logo

EK plánuje značné úspory přechodem na elektronickou fakturaci

Přijetí evropské směrnice 2010/45/EU do národních legislativ obhajuje Evropská komise plánovanými úsporami 240 miliard EUR v průběhu příštích šesti let díky přechodu na elektronickou fakturaci.

Tyto úpravy přináší novela zákona o DPH, která má s účinností od 1.1. 2013 harmonizovat tuto oblast v ČR. Jakým způsobem ke změnám ve způsobu fakturace přistupovat, aby vše proběhlo v souladu s českým legislativním rámcem, diskutovali zástupci 200 výrobců, obchodních firem a řetězců v první polovině listopadu 2012 v rámci odborných seminářů Orion Days, pořádaných konsolidátorem CCV Informační systémy.

Rovnoprávnost papírové a elektronické faktury od ledna 2013

Pokud bude včas a řádně dokončen legislativní proces, vejde od 1.1. 2013 v platnost novela měnící zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Je to výsledek závazku České republiky harmonizovat k tomuto datu naší legislativu se směrnicí EU o elektronické fakturaci.

Novela byla 25.10. 2012 vrácena Senátem s několika pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny, kde se uskuteční její projednávání v rámci 49. schůze naplánované na 4. prosince 2012.

"V případě, že tato evropská směrnice nebude včas implementována do našeho právního řádu, pak se bude možné, v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, dovolávat vůči státu jejího účinku", upozorňuje Barbora Procházková, právnička z advokátní kanceláře Central European Advisory Group, specialistka na oblast práva informačních technologií a elektronických komunikací.

Novela přináší, kromě celé řady opatření proti daňovým únikům, zásadní změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, nové pojmy a obecněji formulované postupy. V oblasti elektronických dokumentů také sladila pojmy se společnou novelou zákona o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.) a zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.), platných od července 2012, které dávají právní podklad pro archivaci elektronických originálů dokumentů.

Novela urychlí přechod podnikatelů k elektronickým fakturám

"S jistotou můžeme říct, že je před námi pevné datum, kdy se nutně začnou měnit dosavadní návyky při práci s doklady. Zavedení principu rovného zacházení s elektronickým a listinným dokladem bude pro mnoho firem znamenat impuls pro opuštění papírové formy fakturace", říká Petr Ondrášek, zástupce předního poskytovatele služeb elektronické fakturace CCV Informační systémy a zástupce ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře a dodává: "Lze naopak očekávat, že pro firmy, které již s elektronickými fakturami v souladu s dnes platnou legislativou pracují, se v praxi zjevně nic revolučního nestane."

Novela zavádí nové pojmy jako auditní stopa či kontrolní mechanismus a stanovuje povinnost, aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání zboží či poskytnutí služeb. Proto vyžaduje, aby byly zajištěny tři vlastnosti každého daňového dokladu: věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost, a to od okamžiku vystavení až do konce doby uchování. U plátců DPH je zákonem požadovaných nejméně deset let.

Tyto požadavky budou mít dopad na listinnou archivaci, kde zajištění všech tří vlastností po tak dlouhé období může být náročnější než u elektronické formy. Udržením integrity a autenticity elektronického dokumentu pomoci nástrojů jako elektronický podpis a časové razítko lze také systémově lépe vyjít vstříc zákonnému požadavku zajištění spolehlivé auditní stopy v čase, bez nutnosti širokého vzájemného odkazování a párování jako tomu může být typicky v případě papírových dokladů a s tím související průkazností uskutečněného daňového plnění.

Od šanonů k důvěryhodné elektronické archivaci

Elektronizace faktur a dalších dokladů a požadavky na věrohodnost, neporušenost a čitelnost v celé zákonné lhůtě tak povedou přirozeným způsobem k využívání důvěryhodných způsobů elektronické archivace. To může představovat určité úskalí, neboť dle vyjádření Barbory Procházkové "neexistuje v ČR doposud žádná státem garantovaná akreditace, atest systémů pro nakládání a archivaci elektronických dokumentů".

Proto doporučuje využívat pouze služeb auditem a referencemi prověřených poskytovatelů, kteří zajistí soulad s právními předpisy a standardy pro bezpečné uchování dokladů po celou zákonnou lhůtu.

Přínosy jsou v přenosu strukturovaných dat mezi partnery

Přínos e-fakturace pro ekonomiku není ani tak v samotné elektronizaci faktur do statických formátů, jako spíše umožnění automatizovaného přenosu strukturovaných dat bez nutnosti přepisování do informačních systémů, a to s využitím otevřených ekosystémů pro zajištění vzájemné interoperability.

Podle Mnohostranného evropského fóra pro e-fakturaci při EK lze přechodem na elektronickou fakturaci ušetřit v rámci Evropské unie přibližně 240 miliard EUR zejména podporou přijetí standardního modelu údajů pro elektronickou fakturaci napříč EU, obdobně jako je v současnosti využíváno v průmyslové praxi v případě mezinárodních oborových subsetů standardů EDI (Electronic Data Interchange).

Semináře Orion Days

Odborné semináře Orion Days uspořádala společnost CCV Informační systémy ve spolupráci s partnery v listopadu 2012 v Praze, Brně a Ostravě. Zúčastnily se jich na dvě stovky zástupců tuzemských obchodních společností a nadnárodních řetězců spolu s právníky zaměřenými na oblast práva informačních a komunikačních technologií a předními odborníky na elektronickou fakturaci a důvěryhodnou archivaci.

Další články k tématům - archivace - EU - fakturace - legislativa - seminář - zákona - Petr Ondrášek

Článek ze dne 30. listopadu 2012 - pátek

Další články od CCV, s.r.o.