logo MICOS TELCOM s.r.o.
Svatoslav Novák

Svatoslav Novák

Jednatel společnosti MICOS TELCOM

nic

Bez významného strategického partnera by udržení dynamického vývoje technologií pro vysokorychlostní sítě příští generace nebylo možné. Vedle vývoje nových výrobků nám náš nový partner pomůže s expanzí do celého světa. Se společností Preformed Line Products již spolupracujeme mnoho let.

Naše rozhodnutí stát se součástí PLP nevychází pouze z komplementárního výrobkového portfolia, ale i z profesionálního a osobního přístupu vedení PLP.

Dřívější divize společnosti MICOS se stává po 28 letech dospělou a plnohodnotnou firmou. Jde o významný krok pro posílení pozice na globálním telekomunikačním trhu. Musím zdůraznit, že bychom tuto změnu nemohli uskutečnit bez kreativity, odbornosti a úsilí našich zaměstnanců.

MICOS TELCOM má vlastní vývojový tým a exportuje své výrobky do více než 60 zemí světa.

Vedení ICT UNIE předávám svému nástupci s pocitem dobře vykonané práce a jsem přesvědčen, že Zdeněk Zajíček je výbornou volbou. Svými zkušenostmi i dosavadním působením směřujícím k rozvoji digitální ekonomiky v České republice to již dostatečně prokázal.

Nyní bude moci realizovat svou vizi v čele organizace, která je sjednocující a reprezentativní platformou sektoru informačních a komunikačních technologií v Česku. Přeji mu v jeho nové funkci mnoho zdaru.

ICT UNIE je ve výborné kondici, o čemž svědčí mimo jiné zájem dalších firem o členství. Spektrum aktivit naší organizace je velmi široké a stejně tak členskou základnu tvoří ICT firmy různé velikosti i zaměření.

Cíl je ale společný - pokračování a zrychlení rozvoje digitální ekonomiky v Česku, aby uspělo v náročné globální konkurenci. K tomu každý člen svým dílem přispívá.

Jsme velmi rádi, že si pan ministr Mládek uvědomil nezbytnost odborné spolupráce s telekomunikačním sektorem. Nakonec telekomunikační firmy budou odpovědné za dobudování sítí elektronických komunikací v kvalitě, kterou vyžaduje Evropská komise, a služby na nich poskytované. Proto musí mít právo se k Národnímu plánu a principům přidělování dotací legitimně vyjadřovat.

Neférové zásahy Ministerstva vnitra do schválené strategie Digitální Česko v. 2.0 a snahy přesunout evropské dotace do nového státního podniku NAKIT významně zpozdily přípravu Národního plánu natolik, že se nyní musí spojit síly telekomunikačního průmyslu a MPO k dokončení klíčových a nezbytných materiálů.

Jsme rádi, že do ICT UNIE vstupují další firmy, které přinášejí vlastní zkušenosti a odbornost. Jedním z hlavních úkolů roku 2016 bude podobně jako loni rozvoj přístupových sítí nové generace a tedy i masivnější rozšíření vysokorychlostního internetu pro domácnosti i firmy v Česku.

Právě v této oblasti disponuje společnost HUAWEI Technologies rozsáhlými kompetencemi a její členství v naší organizaci bude nepochybně přínosem.

Velmi jasně a srozumitelně jsme vysvětlili naše argumenty státní správě, odborné veřejnosti a prostřednictvím médií i všem občanům ČR. Odmítáme návrh MV na vytvoření nového státního podniku a s tím spojené nesmyslné přerozdělování finančních prostředků, jejichž kontrolu a tím i pravomoc nad rozhodováním o budoucnosti internetu v naší zemi má tento podnik převzít.

Uplynuly dva týdny a my stále marně čekáme na věcnou reakci ministerských úředníků. Jediné, co jsme si mohli přečíst na webových stránkách ministerstva vnitra, je laciný propagandistický výkřik sdělující národu, že ...zatímco operátorům jde o zisk, ministerstvu leží na srdci bezpečnost a blaho obyvatelstva... V mlze nejistoty a pochybností se pomalu začíná ztrácet to nejdůležitější - zamýšlená oboustranně prospěšná spolupráce veřejného sektoru nejen s ICT Unií, ale se všemi velkými a menšími hráči na trhu.

