logo

COMES OEE: IS pro elektronické řízení výroby

COMES OEE poskytuje přehled o produkci linek, jejich odstávkách - downtime management, počtu shodných a neshodných kusů a důvodech neshod - quality management. Vypočítává a zobrazuje nejdůležitější KPI statistiky jako jsou OEE, směnové protokoly aj.

COMES OEE je aplikace MES výrobního informačního systému COMES pro vyhodnocení efektivity výrobních linek podniku pomocí klíčových výrobních ukazatelů - KPI. COMES OEE slouží pro poskytování informací výrobnímu týmu a průběžnou motivaci jeho členů k nejlepšímu výkonu a současně je nástrojem manažerů k optimalizaci a řízení výroby.

COMES OEE obsahuje tyto části:

COMES OEE si může uživatel instalovat sám v souladu s licenčními podmínkami firmy COMPAS automatizace, spol. s r.o. na IT server.

Co je OEE

OEE - Overall Equipment Effectiveness je jednou ze statistik klíčových výrobních ukazatelů KPI - key performance indicators.

OEE se udává v procentech využití normované kapacity zařízení (strojů a linek). Využití zařízení větší než 90% obvykle ukazuje výborné využití zařízení, tj. zařízení vyrábí účinně a efektivně.

OEE vypočítáváme jako součin tří faktorů:

*) Skutečný výkon zařízení je obvykle nižší než normovaná kapacita zařízení
**) Množství shodných výrobků je obvykle menší než vyrobené o neshodné výrobky
***) Skutečný čas výroby je obvykle snížen o neplánované prostoje

Objektivním měřením výše uvedených faktorů můžeme vypočítat celkovou efektivitu zařízení jako jejich součin. Tak můžeme hodnotit využití zařízení a případně hledat cesty jeho zvýšení.

OEE = Dostupnost zařízení * Výkon zařízení * Kvalita výroby * 100%

Konfigurace

COMES OEE umožňuje průžně přizpůsobit aplikaci konkrétním podmínkám výrobního podniku a jeho uživatelů, např. v počtu sledovaných linek, druzích prostojů, typech neshod a dalších parametrech.

Konfigurace je členěna na části:

Sběr dat a operátorské obrazovky

COMES OEE automaticky sbírá data o chodu výrobních linek a počtu vyráběných výrobků prostřednictvím dodaného HW. Další data sbírá COMES OEE prostřednictvím ručních vstupů operátorů ve výrobě, např. klasifikaci prostojů a neshod výrobků.

Vizualizace ve výrobě a na PC manažerů

COMES OEE zobrazuje výsledky na klientu systému COMES, webovém prohlížeči. Součástí vizualizace jsou jak obrazovky operátorských terminálů ve výrobě, tak PC uživatelů pro zobrazení statistik a analýzu výsledků. Pro rychlý přehled je možné konfigurovat aplikaci tak, aby se statistiky barevně lišily podle nastavitelných hodnot limitů OEE.

Ve spojení s dalšími funkcemi systému COMES může aplikace sloužit jako základ pro optimalizaci a supervizní řízení výroby.

Statistiky a protokoly

COMES OEE obsahuje výstupní statistiky v podobě parametrizovatelných protokolů, další protokoly je možno na konkrétní požadavek dále doplnit.

Standardními protokoly jsou:

Architektura systému

COMES OEE je aplikace výrobního informačního systému COMES, která využívá funkčností systémových modulů COMES Logon a COMES Modeller. Proto je možné ji doplnit o speciální uživatelské funkce.

Aplikace COMES OEE využívá systémovou architekturu a IT funkce systému COMES. Podniku nabízí vysokou výkonnost od několika až po stovky linek. IT platforma klient - server umožňuje ochranu dat a webová architektura transparentní dostupnost výsledků výroby v reálném čase pro stacionární i mobilní prostředky uživatelů.

Významným přínosem jsou rovněž minimální nároky na HW a administraci systému.

Zálohování dat

Aplikace je zálohována automaticky každý den a zálohy jsou ukládány na disk serveru. Je uchováváno jen posledních 10 záloh. Kromě záloh, které se vytvářejí automaticky, může uživatel s administrátorskými právy provádět zálohování ručně.

Další články k tématům - automatizace - COMES - COMPAS - IS - KPI - MES - OEE - operátor - performance - server - statistika - terminál - výroba

Článek ze dne 5. září 2012 - středa

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.