logo itpoint.cz

Odpověď ministra Mlynáře na otevřený dopis poslance Novotného k Národnímu programu počítačové gramotnosti

Poslanec Novotný z ODS se v otevřeném dopise vyjadřuje k plánovanému vydání učebních textů pro Národní program počítačové gramotnosti. Jde zejména o učební texty NPPG, které nepokrytě zvýhodňují jednu soukromou společnost (NetCentrum - portál Centrum.cz) a výlučně se zabývají pouze jedním konkrétním operačním systémem (Microsoft Windows XP) a jedním konkrétním produktem kancelářské aplikace (Microsoft Office). A to i přesto, že MI na řadě míst proklamuje nutnost technologické nezávislosti ...

Vážený pane poslanče,

rubrika Veřejné připomínky na webových stránkách Ministerstva informatiky umožňuje široké veřejnosti připomínkovat návrhy zákonů a všechny ostatní dokumenty, které na ministerstvu nebo v souvislosti s některým z našich projektů vznikají. I v tomto případě splnila diskuse svůj účel a jsem rád, že jste její průběh sledoval. Většina z připomínek, stejně jako ty Vaše, kritizovala ministerstvo za to, že v oficiálních dokumentech nevhodně protěžuje vybrané soukromé firmy. Jde však o nedorozumění, které bych rád vysvětlil následujícím komentářem. V podobném duchu se ostatně nese i naše reakce na obdržené veřejné připomínky, jejíž znění je již od minulého týdne na našich webových stránkách.

Národní program počítačové gramotnosti běží již druhým rokem a je zaměřen na lidi převážně starší generace, kteří nikdy s počítačem nepracovali. Financován je formou dotací nestátním subjektům, a to na základě soutěže. Podmínky soutěže, její průběh i výsledky jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva.

Od zahájení Národního programu počítačové gramotnosti jsme byli frekventanty kurzů žádáni, abychom připravili příručku, která by názorným způsobem shrnovala probranou látku a umožnila jim k obsahu kurzů se kdykoli vrátit. K připomínkám předložený návrh učebních textů z dílny Computer Pressu je skutečně postaven na práci s produkty firmy Microsoft. Není to však proto, že bych chtěl protěžovat Microsoft. Důvod je mnohem jednodušší: do výběrového řízení pro rok 2005 (stejně jako v roce 2004) se bohužel nepřihlásila jediná společnost, která by školila na jiném systému než je Microsoft. Příspěvek na vydání učebních textů je navíc určen pouze na tisk a ne na nákup autorských práv. Nepůjde tedy o oficiální dokument Ministerstva informatiky. Pokud některý z realizátorů Národního programu počítačové gramotnosti bude využívat například Linux, i jemu a jím proškoleným studentům rádi na vydání učebních textů stejnou částkou přispějeme.

Co se týče v textech uvedených obrázků – modelových oken s odkazem na jediný server Centrum.cz, naprosto s Vámi souhlasím stejně jako s výhradou k vybraným textům s bulvární tematikou. Musím ale zdůraznit, že na našich webovských stránkách je uvedeno, že návrhy brožur budou po dohodě s jejich autorem upraveny. V úvodu bude mimo jiné uvedeno, že existují i jiné operační systémy než pouze produkty firmy Microsoft, a část věnovaná internetu včetně obrázků bude doplněna o příklady vedle Centrum.cz existujících dalších internetových portálů.

Vážený pane poslanče,

ještě jednou děkuji za Váš zájem a ujišťuji Vás, že všechny obdržené připomínky využije Ministerstvo informatiky při přípravě vlastních učebních textů pro Národní program počítačové gramotnosti. Tyto materiály pak budou volně přístupné a ke stažení na internetových stránkách ministerstva. S jejich dokončením se počítá zhruba v polovině příštího roku.

Vladimír Mlynář


Otevřený dopis : Učební texty pro Národní program počítačové gramotnosti poslance Novotného ministru informatiky Mlynářovi

Vážený pane ministře,

se zájmem jsem sledoval veřejnou diskusi k učebním textům pro Národní program počítačové gramotnosti (NPPG), které Ministerstvo informatiky ve spolupráci se společností Computer Press plánuje vydat. S ohledem na koncepci a obsah předložených učebních textů považuji za nutné vyjádřit se k nim formou otevřeného dopisu.

Nebudu v něm volit tak ostrá slova, jaká volila většina veřejných komentátorů, byť by některá z nich byla jistě na místě. Pokusím se své výtky a připomínky shrnout v krátké, ale výstižné podobě.

Především, vážený pane ministře, považuji za velmi nešťastné, že učební texty NPPG nepokrytě zvýhodňují jednu soukromou společnost (NetCentrum - portál Centrum.cz) a výlučně se zabývají pouze jedním konkrétním operačním systémem (Microsoft Windows XP) a jedním konkrétním produktem kancelářské aplikace (Microsoft Office). A to i přesto, že Vaše ministerstvo na řadě míst proklamuje nutnost technologické nezávislosti a mělo by být i komerčně nezávislé.

Centrum.cz není jediným portálem v České republice a věnovat se tedy v zmíněných textech výlučně jemu, je nejenom nešťastné, ale zároveň to poškozuje ostatní internetové podnikatele. Stejně tak Windows XP nepatří k jedinému existujícímu operačnímu systému. Jakkoliv chápu zaměření učebních textů na operační systém Microsoft Windows jako takový, nemohu souhlasit s tím, že Windows XP jsou prezentovány jako jediné existující Windows. A nemohu nepřipomenout skutečnost, že existuje řada dalších operačních systémů. Účastníci kurzů NPPG by alespoň měli být seznámeni s tím, že existují a že se v nich řada aktivit dělá zcela jinak, byť mají některé vlastnosti společné.

Předložené texty mají, dle mého názoru, nízkou odbornou úroveň a jako univerzální učební texty pro začátečníky a počítačově nezkušené se hodí jenom velmi málo. Po jejich prostudování mám pocit, že ani neprošly odbornou korekturou. Jinak by se v nich totiž nemohly vyskytovat některé formulace či postupy, například :

Pokud snad cílem Ministerstva informatiky bylo vytvořit příručky "Základy Windows XP", "Microsoft Word - Textový editor pro masy" a "Internet na portálu Centrum.cz", tak se jistě záměr povedl. Není mi ale v takovém případě jasné, proč Ministerstvo informatiky tyto činnosti financuje z peněz daňových poplatníků, ač jde vpodstatě o reklamní letáky několika soukromých společností.

Jsem si jist, že na trhu počítačové literatury v České republice existuje dostatek titulů, které je možné použít k zamýšlenému účelu. Případně je možné se obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které by jistě bylo více kompetentní k vytváření takto koncepčních materiálů. Předložené účební texty pro NPPG jistě může Computer Press či NetCentrum vydat na vlastní náklady a dále s nimi podnikat jako s každou jinou publikací.

Zbyněk Novotný, poslanec ODS

MI ČR

Článek ze dne 22. prosince 2004 - středa