Viditelně klesá intenzita motivace privátní sféry připravit si investice v celkovém objemu až 14 miliard korun, které měly být protiváhou stejnému finančnímu objemu plánovanému z veřejných zdrojů, a to je škoda.

Vážím si faktu, že do ICT UNIE vstupuje globálně úspěšná společnost, která může být v mnoha ohledech příkladem i pro české firmy. Členská základna naší organizace se letos rozrostla již o několik dalších firem.

Úkolů a výzev souvisejících s rozvojem digitální ekonomiky v České republice je stále celá řada a v zájmu toho, aby se celá oblast posunula výrazně kupředu, je dobré koncentrovat síly.

Ministerstvo vnitra v tichosti a potají připravilo plán na převzetí kontroly nad 14 miliardami korun určených na podporu investic do výstavby přístupových sítí k pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem.

Nedejme se oklamat demagogií ministerstva vnitra. Usilujme o návrat do situace, kdy vládní místa akceptovala podnikatele z oboru ICT jako partnery pro odbornou diskusi a smysluplné nakládání s finančními prostředky určenými na rozvoj sítí a služeb.

Vadí nám, když se pravidla tajně mění v průběhu hry. Původní návrh zněl, že z evropských fondů půjde na rozvoj broadbandu v Česku 14 miliard korun spolu s finanční účastí komerčních operátorů v podobné výši. Ty měly být podle jasných pravidel rozdělovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nyní se však má budovat státní podnik, který s největší pravděpodobnosti zabrání transparentnosti celého projektu.

Mimo jiné tím, že by tento státní podnik měl vykonávat neslučitelné funkce komerční a současně regulační. Na jedné straně má být příjemcem dotací, koordinátorem výstavby všech sítí a zároveň operátorem sítí a tržním konkurentem pro soukromé firmy. Nehledě na to, že nový úřad znamená obrovské náklady. To znamená, že miliardy korun z dotací určených pro sítě v slabých regionech bude rozmělňováno na počáteční provoz státního podniku a použito na platy nových úředníků.

S ohledem na riziko nepovolené veřejné podpory by měl být záměr vytvoření státního podniku notifikován Evropskou komisí. V opačném případě hrozí nejen dlouhodobé poškození ICT oboru, ale také zpoždění čerpání prostředků evropských fondů, nebo dokonce jejich pozastavení.

ICT UNIE v současné době zakládá další pracovní skupiny, které jsou zaměřeny např. na aktuální otázky kybernetické bezpečnosti či na problematiku datových center. Významným tématem je také výstavba sítí vysokorychlostního internetu za podpory evropských dotací ve výši 14 miliard korun.

Věřím, že se noví členové, které tímto vítám na palubě, zapojí do aktivit ať už těchto, nebo i ostatních expertních týmů fungujících v rámci naší organizace. Zároveň oběma společnostem přeji, aby členství v ICT UNII pro ně bylo jednoznačným přínosem.

Jsem potěšen, že právě v době, kdy ICT UNIE slaví pět let svého fungování, přicházejí další dva noví členové. Firmy IDC CEMA si vážím jako analytické společnosti v oboru ICT, která je významná i celosvětově, SYSCOM SOFTWARE zase jako úspěšného českého dodavatele komplexních IT řešení a služeb. Pro široké spektrum aktivit našeho sdružení i činnost jednotlivých pracovních skupin jde o velmi vítané posily.

Je dobrou zprávou, že si koaliční vláda uvědomuje dosud nedostatečně využitý potenciál sektoru informačních a komunikačních technologií v naší zemi a chce s tím něco dělat.

Svědčí o tom řada plánovaných opatření týkajících se oblasti ICT, například rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu nebo právě rozvoj eGovernmentu.

Jednoznačně vítáme, že vláda se tímto krokem zřetelně přihlásila k prioritám, které zařadila už do svého programového prohlášení. Pokračování rozvoje informační společnosti je, respektive mělo by být, klíčovým strategickým cílem České republiky.

Důležitým úkolem nově zřízené rady bude mimo jiné formulace jasných pravidel pro budování a provoz informačních systémů ve veřejném sektoru. Vzájemný dialog i faktická spolupráce mezi ICT průmyslem a státní správou se postupně rozvíjí. To může celou oblast digitální ekonomiky v naší zemi výrazně posunout kupředu.

