logo itpoint.cz

Referenční nabídka propojení ČT - vyúčtování a placení

Popis shromažďování údajů, postup vyúčtování, spory týkající se vyúčtování a placení cen za telekomunikační služby poskytované společností ČESKY TELECOM společnosti OLO a poskytované společností OLO pro ČESKÝ TELECOM.

Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen

Proces shromažďování údajů (měření, záznam, ověřování) a výpočet cen za telekomunikační služby realizuje účtující strana na své náklady. Jednotky měření musí být v souladu s jednotkami specifikovanými v Příloze 1.

Účtující strana je odpovědná za včasné shromáždění účtovacích údajů a za sestavení daňových dokladů.

Pokud některá ze stran nezajistí v řádném termínu data potřebná pro vystavení daňového dokladu, budou jí poskytnuta za jednorázovou cenu data od druhé strany. Proti těmto datům nemůže být vznesena námitka. Jednorázová cena za poskytnutí dat je uvedena v Příloze 1 .

Postup vyúčtování

Účtovacím obdobím pro telekomunikační služby a výkony, které budou vzájemně poskytovány a účtovány, je kalendářní měsíc. V rámci kalendářního měsíce budou shromažďována data a účtovány ceny za vzájemně poskytované služby a výkony počínaje prvním dnem příslušného kalendářního měsíce od 0:00:00 hodin do posledního dne příslušného měsíce do 23:59:59 hodin. Telefonní (hlasové) služby, poskytované bez přerušení v období přechodu do dalšího účtovacího období, budou vyúčtovány v období, ve kterém začaly (nejdéle však 29 min. 59 sec následujícího období). Další pokračování těchto hovorů již bude vyúčtováno v období, ve kterém se (delší) hovory uskutečnily. Paušální cena za uskutečnění hovoru se započítává do účtovacího období, ve kterém hovor začal. Ostatní služby a výkony budou účtovány za období, ve kterém byly skutečně poskytnuty.

Časové údaje o délce trvání automatických a poloautomatických spojení, uváděné v minutách, jsou nasčítávány s přesností vteřin.

Jestliže v průběhu trvání hovoru dojde ke změně časového pásma pro silný a slabý provoz, dělí se pro stanovení ceny čas uskutečněného hovoru do příslušných časových období. Paušální cena za uskutečnění hovoru se započítává do časového období, ve kterém hovor začal.

Detailní časový záznam o hovoru (CDR) pořizuje ČESKÝ TELECOM v maximální délce 30 minut. U déle trvajících hovorů bude za každých dalších započatých 30 minut pořízen nový záznam (CDR). Denní přehledy CDR jsou výchozím podkladem při řešení sporů.

Byla-li služba specifikovaná v Příloze 1 zřízena nebo zrušena v průběhu kalendářního měsíce a je-li cena stanovena měsíční paušální částkou, pak za každý den využívání této služby se účtuje jedna třicetina paušální ceny za měsíc. Je-li podkladem pro měření dohodnutá jednotka, pak se cena účtuje pouze za uskutečněné jednotky. Nezapočítá se den, kdy byla služba zřízena. Den, kdy byla služba zrušena, se započítá.

Účtující strana předloží straně účtované do 5. (pátého) kalendářního dne v měsíci návrh (předlohu) daňového dokladu za automatizovaný telefonní provoz za ukončené účtovací období (předcházející měsíc). Připadne-li pátý kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Rozpisy položek předlohy daňového dokladu budou mít formu dohodnutou mezi oběma stranami. Jestliže účtovaná strana nepodá straně účtující do 8. (osmého) kalendářního dne námitku k návrhu (předloze) daňového dokladu (připadne-li osmý kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, prodlužuje se lhůta pro uplatnění námitky účtované strany na nejbližší následující pracovní den) považuje strana účtující návrh (předlohu) za akceptovaný a vystaví daňový doklad. Námitku může účtovaná strana podat v případě, že dle doložitelných podkladů z vlastního měření vyplývá rozdíl v celkové finanční částce za automatizovaný telefonní provoz vyšší než procento sjednané v bodu 3.8.

Účtující strana předloží straně účtované zvlášť daňový doklad za automatický telefonní provoz a daňový doklad za ostatní poskytované služby v každém účtovaném období.

Procento rozdílu mezi celkovou finanční částkou za automatický telefonní provoz zjištěnou z vlastních podkladů a částkou zjištěnou z podkladů druhé strany pro uznání došlého daňového dokladu se stanoví ve výši ........%.

Účtující strana vystaví straně účtované daňový doklad vždy do 15. (patnáctého) kalendářního dne následujícího účtovacího období a připojí rozpisy položek daňového dokladu za služby účtované v daném období.

