logo

Nezávislé konzultace, návrhy, implementace, financování ICT a storage technologií předních výrobců

Společnost Proact má patřičné odborné znalosti o storage produktech a řešeních, široký nezávislý přehled a rozhled ve storage technologiích, dokáže nezávisle analyzovat, poradit, konzultovat, navrhnout a implementovat optimální řešení pro každého zákazníka.

Společnost Proact se specializuje na konzultace, analýzy, návrhy, implementace, podporu, servis, provozní služby a integraci v oblasti storage systémů, ukládání, zálohování, archivace, správa dat a Disaster Recovery.

V poslední době patří mezi velmi žádané služby tzv. Managed Cloud Services a také vlastní finanční služby, kdy jsme schopni navrhnout a zajistit financování ICT projektů podle potřeb zákazníka.

Proact nabízí vlastní finanční služby související s financováním investic do IT a to za výhodnějších podmínek, než byste dostali u banky.

Finanční služba SSP (Storage Service Provider) - cena za GB

Pay as you grow - plaťte jen tolik, kolik GB potřebujete – náklady podle skutečného využití. Žádné prvotní investice, pevná cena za kapacitu (za GB prostoru), snadná kalkulace platby. Možnost snížení platby v případě poklesu kapacity, kterou potřebujete. Zahrnuje konzultace, implementaci, konfi guraci, podporu, monitoring a pravidelný reporting. Nezatěžuje fi nanční rozvahu, vylepší váš cash flow.

Finanční služba TechFlex - cena za měsíc

Flexibilní finanční řešení zaměřené na technické platformy řešení. Pravidelná pevná měsíční platba zahrnuje HW, SW, podporu a služby. Vhodné pro pořízení infrastruktury bez prvotní investice, výhodné provádění technických upgradů infrastruktury.

Přehled hlavních benefitů finančních služeb:

Mezi výhody tohoto fi nancování patří:

KLÍČOVÉ SLUŽBY PROACT

Business Continuity Management

Manažerská disciplína, zaměřená na identifi kaci potenciálních dopadů, jež organizaci po havárii hrozí, vytvoření rámce pro zajištění určité míry odolnosti a schopnosti reagovat na neočekávané události a tím chránit nejen klíčové procesy organizace, ale i její globální zájmy, jakými může být třeba hodnota akcií na trhu, uplatnění zmíněného rámce na všechny procesy a oblasti v organizaci, nebo jen na ty klíčové, jako jsou například informační technologie. Podpora implementace kontinuity podnikání v rámci jejího celého životního cyklu.

Havarijní plánování a dokumentace

Problematika minimalizace negativních dopadů a schopnost efektivní reakce na nežádoucí stavy a havárie. Podpora všech fází havarijního plánování, analýza požadavků a dopadů, výstavba organizační struktury pro havarijní situace, plánování ve vztahu k defi novaným scénářům, dokumentace v havarijních manuálech, efektivní správa a aktualizace informací, testy havarijních scénářů a řízení v případě havárie. Implementace aplikací pro podporu havarijního plánování, zajišťujících grafi cky přehledný, vždy aktuální plán obnovy.

IT Service Continuity Management

Praktický přístup k organizační, personální a technologické prevenci zajišťující kontinuitu v oblasti IT. Zajištění dostupnosti služeb poskytovaných IT oddělením v dohodnutých, případně přímo smluvně stvrzených úrovních kvality a to i za ztížených podmínek, nenadálých událostí a případných výpadků. Flexibilita v propracované a ověřené projektové metodice umožňuje soustředit se na vybrané zájmové oblasti a zpracovat je do patřičné hloubky.

Komplexní dodávka datových řešení

Analýza technického a organizačního prostředí, analýza současných a výhledových potřeb, návrhy několika možných řešení, výběr optimálního řešení ve spolupráci se zákazníkem, návrh časového plánu nasazení řešení do provozu dle podmínek zákazníka, návrh možnosti fi nancování, dodávka HW komponent, SW modulů a přídavných služeb, instalace a integrace řešení do prostředí zákazníka, kontrola a doladění systému, funkční systém je předán zákazníkovi.

