetické sítě, umožnit vyvlastnění (zřízení služebnosti) pro takové případy již existujících staveb i v oblasti elektronických komunikací, avšak za předpokladu, že síť elektronických komunikací byla legálně zřízená a vlastník veřejné komunikační sítě nezmařil svým jednáním zřízení služebnosti zákonem předpokládaným způsobem.

Sankční ustanovení

Poslední změnou, kterou zákon č. 311/2019 Sb. přináší, je stanovení, resp. úprava sankčních ustanovení (§ 118 zákona o elektronických komunikacích) za porušení výše uvedených povinností a dále zavedení nových sankcí za porušení povinností stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. 11. 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/ES a nařízení (EU) č. 531/2012, v platném znění.

V části sankcí za porušování evropského nařízení 2015/2120 týkajících se maloobchodních cen za regulovanou komunikaci v rámci Unie (povinnost poskytovat regulované ceny za volání a SMS do zahraničí v rámci Unie s tím, že cena bez DPH nepřekročí částku 0,19 EUR za minutu volání a 0,06 EUR za SMS) nabývá zákon č. 311/2019 Sb. účinnosti již dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 28. 11. 2019.

Plnění této povinnosti je však samotným evropským nařízením časově omezeno do 14. 5. 2024, a proto je omezena i účinnost příslušných sankčních ustanovení přímo zákonem č. 311/2019 Sb. (zrušovací body 15 a 16 novely, které nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2024).

Nabytí platnosti zákona

Zákon č. 311/2019 Sb. jako celek nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020, s výjimkou čl. I bodů 12 až 14, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti dnem 15. května 2024.

Zákon č. 311/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů byl v částce 133 Sbírky zákonů uveřejněn 28. 11. 2019.

Další články k tématům - ceny - pokuta - operátor - přenesení čísla - sankce - smlouva - SMS - vyvlastnění - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 13. ledna 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad