logo

Nízká konkurence na trhu mobilních služeb v ČR

V České republice je nízká konkurence na trhu mobilních služeb. K prokázání této skutečnosti bude využit běžně používaný a uznávaný ukazatel na měření konkurence tzv. "HHI index". Tento index nám je empiricky schopen dokázat pravdivost předchozího tvrzení o nízké konkurenci na trhu mobilních služeb v ČR.

Než se však pustíme do výpočtu HHI indexu, je potřeba si nejdříve ujasnit, co to znamená, když se bavíme o "trhu". Je to důležité zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k účelnému rozmělňování debaty argumenty o celoevropském trhu a jim podobným. Trhem máme v tomto případě na mysli tzv. "relevantní trh". Zákon o ochraně hospodářské soutěži definuje: "Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území."

V širším slova smyslu sice existuje celoevropský trh, ale v užším slova smyslu a hlavně prakticky existuje jenom ten český. Občan ČR si totiž může vybrat pouze mezi třemi českými operátory, kteří své služby standardně poskytují na území ČR. Proto našim relevantním trhem je trh vymezený územím České republiky, na kterém působí tři operátoři.

HHI index je ekonomickým indikátorem, který slouží k měření konkurence na trhu. Tento indikátor standardně při svých postupech používá Americké ministerstvo spravedlnosti a americký Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kteří mají na starosti kontrolu konkurence na trhu a povolování fúzí a akvizic. HHI index pak tyto úřady používá k determinaci, zda-li je daný trh dostatečně konkurenční a zda-li navrhovaná fúze nebo akvizice nepovede ke snížení konkurence na trhu, popřípadě k jak velké změně konkurence by došlo.

Jediné známé výhrady k HHI indexu nejsou tak ve formě neadekvátnosti indexu jako takového, ale v podobě nutnosti a) správného ohraničení geografické oblasti a b) správného vymezení služeb.

S obou známých výhrad k HHI indexu ale v našem případě není problém:

  1. Geografickou oblast jsme si vymezili již výše při pojednání o relevantním trhu. Pro úplnost zopakuji, že relevantním trhem mobilních služeb je pro občana ČR trh vymezený územím ČR, kde působí tři národní operátoři. Toto vymezení relevantního trhu je i v souladu s tím, jak definuje mobilní trh samotný ČTÚ.
  2. Správné vymezení služeb při použití HHI indexu se zaobírá tím úkolem, aby do výpočtu nedošlo k zahrnutí příliš velkého okruhu služeb, které jsou si sice příbuzné (jako například finanční služby), ale jednotlivé služby si nejsou navzájem substituty (jako například pojištění a bankovnictví), jelikož se jedná o rozdílné produkty. Z tohoto důvodu nelze do HHI indexu zahrnout telekomunikace jako takové, jelikož v nich je obsaženo množství odlišných služeb (jako je mobilní volání, pevné volání, internetové volání, pevný internet, mobilní internet, satelitní internet, televizní signál, radiový signál, atd.), ale pouze jednu z těchto dílčích služeb, což jsou v našem případě pouze mobilní služby. Tento postup je opět v souladu s definicí ČTÚ, který v rámci svých šetření dochází k závěru, že mobilní volání fakticky nemá jiný substitut.

Poté, co jsme odstranili jakékoli pochybnosti o správném ohraničení geografické oblasti a správném vymezení služeb při použití HHI indexu, můžeme se pustit do jeho samotného výpočtu. HHI index se počítá poměrně jednoduše, a to tak, že se spočítá suma druhých odmocnin tržních podílů daných firem.

Výsledkem je hodnota na škále až do výšky 10000. Čím vyšší hodnota, tím nižší konkurence na trhu. Hodnota 10000 tak indikuje maximální koncentraci, kdy jedna firma má 100% tržní podíl a je tak na daném trhu fakticky monopolem.

Trh s výsledkem HHI indexu 2501 - 10000 indikuje vysokou koncentraci, 1501 - 2500 je považován za mírně koncentrovaný, 101 - 1500 za nekoncentrovaný a trh s hodnotou pod 100 je považován za hodně konkurenční.

Výše uvedená tabulka ukazuje rozdělení trhu v ČR v roce 2010. Telefónica O2 měla tržní podíl 38,23%, T-Mobile 38,13% a Vodafone 23,64%. Dosazení těchto hodnot do vzorce HHI nám vychází tento výsledek:

HHI = 23,642 + 38,132 + 38,232 = 3474

Standardní metodika měření konkurence s pomocí HHI indexu nám indikuje, že český trh mobilních služeb je "vysoce koncentrovaný". Navíc je hodnota HHI indexu 3474, a tedy vysoce nad mezní hodnotou 2500 indikující rozmezí mezi "mírnou koncentrovaností" a "vysokou koncentrovaností".

Hodnota 3474 tudíž ani není blízká hodnotě mezní. Lze tedy s veškerou autoritou říct, že v ČR na poli mobilních služeb existuje nízká konkurence. Pro ilustraci je na následujícím grafu zaznamenán i vývoj HHI indexu v čase, z něhož je patrné, že nízká konkurence na poli mobilních služeb je již dlouhodobá.

Existuje i alternativní, i když méně používaný, způsob měření konkurence na trhu. Je to tzv. "Poměr koncentrace čtyř firem". Tento poměr se počítá tak, že se podíl tržeb čtyř největších firem v oboru porovná k poměru celkovým tržbám v daném oboru. Obecně se výsledek pod 60% považuje za konkurenční a nad 60% nekonkurenční.

Vzhledem k tomu, že na českém trhu mobilních operátorů působí pouze tři firmy, není ani potřeba Poměr koncentrace čtyř firem počítat, jelikož je jasné, že výsledek je roven 100%. Výsledek metodiky "Poměru koncentrace čtyř firem" nám tak ukazuje na extrémně nízkou koncentraci v oblasti mobilních služeb.

Obě metody, HHI index a Poměr koncentrace čtyř firem, nám ukázali, že na poli mobilních služeb v ČR existuje nízká konkurence. Zejména pak standardně uznávaný HHI index empiricky jasně dokazuje tuto skutečnost. Je opravdu s podivem, že takto jednoduchou metodiku ještě nikdo nezpracoval a zejména pak ČTÚ, který v této oblasti analýzu relevantních trhů vůbec nedělá.

Jediným vysvětlitelným důvodem pak je totiž to, že tato analýza - a to i bez použití HHI indexu - by nutně musela dojít k neodvratnému závěru, že na trhu mobilních služeb je nízká konkurence. Nízká konkurence pak v přímé kauzalitě umožňuje oligopolní chování nekonkurujících si operátorů, jež narušuje hospodářskou soutěž, a jejíž následky jsou zhmotněny v nadstandardních ziscích českých operátorů, a to vše při neporovnatelně nízké kvalitě naši sítě.

Další články k tématům - analýza - internet - konkurence - operátor - soutěž - vývoj

Článek ze dne 7. března 2012 - středa

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.