logo Sdružení obrany spotřebitelů ČR

SOS bojuje proti diskriminaci

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium zprovoznily v těchto dnech speciální telefonickou linku, na které mohou potenciální poškození sdělovat své zkušenosti s diskriminací. Jednotlivé případy budou dále analyzovány v rámci společného projektu obou subjektů s názvem Co a je není diskriminace.

Diskriminace představuje vážný zásah do osobnostních práv a rozumíme jí jednání, kdy se s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro rozdílný přístup, a pokud se tímto jednáním nesleduje legitimní cíl, nebo pokud nejsou použité prostředky sledovanému cíli přiměřené. Důvodem pro vznik tohoto projektu byla snaha zapojit se do řešení alarmující situace v oblasti antidiskriminační legislativy v České republice a podpořit tak přijetí komplexní právní normy, tj. antidiskriminačního zákona. Ten by právně zastřešoval stávající legislativní úpravu, která je obsahově nedostatečná a navíc roztříštěná do několika zákonů. Podle vyjádření několika odborníků na tuto problematiku je velice obtížné se v současné právní úpravě zorientovat i pro ně samé, natož pro laickou veřejnost. Lidé mnohdy neví, že určité jednání je vlastně diskriminační, ani jakými způsoby se proti němu bránit.

"Když zavoláte na telefonní číslo 222 762 222, můžete nám sdělit své zkušenosti s diskriminačním jednáním se kterým jste se setkali, a také se zde můžete dozvědět konkrétní způsoby, jak se proti němu bránit," říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová. Volat na tuto linku mohou lidé např. kvůli účtování dvojích cen, ocitnutí se na černé listině spotřebitelů, kteří uplatnili právo z odpovědnosti za vady, či zdravotně postižení, kteří se cítí být diskriminováni při poskytování zboží a služeb apod.

Kromě poradenské "horké linky" chce SOS a Iuridicum Remedium monitorovat současnou situaci v oblasti diskriminačních praktik, poskytovat právní poradenství a právní cestou řešit vybrané případy diskriminace typické pro ČR. "Pro širokou veřejnost (podnikatele, spotřebitele či zaměstnance živnostenských úřadů) jsme dále připravili vzdělávací aktivity, jejichž prostřednictvím chceme obšírněji informovat o diskriminační problematice a způsobech řešení. Více se o seminářích a e-learningových programech, dozvíte na internetových stránkách SOS a IuRe," dodává Pospíšilová.

Podnikatelé budou mít také možnost přistoupit k tzv. Kodexu nediskriminujícího podnikatele, a tím tak vyjádřit svou vůli a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na diskriminačních praktikách, o čemž bude veřejnost informovat „antidiskriminační nálepka“, která vznikne v rámci tohoto projektu.

Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

Článek Sdružení obrany spotřebitelů ČR ze dne 17. července 2007 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR