logo

Inženýring pro automatizační techniku Siemens

Společnost COMPAS automatizace - certifikovaný partner firmy Siemens, zabezpečuje kvalifikovaný inženýring automatizace pro mnoho průmyslových aplikací. Realizační zkušenosti firmy jsou složeny z více než 1000 úspěšně realizovaných projektů.

Automatizační technika Siemens patří u zákazníků v průmyslové automatizaci mezi nejčastěji využívané. Rozsah technických prostředků tohoto výrobce je mimořádný a jejich využití zcela univerzální prakticky pro všechna průmyslová odvětví a typy aplikací.

Od systémů pro řízení diskrétních výrobních procesů, kontinuální aplikace nebo vysoce sofistikované, šaržově orientované výroby. Rozsáhlá množina prvků polní instrumentace, od pohonů pro malé i velké výkony přes řídicí systémy s širokou škálou operátorských prostředků až po speciální aplikace, jako jsou aplikace s vysokým stupněm bezpečnosti, identifikace RFID, zpracování obrazu či mnoho jiných specialit.

Součástí rozsáhlé množiny prvků je také koncept Siemens TIA, který znamená, že při spojování prvků získáváme řadu vestavěných funkcí navíc, jako např. komunikaci, diagnostiku nebo podporu vizualizace.

Součástí úspěšného nasazení a využívání techniky Siemens je také specializovaný inženýring, který je třeba pro výběr vhodných prostředků, specifikaci funkcí, navržení automatizační architektury nebo vývoj SW uživatelských funkcí či dlouhodobou podporu.

Kvalifikovaná inženýrská činnost může výrazně přispět k úspěchu projektu a výši přínosů uživatelům během životního cyklu automatizace. Analogicky chybný inženýring může degradovat investici i při použití vysoce kvalitních prvků a způsobit problematické využití či neúspěch projektu.

NÁVRH A PROJEKTOVÁNÍ AUTOMATIZACE

Tyto inženýrské činnosti zahrnují:

Pro zpracování projektů elektro je používán programový produkt EPLAN a AutoCAD. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami EN. Pro zaručení jednotnosti a správnosti jsou pro tvorbu projektů používány interní standardy, které urychlují a zkvalitňují vytvářené dokumenty.

Projekty zpracováváme jako jednotnou dokumentaci usnadňující uživatelům orientaci v automatizaci a údržbě a hledání příčin vzniklých poruch. Dokumentace vypracovaná k jednotlivým projektům obsahuje obvodová schémata, sestavné a dispoziční výkresy, kabelové listiny a zapojovací tabulky, materiálové specifikace a návod pro obsluhu a údržbu.

KONFIGURACE A PROGRAMOVÁNÍ

Tyto inženýrské činnosti zabezpečují:

Programování a oživení řídicích systémů

Kromě programování rozsáhlé množiny PLC Simatic (řad S7- 1200, 200, 300, 400) řešíme i aplikace pro účely vysoké spolehlivosti (Redundance) či bezpečnosti (Fail Safe). Tyto systémy mají zdvojenou funkci pro vyšší dostupnost či bezpečnost, tzn. v případě výpadku primární funkce je automaticky přepnuto na funkci záložní, aby mohl být řízený proces řízen záložním systémem bez výpadku i nadále či bezpečně ukončen.

Inženýring vyžaduje zvláštní postupy a pracovníci mají příslušná školení a certifikáty. Redundantní systémy se využívají pro řízení rozsáhlých procesů, Fail Safe systémy pro řízení nebezpečných chemických procesů, hořáků kotlů, pro obsluhu nebezpečných strojů apod. Podporujeme i starší systémy Simatic S5, kde jsme schopni efektivního servisu, případně i migrace aplikací na nové řady PLC Simatic S7.

Regulované pohony

Zkušenosti firmy COMPAS v této oblasti zahrnují úlohy typu:

Pro uvedené úlohy jsou využívány pohony Siemens Sinamics, Micromaster a Simodrive. Úlohy a funkce jsou programovány buď na úrovni PLC, nebo přímo v měničích. Již několik let jsou využívány i speciální řídicí systémy pro náročné pohonové úlohy Siemens Simotion.

Programování HMI

Produkty HMI firmy Siemens pokrývají celé spektrum požadovaných úloh, od menších panelů programovaných v prostředí TIA portal, ProTool, resp. WinCC flexible přes rozsáhlejší aplikace WinCC nebo řešení typu server/klient až po univerzální otevřené procesní systémy Simatic PCS7 (DCS třída).

