logo

Servodata podávají žalobu na bývalého člena představenstva Jana Knyttla

Společnost Servodata přistoupila k právním krokům vůči Janu Knyttlovi, který byl do srpna 2012 ředitelem obchodní divize a členem představenstva akciové společnosti. Jan Knyttl se dopustil mnohačetného porušení právních předpisů i individuálně uzavřených smluvních závazků vůči společnosti, a to jako člen statutárního orgánu Servodat.

Jan Knyttl v období předcházejícím jeho odchodu ze společnosti Servodata jako zaměstnanec společnosti porušoval mimo jiné ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce, když v době trvání svého pracovního poměru zjevně a záměrně jednal v rozporu se zájmy svého zaměstnavatele.

Současně Jan Knyttl porušil i řadu svých zákonných povinností, které měl jako člen představenstva společnosti Servodata. Jde zejména o povinnost postupovat při výkonu funkce člena představenstva s péčí řádného hospodáře (§ 567 odst. 1 obchodního zákoníku ve vazbě na § 66 odst. 2 obchodního zákoníku) či povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti (§ 567 odst. 2 obchodního zákoníku ve vazbě na § 66 odst. 2 obchodního zákoníku).

Jednání Jana Knyttla bylo rovněž v rozporu se stanovami společnosti Servodata (konkrétně s článkem XX. odst. 1 stanov) a s ustanovením § 194 odst. 5 obchodního zákoníku o povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Na základě aktivit Jana Knyttla dokonce někteří pracovníci Servodat, v dané době jeho podřízení, podali výpovědi se záměrem působit u konkurenční společnosti. Jan Knyttl také ještě v době trvání své funkce v představenstvu seznamoval zákazníky Servodat se svým záměrem přejít ke konkurenční společnosti se zjevným úmyslem přimět tyto zákazníky, aby přestali využívat služeb společnosti Servodata a stejné služby v budoucnosti objednávali u společnosti konkurenční.

V neposlední řadě porušil Jan Knyttl své smluvní závazky vůči společnosti Servodata, vyplývající z ustanovení o zákazu konkurence, ke kterým se zavázal ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené před jeho jmenováním do příslušných funkcí.

Po svém odchodu ze společnosti Servodata pokračuje Jan Knyttl ve své činnosti zvýhodňující konkurenční subjekt na trhu, zneužívá důvěrných informací společnosti Servodata a jejího dobrého jména u zákazníků, čímž naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 51 obchodního zákoníku (porušování obchodního tajemství) a § 48 obchodního zákoníku (parazitování na pověsti).

"Poprvé ve více než 20leté historii Servodat jsme nuceni takto razantně zasáhnout proti našemu bývalému zaměstnanci, dokonce členovi nejvyššího vedení a představenstva firmy. Za celým problémem vidíme především nečestný konkurenční boj, proti kterému se hodláme bránit všemi právními prostředky", řekl Rostislav Jirkal, akcionář a předseda představenstva společnosti Servodata.

S ohledem na skutečnost, že výše popsané protiprávní aktivity Jana Knyttla mohly ve svých důsledcích vést i k poškozením třetích stran, vyzývá společnost Servodata všechny zákazníky a obchodní partnery, u nichž škoda vznikla, aby se připojili k souvisejícím právním krokům a za tímto účelem kontaktovali buď přímo generálního ředitele společnosti Servodata, nebo se obrátili na Daniela Chamráda, právního zástupce společnosti Servodata.

"Důvěra našich obchodních partnerů je pro nás nesmírně důležitá. Právě proto jsme připraveni každý podnět prošetřit a přispět k jeho nápravě za všech okolností", dodal Rostislav Jirkal.

Další články k tématům - zákon - zaměstnanci - Jan Knyttl - Rostislav Jirkal

Článek ze dne 7. listopadu 2012 - středa

Další články od SD Servodata a.s.