logo

Úkolem pro vládu ČR je snížení cen mobilních služeb

Cílem předložených úkolů je představit vládě ČR a ministerstvu průmyslu a obchodu úkoly, které povedou k nápravě oligopolního chování mobilních operátorů tím, že dojde ke snížení cen mobilních služeb pro konečné spotřebitele v ČR, což bude mít i pozitivní efekt pro naši konkurenceschopnost.

ČTÚ je dle současné právní úpravy podřízen vládě ČR, konkrétně pak ministerstvu průmyslu a obchodu, které má oblast telekomunikací na starosti. Některé pravomoci, zejména pak odvolávání a jmenování předsedy a posílání zákonů do parlamentu, sdílí ministerstvo s vládou, proto jsou úkoly směřovány k vládě v tom širším slova smyslu, jelikož je tím míněno i právě toto ministerstvo.

Úkoly pro Vládu ČR:

 1. Bezodkladně odvolat předsedu ČTÚ Pavla Dvořáka
 2. Jmenovat zodpovědnou osobu do čela ČTÚ
 3. Vytvořit podmínky pro vstup nového konkurenta
 4. Zpracovat analýzu relevantních trhů na poli mobilních služeb
 5. Tlačit na operátory na snížení cen
 6. Ustanovit povinnosti schvalovat změny obchodních podmínek operátorů ze strany ČTÚ
 7. Ustanovit povinnost operátorů účtovat po vteřinách
 8. Přijmout opatření vedoucí ke sjednocení cen za mobilní služby pro české zákazníky v rámci skupiny na území EU
 9. Vyvinout tlak na Evropskou komisi pro sjednocení cen za mobilní služby na celém území EU
 10. Změnit postavení ČTÚ tak, aby byl nezávislý orgán
 11. Ustanovit zákonem některé nové povinnosti a pravomoci pro ČTÚ

1. Bezodkladně odvolat předsedu ČTÚ Pavla Dvořáka

Jak bylo prokázáno v sekci III. tohoto dokumentu, předseda ČTÚ je příčinou nekonkurenčního stavu na poli mobilních služeb v ČR a oligopolního chování operátorů, kteří této situace využívají. Pavel Dvořák selhal při kontrole mobilního trhu, když řádně nevykonává zákonem danou povinnost při ochraně spotřebitele a vytváření podmínek pro efektivní hospodářskou soutěž. Pavel Dvořák by proto měl být bezodkladně podle § 107 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích na návrh ministra průmyslu a obchodu odvolán.

2. Jmenovat zodpovědnou osobu do čela ČTÚ

Po odvolání Pavla Dvořáka by měla být vládou do čela ČTÚ jmenována na návrh ministra průmyslu a obchodu zodpovědná osoba, která bude nejenže plnit své zákonem nařízené povinnosti, ale bude také zcela samostatně jednat ve prospěch ochrany spotřebitelů a vytváření podmínek pro efektivní hospodářskou soutěž. Tato osoba by tady měla mít vlastnosti přesně opačně současnému předsedovi Pavlu Dvořákovi.

3. Vytvořit podmínky pro vstup nového konkurenta

Podmínky k aukci na uvolněné frekvence v pásmu 800 MHz a pro vstup virtuálních operátorů musí být ze strany ČTÚ nastaveny tak, aby vedly ke vstupu nového hráče na mobilní trh. To má být učiněno i za toho předpokladu, že z aukcí budou vyloučeni současní operátoři. Pouze nový hráči českém mobilním trhu povedou ke zvýšení konkurence.

4. Zpracovat analýzu relevantních trhů na poli mobilních služeb

Jedná se o naprosto zásadní krok k řešení dnešní situace. Současná neexistence analýzy relevantních trhů ze strany ČTÚ brání účinnému postupu k vytváření řádné hospodářské soutěže na poli mobilních služeb. Po zpracování této analýzy, jež nezvratně povede k identifikaci absence neefektivní hospodářské soutěže podniků s významnou tržní silou, může ČTÚ využít řadu nástrojů ke zlepšení problémů ohledně nefunkční konkurence a ochrany spotřebitelů (§ 51 odst. 5, 6, 7, a 12 a § 57 zákona o elektronických komunikacích a zde související body 6, 7, 8 a 9).