V HMI oblasti jsou využívány rovněž redundantní systémy pro rozsáhlé aplikace s několika servery. Pro vyšší efektivnost a standardizaci práce v oblasti HMI vyvinula a nasazuje společnost COMPAS knihovnu, tzv. FACEPLATE. Tato knihovna pro vývoj aplikace zahrnuje základní prvky (senzory, motory, ventily…) a umožňuje unifikované ovládání a dostupnost všech stavových a řídicích prvků v jednom místě. Tento přístup zjednodušuje ovládání a výrazně navyšuje kvalitu operátorského interface a diagnostiky chybových stavů.

Komunikace v oblasti průmyslu

Specialisté firmy COMPAS jsou schopni připravovat a oživovat aplikace, ve kterých jsou elektroprvky napojovány na řídicí systém přes komunikační sběrnice. Rovněž disponují zkušenostmi s realizacemi komunikačních vazeb na návazné technologické celky, resp. jejich řídicí systémy a rovněž vazby na další úrovně řízení, jako je např. úroveň výrobního IT/MES. Pro datovou výměnu jsou využívána nejvíce spojení přes OPC servery.

SPECIÁLNÍ APLIKACE

Vážní aplikace a nasazení vážních procesorů

V oblasti navažování lze s výhodou využít vážní procesory řady SIWAREX. Pro speciální aplikace, např. ve farmacii, jsou používány i vážní procesory jiných výrobců, např. METTLER TOLEDO.

Identifikace výrobků v průmyslu

V této oblasti úloh jsou nejčastěji nasazovány systémy čárových kódů, resp. prvků RFID Siemens řady MOBY. Aplikace zahrnují např. identifikaci materiálů, palet či kartonů s výrobky s následnou komunikací zjištěných dat až do úrovně MES.

GMP projekty pro regulovaná odvětví dle správné výrobní praxe

Regulovaná odvětví (např. farmacie či potravinářství) vyžadují speciální postupy při realizaci projektů. Využívají se zásady správné výrobní praxe, pro automatizaci kodifikované v příručkách GAMP. V této oblasti máme zkušenosti z více než 150 projektů a zabezpečujeme realizaci včetně kvalifikace IQ a OQ.

DLOUHODOBÁ PODPORA, SERVIS A ŠKOLENÍ

Technický support

Společnost COMPAS zajišťuje tyto služby kromě interních potřeb i v případech, že má zákazník problémy s návrhem projektu či pokud narazí na potíže v době, kdy systémy uvádí do chodu. Uvedená služba může mít formu telefonické konzultace, vypracování návrhu, technického jednání nebo výjezdu technika, který detekuje problém a navrhne řešení.

Servisní činnost

V servisní oblasti zajišťuje firma COMPAS tyto činnosti:

Firma COMPAS zajišťuje rovněž dlouhodobou podporu klientů servisními smlouvami, které zákazníkovi garantují definovanou dobu případného servisního zásahu a řadu dalších služeb.

Školení

Součástí služeb společnosti COMPAS v oblastech automatizačních úloh je kvalitní školení. Klientům zajišťujeme školení v celém rozsahu vývojových produktů, které využívají. Jde především o produkty STEP7, WinCC, WinCC flexible, Simotion Scout a procesní komunikace a jejich konfigurace pro sběrnice Profibus, Profinet.

Školení mohou být zaměřena buď na vývoj aplikací, či na diagnostiku a odstraňování problémů v automatizaci pro pracovníky údržby.

TECHNOLOGICKÉ KNOW-HOW

V aplikacích průmyslové automatizace dnes klient očekává značnou dodavatelskou zkušenost s technologickými procesy, které sám provozuje, často i poradenství v procesním inženýringu. Pracovníci firmy COMPAS automatizace mají rozsáhlé zkušenosti s procesy v následujících oborech automotive, strojírenství, výrobní stroje a výrobní/ montážní linky, potravinářství, farmacie a kosmetika a kvalifikovaná chemie.

Často řešenými požadavky jsou také rychlé a přesné polohování elektrickými systémy nebo řízení hydraulických a pneumatických systémů.

Další články k tématům - AutoCAD - automatizace - MES - PLC - RFID - server - Simatic - vizualizace

Článek ze dne 4. května 2012 - pátek

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.