Dojde-li při vystavení daňového dokladu k opomenutí účtovat některou službu nebo výkon, účtující strana oznámí písemně tuto skutečnost straně účtované a bude provedeno řádné doúčtování. Pokud účtovaná strana nesouhlasí s tímto doúčtováním, může jej odmítnout při splnění podmínek stanovených touto Přílohou 4 pro odúčtování v řádném terminu. Při takovémto odmítnutí se rovněž postupuje podle pravidel stanovených touto Přílohou 4.

Kontaktní adresy účetních míst ČESKÉHO TELECOMU a společnosti OLO: bude aktuálně doplněno

Při změně kontaktní adresy účetního místa a jiných údajů nezbytných pro vystaveni daňového dokladu je každá strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně bez zbytečného odkladu a obě strany o tom uzavřou dodatek ke Smlouvě

Daňový doklad vystavený společností OLO bude obsahovat číslo objednávky - xxxxx xxxxx.

Daňový doklad vystavený společností ČESKÝ TELECOM bude obsahovat ..............

Spory týkající se vyúčtování

Doručený daňový doklad za automatickou telefonní službu k němuž nebyla uplatněna v dohodnuté lhůtě námitka nebo rozdíl mezi finanční částkou zjištěnou podle vlastních podkladů nebyl vyšší než dohodnuté procento, je strana účtovaná povinna uhradit straně účtující ve lhůtě splatnosti. Námitky k takovému daňovému dokladu podané později nejsou důvodem pozdějších oprav daňového dokladu.

Doručený návrh daňového dokladu, u kterého rozdíl mezi finanční částkou zjištěnou podle vlastních podkladů je vyšší než dohodnuté procento, je strana účtovaná oprávněna odmítnout. V tom případě je povinna do 8. (osmého) kalendářního dne písemně doručit námitku na kontaktní adresu účetního místa strany účtující (připadne-li osmý kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, prodlužuje se lhůta pro uplatnění námitky účtované strany na nejbližší následující pracovní den). Namítající strana zahrne do takové námitky všechny podrobnosti nezbytně nutné k odůvodnění svých výhrad včetně příslušných ověřujících účtovacích údajů.

Strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby v rámci svých možností dospěly jednáním svých zástupců, jmenovaných pro tento účel, k urovnání sporu. Strany si vzájemně poskytnou informace o pořízení účtovacích údajů a jejich zpracování a zpřístupní příslušné údaje, nezbytné pro vyúčtování, jako detailní rozbor skupin poskytovaných služeb v dohodnutém formátu. Případné spory jsou řešeny v souladu s článkem 25 Smlouvy.

Jestliže se jmenovaným zástupcům obou stran nepodaří ukončit spor do 15. (patnáctého) kalendářního dne od data zdanitelného plnění (připadá-li 15 (patnáctý) kalendářní den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty poslední předcházející pracovní den), účtující strana vystaví daňový doklad na základě vlastních podkladů. Strana účtovaná je povinna daňový doklad uhradit v době jeho splatnosti.

Skutečnosti uvedené v odst. 4.3 a odst. 4.4 neomezují práva žádné ze stran vyplývající ze Smlouvy ani neopravňují žádnou ze stran k porušování jiných ustanovení této Smlouvy.

V souladu s výsledky urovnání sporu vystaví účtující strana neprodleně daňový doklad (dobropis, event. doúčtování - dále jen opravný doklad).

Placení

Daňové doklady za vzájemně poskytovanou automatickou telefonní službu budou vyrovnávány zaplacením jejich salda ve lhůtě splatnosti.

Všechny platby a ostatní částky dlužné jedné straně stranou druhou podle této Smlouvy a týkající se běžného provozu služeb uvedených v Příloze 1 jsou splatné do třiceti kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu.

Placení daňového dokladu se realizuje formou bezhotovostního platebního styku. Údaje o bankovním spojení stran budou uvedeny na každém daňovém dokladu. Peněžitý závazek je spln8n připsáním placené částky na účet u banky věřitele.

Pokud účtovaná strana neprovede zaplacení vyúčtované finanční částky nejpozději v den splatnosti, je účtující strana oprávněna vyúčtovat a vymáhat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a účtovaná strana je povinna vyúčtovaný úrok z prodlení zaplatit.

Úrok z prodlení bude účtován od a včetně prvního dne následujícího po datu splatnosti dlužné částky, která měla být uhrazena, až do jejího úplného uhrazení.

Účtovaná strana má právo účtovat a vymáhat úrok z prodlení z částky opravného daňového dokladu podle odst. 4.6 v případě, že řešení sporu prokáže oprávněnost námitky. Sankce bude účtována ode dne úhrady salda podle bodu 5.1 do dne vystavení opravného daňového dokladu bez ohledu na délku trvání sporu. Sankce se sjednává ve výši 0,05 % z finanční částky opravného daňového dokladu za každý den.

Článek ze dne 1. prosince 2000 - pátek