5. Tlačit na operátory na snížení cen

Ministr průmyslu a obchodu, potažmo ČTÚ, by měl využít svého formálního postavení a veřejně začít upozorňovat na drahé volání českých operátorů a jejich zisky a vyvíjet na ně tlak a přitom jim pohrozit regulací koncových cen a tím je přinutit k jejich snížení. V případě, že operátoři nesnížení koncové ceny, nekompromisně přistoupit k aplikaci § 57 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích a regulovat koncové ceny pro spotřebitele.

6. Ustanovit povinnosti schvalovat změny obchodních podmínek operátorů ze strany ČTÚ

Jak bylo prokázáno v sekci III. tohoto dokumentu, všeobecné obchodní podmínky se staly nástrojem operátorů, jak měnit podmínky poskytovaných služeb za chodu, jež v konečném důsledku vedou k poškozování spotřebitelů. ČTÚ proto má vytvořit mechanismus, kdy jsou veškeré změny obchodních podmínek pro konečné spotřebitele tímto orgánem schvalovány. Opatření povede k větší ochraně spotřebitelů vůči operátorům.

7. Ustanovit povinnost operátorů účtovat po vteřinách

ČTÚ musí regulovat operátorům podmínky ohledně možnosti účtování provolaných minut, a to tak, aby se vrátilo k původnímu účtování po první provolané minutě po vteřinách (60+1). Současné účtování po minutách (60+60) je nepřípustné. Opatření povede ke snížení cen celkových faktur pro konečné spotřebitele o 24%.

8. Přijmout opatření vedoucí ke sjednocení cen za mobilní služby pro české zákazníky v rámci skupiny na území EU

Společnosti T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone jsou nadnárodní společnosti se zastoupením po celé EU. Není proto možné, že český zákazník jedné z těchto společností pří využívání služeb stejné společnosti v zahraničí, mu je účtována cenová přirážka ve formě roamingu. Tyto ceny se musí sjednotit, a to minimálně tak, aby český zákazník platil v zahraničí v rámci roamingu lokální ceny určené pro tamní zákazníky. To platí jak pro ceny volání a sms, tak pro datové přenosy. Toto opatření by významně přispělo k proexportní politice ČR.

9. Vyvinout tlak na Evropskou komisi pro sjednocení cen za mobilní služby na celém území EU

Evropská komise postupně reguluje ceny pro roaming na celém území EU. Vládní politika by v tomto směru měla toto konání podporovat a tlačit na další postupnou eliminaci roamingových přirážek na celém území EU.

10. Změnit postavení ČTÚ tak, aby byl nezávislý orgán

V současné době je ČTÚ podřízen vládě. Tato situace je příznivá ve chvíli, kdy je vládní politika nakloněna k ochraně spotřebitele a zvyšování konkurence, ale už ne ve chvíli, kdy těmto cílům vláda nakloněna není. Proto by se měl z ČTÚ s pomocí úpravy zákona o elektronických komunikacích stát nezávislý orgán (tak jako například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Energetický regulační úřad), který bude nezávisle vykonávat dohled nad telekomunikačním trhem.

Tento návrh vychází z premisy, že je vždy jednoduší donutit špatného předsedu nezávislého ČTÚ s pomocí mediálního tlaku ke správnému jednání, než donutit dobrého předsedu nezávislého ČTÚ k jednání špatnému.

11. Ustanovit zákonem některé nové povinnosti a pravomoci pro ČTÚ

Vláda by měla předložit novelu zákona o elektronických komunikacích, která předdefinuje ČTÚ minimální výčet oblastí, kde má provádět analýzu relevantních trhů, uplatňovat mezinárodní srovnání mobilních služeb a dále explicitně ustanovit širší pravomoci pro tento úřad při ochraně spotřebitele, jako je schvalování obchodních podmínek, nastavení způsobu účtování a opatření vedoucí ke sjednocení cen za mobilní služby pro české zákazníky v rámci skupiny na území EU.

Další články k tématům - analýza - EU - operátor - roaming - soutěž - spotřebitel - Vláda - zákon - Pavel Dvořák

Článek ze dne 7. března 2012 - středa

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.