logo COMPAS automatizace, spol. s r.o.

COMES: IS pro řízení výrobních procesů

Informační systém COMES pracuje na platformě IT řešení Microsoftu - verze 3 je vyvinuta v prostředí Visual Studia 2010. Spolehlivost a kvalitu systému COMES potvrzuje nezávislá certifikace pro Windows Server, završená získáním loga Works with Windows Server 2008 R2.

Výrobní informační systém COMES patří mezi přední MES (Manufacturing Execution Systems). Prochází průběžným vývojem a vylepšováním, jehož cílem je zajištění technologického náskoku využitím nejnovějších IT technologií, zlepšováním výkonu a stávajících funkcí a doplňováním funkčností nových.

MES systémy mají v hierarchii řízení své nezastupitelné místo mezi systémy pro řízení procesů (MCS - Manufacturing Control Systems) a ekonomickými informačními systémy (ERP - Enterprise Resource Planning).

COMES je na trhu přes šest let a za toto období s ním bylo realizováno mnoho významných projektů v ČR i zahraničí, které zákazníci i z řad mezinárodních koncernů hodnotí velmi příznivě.

Třetí verzi systému COMES charakterizují tyto vlastnosti:

Použité IT technologie

Systém COMES využívá architekturu klient/server, klientem je webový prohlížeč Internet Explorer. Díky použité technologii Microsoft Silverlight získává klient COMES i výhody klasického (tlustého) klienta. COMES verze 3 vyžaduje MSIT technologie. NET Framework 4, SQL Server 2008R2, Silverlight 4 a Internet Explorer 8.

Uživatelské rozhraní

Nové uživatelské rozhraní bylo přepracováno s cílem důsledně využívat typové ovládací prvky a umožnit uživateli značné přizpůsobení. V systému je možné uzamčení konfigurace modulu, zamezující provádění nežádoucích změn v konfiguraci, příp. dokladování prováděných změn.

To najde využití hlavně v regulovaných odvětvích (farmacie), kdy je zákazníkovi předán uzamknutý software. Při nutných budoucích změnách je třeba provést odemčení konfigurace a tím i změnu verze.

Systém COMES obsahuje jednak vylepšené funkce verze 2 a řadu nově doplněných funkcí současně s lokalizací do dalších jazyků (standardně angličtina).

Nové funkce IS COMES

On-line vizualizace výrobních technologií
Nabízí přehled aktuálního stavu výroby grafickou prezentací výrobních technologií a jejích stavů s příslušnými výrobními daty.

Podpora řízení jakosti a kvality
V reálném čase zajišťuje analýzy dat z výrobního procesu a řízení kvality výroby, identifikuje nežádoucí odchylky a doporučuje akce vedoucí k jejich korekci. Obsahuje funkce pro podporu řízení jakosti, jako například SPC.

Řízení lidských zdrojů
Ukládá přihlášení a přítomnost pracovníků na pracovištích, kontroluje jim certifikace a testuje znalosti. Sleduje i nepřímé funkce, třeba přípravu materiálu a strojů jako základ pro kalkulace nákladů dle činností. Spoluprací s přidělováním zdrojů a kapacit umožní přiřadit pracovníky pro jednotlivé činnosti.

Řízení údržby
Mezi samostatné funkčnosti patří systém řízení údržby COMES Maintenance. Umožňuje správu zařízení a nástrojů nutných pro výrobu. Má plánování preventivních a periodických prohlídek i možnost reakce na okamžitý problém. Udržuje historii událostí a problémů jako pomoc při odstraňování problémů. Ve spolupráci s COMES sběrem dat umožňuje i prediktivní plánování údržby jako nákladově nejúspornější řešení údržby. Tato i samostatně využitelná aplikace umožňuje řízení malých skupin údržby i realizaci plánování a řízení údržby velkých podniků.

Přístup k datům

V COMES verze 3 jsou všechna data uživatelům dostupná z jednoho místa, ze stromu modulu Logon. Tím odpadá dřívější potřeba přepínat se mezi moduly a vyhledávat v nich požadovaná data. Pro rychlý přístup pouze k používaným datům slouží uživatelsky konfigurovatelné oblíbené položky.

Efektivnější konfigurace systému

Výrobní informační systém COMES se skládá z pěti modulů:

Hlavní novinky v jednotlivých modulech

Zefektivnění práce při tvorbě zákaznické aplikace
Pro tvorbu zákaznických aplikací slouží v systému modul COMES Modeller. V nové verzi systému vývojáři kladli důraz na zefektivnění práce s modulem při vytváření aplikací. Jádro modulu tvoří skript editor. Editor nyní využívá MS Silverlight, při vytváření skriptů napomáhá integrovaná technologie intellisense. Pro vytváření pohledů na data jsou k dispozici nové grafické objekty (grafy).

Řízení šaržových/dávkových procesů
Pro řízení dávkových výrobních procesů je tu modul Batch. V nové verzi přináší vylepšení uživatelského rozhraní. Editor operací a předpisů, stejně jako rozhraní pro řízení průběhu výroby využívá také technologii Silverlight. Snížením počtu prvků v editoru bylo dosaženo zjednodušení a zrychlení práce. Průběžná validace (kontrola) vytvářeného předpisu nebo operace omezuje následné hledání chyb a vede uživatele procesem tvorby předpisu nebo operace.

Sledování výroby a traceability
Modul COMES Traceability zajišťuje sledování pohybu a transformací materiálů ve výrobě (surovin, meziproduktů a obalů) včetně jejich detailního určení (šarže, množství, atd.). Výsledkem je možnost zpětného a dopředného trasování v „rodokmenu“ výrobku, série či šarže. V nové verzi systému dochází k zásadní změně, kdy je minimalizováno standardní uživatelské rozhraní tohoto modulu. Uživatelské rozhraní lze díky integraci s modulem Modeller zcela přizpůsobit požadavkům konkrétního zákazníka. Novinkou jsou i materiálové transakce, umožňující zpětné vyřazení vzniklých zmetků i poté, co meziprodukt prošel několika následnými operacemi.

Práce s trendy a alarmy
Pro zobrazení trendů technologických veličin a hlášení z automatizačních systémů výroby je využíván Microsoft Silverlight. Tato technologie umožnila příjemný vzhled a lepší funkčnost při práci s daty. Mezi hlavní novinky patří uživatelské přizpůsobení vzhledu, dvouúrovňové filtry alarmů a jejich export, zobrazení a export měřených (surových) dat trendu, definice uživatelských úrovní v trendu (např. limitní hodnoty), rychlé zoomování kolečkem myši, časová oprávnění, libovolné uživatelské výpočty s daty trendu.

Shrnutí

COMES verze 3 přináší novinky pro zjednodušení a zpříjemnění práce při implementaci i denním využívání. Na základě úspěšného prodeje předchozích verzí bylo do vývoje verze 3 investováno přes dvacet milionů korun za fi nanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím MPO.

Po několika letech získávání vlastních zkušeností s nasazováním systému a ověřením jeho výkonu a spolehlivosti v náročných průmyslových aplikacích nabízí výrobce systém COMES i aplikačním partnerům z IT fi rem i realizujícím průmyslovou automatizaci. Pro partnery jsou připravena školení a dokumentace i komplexní podpora.

Článek COMPAS automatizace, spol. s r.o. ze dne pátek 13. dubna 2012

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.