NEWPS.CZ je pro naše sdružení vítanou posilou, například díky svým zkušenostem v oblasti pokročilých řešení pro státní správu. Právě v tom se ICT UNIE dlouhodobě angažuje a v rámci veřejného sektoru usiluje mimo jiné o vytvoření jasných pravidel při budování a provozu informačních systémů.

Nová členská firma se určitě zapojí do čilého asociačního života, ať už jde o aktivity našich pracovních skupin nebo různé odborné i společenské akce, které pravidelně pořádáme.

K výraznému zlevnění a urychlení výstavby by pomohly např. změny již zastaralých technických i právních norem nebo přijetí standardů pro budování sdílené infrastruktury. Je dobrou zprávou, že se oborové asociace domluvily na koordinovaném postupu.

Díky tomu se zintenzivní i spolupráce se státními institucemi, zejména MPO a ČTÚ, jejichž zástupci již projevili zájem o účast na jednáních nově zformované komise.

Je velká škoda, že občané zatím neměli možnost si elektronické hlasování alespoň vyzkoušet. Přitom podle původních plánů mělo k testování tohoto způsobu volby dojít již při senátních volbách v roce 2012. Nyní je celá věc odložena na neurčito.

Svým způsobem to ilustruje dlouhodobě macešský přístup české politické reprezentace k zavádění pokročilých informačních a komunikačních technologií. Věřím tomu, že mladí lidé by se o volby tímto způsobem mnohem více zajímali. Střední aktivní generace by ocenila nejen efektivnost elektronických voleb, ale i úsporu vlastního času.

Rekordně nízká účast ve víkendovém druhém kole senátních voleb jednoznačně naznačuje důležitost toho, začít se realizací elektronických voleb seriózně zabývat. Bez voleb s dostačující průměrnou mírou účasti voličů nelze pravděpodobně udržovat zdravou demokracii.

ICT Diplomová práce roku 2014 úspěšně navázala na předchozí ročníky soutěže. Naše sdružení dále prohlubuje spolupráci s tuzemskými vysokými školami a přispívá ke sbližování obou ‚světů‛ - akademického prostředí a podnikové sféry.

Děkuji těm členským firmám ICT UNIE, které soutěž podpořily finančně i svými odbornými kompetencemi, a také všem dalším subjektům, jež se na přípravě letošního ročníku podílely.

ICT UNIE dlouhodobě usiluje o růst efektivity veřejné správy v ČR i pokračování procesu její elektronizace. Zkušenosti a kompetence firmy E LINKX mj. v této oblasti, které společnost založením nové divize dále posiluje, budou pro činnost našeho sdružení důležitým přínosem.

Jsme přesvědčeni, že ICT Diplomová práce roku 2014 důstojně naváže na loňský ročník soutěže, který zaznamenal rekordní počet přihlášených účastníků. Je potěšující, že přetrvává zájem členských firem ICT UNIE podpořit soutěž finančně i svými odbornými kompetencemi.

Spolupráce s vysokými školami a zvyšování prestiže studia ICT oborů představuje důležitou součást aktivit našeho sdružení.

Spolupráce obou silných sdružení, jimiž ICT UNIE a ČBA nepochybně jsou, úspěšně probíhá již několik měsíců. Věřím, že její další rozšíření a spojení kompetencí našich odborníků pomůže k prosazení řady dalších pozitivních kroků. Ty budou přínosem pro občany, podnikatelskou sféru i celkovou konkurenceschopnost Česka.

Jednoznačně kladně vnímáme fakt, že vláda reflektovala výzvu představitelů ICT průmyslu a danou oblast nakonec do programového prohlášení zahrnula jako jednu z priorit. Velmi pozitivní roli sehrál Svaz průmyslu a dopravy ČR - jeho vedení kromě toho, že se stalo jedním ze signatářů výzvy, připomínkovalo v rámci jednání tripartity původní návrh programového prohlášení a upozornilo na chybějící digitální agendu.

Věříme, že nový kabinet skutečně chápe význam ICT a internetové ekonomiky pro hospodářský růst Česka a bude se těmito tématy koncepčně zabývat. Oborová sdružení a asociace jsou připraveny odborně pomoci.