logo

MES systém COMES pro efektivní řízení výroby lisovny plastů

Systém COMES umožňuje výběrovou i celkovou optimalizaci výrobních funkcí podle požadavků zákazníka. Aplikace firmy COMPAS podporují flexibilitu, štíhlost výroby a jejich využití přináší úspory tak, aby výrobci uspěli ve stále náročnějším tržním prostředí.

Vstřikování plastů patří mezi velmi časté výrobní procesy používané pro výrobu mnoha důležitých komponent nejen v automobilovém průmyslu. Jeden z předních výrobců, se strojovým parkem přes padesát vstřikolisů, si zvolil pro zefektivnění řízení svých procesů výrobní informační systém COMES v. 3 firmy COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Výrobce v současnosti patří s přibližně dvě stě padesáti zaměstnanci k největším firmám zabývajícími se výrobou forem a lisováním plastů se specializací pro automobilový průmysl na území České republiky.

Zadání

Hlavním úkolem aplikace MES systému COMES bylo doplnit stávající funkce ERP systému a vytvořit novou aplikaci sloužící ke sledování a řízení výroby. Primárním zdrojem dat je ERP systém, ze kterého dochází k importu dat do systému COMES. Údaje, které ERP systém neobsahuje, jsou zadávány v systému COMES.

Data, která dříve musela být ručně zadávána do ERP systému, jsou nyní buď zadávána v systému COMES, nebo přímo sbírána ze strojů a automaticky zpracována na informace, které jsou poskytovány výrobnímu týmu a vybrané zasílány do ERP.

Architektura systému COMES

Díky webové architektuře systému COMES (server s klientem typu webový prohlížeč) je instalace systému, jeho využití i administrace velmi rychlá a snadná. Zadávání dat ve výrobě probíhá pomocí dotykových terminálů. Pro přístup do aplikace na těchto terminálech je v systému COMES převzat číselník uživatelů z ERP s rozšířením pro možnost zadání čísla čipu uživatele (stávající systém evidence docházky) nebo přihlašovacího jména a hesla.

Ke každému terminálu je přidělána příslušná čtečka uživatelských čipů. Tak je dosaženo toho, že všechny operace provedené na terminálu mohou být přiřaditelné danému uživateli a auditovatelné. Uživatelé jsou rozděleni do uživatelských skupin a každá skupina má na terminálu přístup pouze do určitých funkcí.

Všichni uživatelé (s výjimkou uživatelů patřících do skupiny mistr a vedoucí, kteří mají přístup ke všem funkcím) se přihlašují ke strojům, které budou obsluhovat, a při následném zadávání údajů jsou jim nabízeny pouze data z těchto strojů. Terminálová aplikace je nastavena tak, že běží v celoobrazovkovém režimu, aby běžní uživatelé nemohli vstupovat jinam než do systému COMES.

Přiřazení výroby a její evidence na jednotlivých strojích

Uživatelé s příslušným oprávněním na terminálu přiřazují, spouštějí a ukončují výrobu na jednotlivých strojích či pracovištích. Spouštění výroby se provádí volbou operátora s využitím informací z ERP systému a čárových kódů. Operátor provede kontrolu údajů a výrobu spustí. Od této chvíle jsou všechny události vzniklé na stroji svázané s touto výrobou. Obecně platí, že na stroji může probíhat více výrob současně (např. výroba levých a pravých dílců).

V případě doplnění funkce kapacitního plánování (APS) v COMES je tato činnost nahrazena automatickým výpočtem optimálního plánu, ze kterého je výroba pro daný stroj přiřazena automaticky podle objednávek výrobků přenesených z ERP systému.

Vyhodnocování a klasifikace prostojů

Automatickým sledováním chodu strojů vytváří systém COMES rámec, ve kterém jsou sledovány prostoje. Operátor následně provádí klasifikaci prostojů, které vznikly na pracovišti za dobu jeho činnosti. Typy prostojů (např. přestávka, výměna formy atd.), kterými operátor klasifikuje jednotlivé prostoje, jsou dány uživatelsky. Prostoj lze také vytvořit a ukončit na terminálu ručně.

Zavávání dobrých a špatných kusů

Do realizace projektu byly vyrobené a neshodné kusy zapisovány do papírových formulářů výrobního příkazu operátory až na konci směny. Po ukončení výrobního příkazu byl tento dokument předán do kanceláře, kde se údaje pořizovaly do ERP systému. Nyní jsou na některých strojích počty kusů sbírány systémem COMES automaticky, na jiných může operátor kdykoliv během výroby přijít k terminálu a zadat průběžně vyrobený počet kusů. Po konci směny jsou data automaticky sumarizována a zaslána do ERP.

Evidence činností

Obdobně jako u prostojů uživatel zadává své činnosti, v tomto případě ručně. Před začátkem činnosti vytvoří na terminálu činnost a po ukončení ji také ukončí.

Protokoly a vizualizace

Uživatelé, kteří mají příslušná oprávnění, se mohou přihlásit do systému COMES na kancelářském PC. COMES poskytuje konfiguraci číselníků, statistik a protokolů z výroby. Případné korekce chybně zadaných dat z výroby jsou umožněny jen zvoleným uživatelům. Upravená data jsou auditována a lze dohledat, který uživatel provedl změnu jakých dat (standardní funkce COMES - Audit trail).

Vizualizace a animace umožňuje rychlé zobrazení aktuálního stavu pracovišť. Uživatel si může vybrat, které údaje chce zobrazit, a které ne. Jedná se například o informace o aktuálním prostoji, aktuálně běžící výrobě atd. Ve vizualizaci je možné zobrazit nejrůznější příznaky, například chod stroje podbarvit jinou barvou v případě, že výroba na stroji již měla být podle plánu ukončena.

Dále je možné u jednotlivých strojů zobrazit průběh práce na stroji v zadaném časovém období.

Další články k tématům - APS - COMES - ERP - evidence - MES - operátor - server - terminál - vizualizace - výroba

Článek ze dne 12. června 2012 - úterý

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.