Monitorovací systém IT i non-IT prostředí

Vzdálený monitoring provozu IT, non-IT veličin, monitoring kvality služeb (např. Oracle, SMTP, zátěž procesoru), web rozhraní pro sledování a nastavení služeb, statistické funkce u vybraných služeb (využití paměti, zátěž procesoru, přenesené pakety...) s prognózou do budoucnosti, úplný audit stavu sledovaných služeb a zařízení v čase, defi nice časových oken pro notifi kace a sledování služeb, možnost vypnutí sledování dané služby, časově odložené sledování, minimální nároky na přenosovou trasu, otevřená architektura s možností dopsat další pluginy pro sledování nestandardních či atypických služeb, plně zabezpečený komunikační protokol se silným šifrováním a digitálním podpisem každého paketu, schopný bezchybného přenosu na linkách s až 95% chybovostí, mechanismus notifi kací s možností zjištění příčiny výpadku.

Nezávislý audit a analýza datových řešení

Komplexní audit a analýza stávajícího datového prostředí u zákazníka, audit hardwarového a softwarového řešení, procesní a legislativní oblasti. Maximální objektivita, využití připravené metodiky, analýza i ve večerních hodinách nebo o víkendech (dvousměnný nebo třísměnný provoz, předem defi nované hodiny pro servis a odstávky). Komplexní zmapování datové infrastruktury klienta od SAN sítě, primárních a sekundárních diskových prostorů, zálohovacích knihoven až po zálohovací a archivační software. Vypracování komplexní dokumentace, která je výstupem auditu, souhrn doporučení, rad a upozornění na možná kritická místa systému, a to s ohledem na očekávané požadavky na správu dat klienta v budoucnu.

Optimalizace (tuning) datových řešení

Využití výsledků získaných z auditu a analýzy datových řešení, měření a telemetrie datových cest, vyhledání kritických míst v návaznosti na současnou zátěž, simulace a identifi kace možných kritických míst, využití optimalizace v případě problémů v datovém řešení nebo před implementací nových datově náročných prvků, využití sofi stikovaných měřicích systémů.

Posouzení faktorů dostupnosti IT

Rychlé posouzení hlavních faktorů majících vliv na dostupnost služeb poskytovaných prostřednictvím informačních technologií. Porovnání stávajícího stavu informačních technologií a nastavených procesů s obecně platnými metodickými doporučeními v IT. Cílem je zhodnotit základní předpoklady dostupnosti služeb poskytovaných uživatelům a doporučit koncepční zlepšení a procesy, které přispějí ke zvýšení jejich kvality a konzistence.

Proact Care - technická podpora

Dlouhodobá a profesionální péče o klienty v oblasti datových řešení, nakonfi gurování služby Proact Care přesně podle individuálních požadavků, poskytování služeb v pracovní době/nonstop, rychlost zahájení řešení incidentu, rychlost garantovaného odstranění závady, rozšíření standardní délky záruky, vzdálený monitoring zařízení, četnost profylaktických a konzultačních prohlídek, garance dostupnosti náhradních dílů a funkčních celků, ve smluvně stanovených termínech odstranění incidentu, servisní sklady v Praze, Brně a Ostravě nebo ve skladech u výrobců technologií.

Technologická školení

Neustálé rozšiřování a prohlubování vzdělání a znalostí, přístup zákazníků k informacím, technologická školení určená zákazníkům a obchodním partnerům v oblasti systémů úschovy elektronických dat s ohledem na bezpečnost a efektivitu jejich správy, různé typy workshopů, seminářů, certifi kačních školení či konferencí, školení navržená přímo na míru zákazníkovi.

Další články k tématům - analýza - cloud - ICT - infrastruktura - monitoring - SAN - seminář - SMTP - storage - šifrování - workshop - zálohování

Článek ze dne 6. září 2012 - čtvrtek

Další články od Proact Czech Republic, s.r.o.