logo

Stavební vyhláška magistrátu omezuje rozvoj rychlého internetu v Praze

Usnesení č. 95 Rady hl. m. Prahy o podmínkách zásahů do povrchů komunikací znamená problém pro společnosti budující infrastrukturu pro rychlé optické internetové připojení. Ty budou muset logicky své služby zdražit, tím dojde k omezení rozvoje rychlého internetového připojení v Praze.

Rozvoj optických sítí je jednou z ukázek vyspělosti jednotlivých zemí. Mimo běžná mezinárodní měřítka jsou dnes vyspělé asijské země jako Japonsko, Korea, nebo Hong Kong, kde je na optické sítě připojeno více než 90% všech budov.

Mnohé západní země jako Austrálie nebo Velká Británie se snaží různými programy rozvoj optiky a superrychlého broadbandu po optických sítích podporovat. Vyšší náklady na rychlý internet mohou zkomplikovat také příchod zahraničních společností do Prahy. Právě ony přitom na území Hlavního města Prahy představují významného zaměstnavatele.

Nově vzniklá situace však ovlivní občany Prahy i přímo. Týká se to dodavatelů plynu, vody a elektřiny. Ti na základě prokazatelně navýšených nákladů promítnou zdražení výkopových prací do svých konečných cen. Nové chodníky tak de facto zaplatí občané Prahy. Povinnost rozsáhlých rekonstrukcí chodníků v neposlední řadě znamená také zábor komunikace na nepřiměřenou dobu, dopravní omezení, zvýšenou prašnost a hluk.

Dopady usnesení č. 95 - pohled z praxe

Vyhláška staví firmy (poskytovatelé připojení k internetu, budující vlastní optickou infrastrukturu) do nezáviděníhodné role a představuje pro ně obrovský problém. Zejména dopředu není známo, jak velké náklady si sanace komunikace vyžádají. Rozhodnutí o tom, jaký rozsah komunikace Technická správa komunikací bude chtít opravit je známa až v okamžiku územního řízení - tedy na základě projekční činnosti, kterou samozřejmě firma zaplatí.

Dopředu tak není možné spočítat návratnost investice. Přitom tato položka není v žádném případě zanedbatelná. Konkrétně např. zakázka, která by si vyžádala výkopové práce o délce 400 m asfaltového chodníku s šířkou 4,5 m, by zvýšila náklady o 200 %!

Nejde pouze o to, že firma bude muset sanovat plochu 1800 m2, ale rekonstrukce také trvá delší dobu, po kterou nejspíše, pokud TSK nestanoví jinak, bude firma platit za pronájem/zábor komunikace ...

Stejná situace platí také i v menších městech jako jsou Kladno a Beroun, kde platí podobné směrnice. Některé lokální firmy zde již díky zvýšení nákladů musely několik zakázek kompletně zrušit.

O usnesení č. 95 Rady hl. m. Prahy

Počátkem roku 2012 schválila rada Hlavního města Prahy usnesení č. 95 k návrhu zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě. Usnesení přináší pro stavební společnosti několik zásadních negativních změn.

Ta nejdůležitější značně prodraží veškeré stavební práce vyžadující zásah do přilehlých komunikací (chodníků a silnic). Může tak mít za cíl značné omezení investic do stavebních prací v Praze. Při pokládce podzemních kabelových vedení či potrubí v trasách chodníků mají podle aktuálního usnesení stavební společnosti povinnost následně předláždit (případně přeasfaltovat) celý chodník až do šíře 3 m.

U chodníků nad tuto šíři rozhoduje o rozsahu rekonstrukce Technická správa komunikací. Dříve měly firmy jednoznačnou povinnost sanace celé komunikace pouze do šíře 1,5 m, jinak jim nařízení udávalo nutnost vrátit místo minimálně do původního stavu.

Firmy tedy magistrátu, potažmo TSK vrátily chodník v takovém stavu, v jakém jej před započetím výkopů dostaly. Nyní jsou stavebníci magistrátem nuceni „vrátit krásný nový chodník“ bez ohledu na to, jak vypadal předtím. Nutnost posouzení stavu

Technickou správou komunikací navíc může vytvářet různé podmínky pro různé společnosti.

Dobrý, ale nedomyšlený záměr magistrátu?

Záměry, které k předložení návrhu vedly, jsou uvedeny v důvodové zprávě. Ta zejména konstatuje, že investice pražských městských částí do povrchu vozovek byly dlouhodobě znehodnocovány, protože výkopovými pracemi je porušena celistvost a stabilita stěn výkopu a zejména nezpevněných podkladních vrstev a podloží a dochází k pozdějšímu propadání konstrukce komunikace s vážnými závadami na krytu. Tedy že po skončení prací nejsou zachovány požadované vlastnosti komunikace.

Přinese usnesení krásné nové chodníky?

Toto usnesení má vzniklou situaci napravit. Pokud se ale nad problematikou hlouběji zamyslíme, tak je argumentace důvodové zprávy přinejmenším diskutabilní. K výše uvedenému problému „propadání konstrukce komunikace s vážnými závadami na krytu“ dochází, když je oprava provedena nekvalitně a dochází k "sedání" podloží v místě výkopu.

Projevuje se to tak, že v místě výkopu se komunikace po určitém čase propadne oproti zbytku povrchu vozovky a na povrchu je narušena celistvost. Tento problém se ale projeví jak u chodníku, který byl předlážděn pouze v místě výkopu, tak i u chodníku, který byl předlážděn v celé šíři. Předláždění celé šíře chodníku tedy problém uvedený v důvodové zprávě nijak neřeší. Navíc již dříve měly stavební společnosti povinnost zaručit eliminaci propadání povrchu v trvání 3 roky.

Stavební práce se firmám značně prodraží

Náklady na obnovu chodníků tedy budou přeneseny z magistrátu na stavební a infrastrukturní společnosti, které je logicky promítnou do svých zvýšených cen. V napjaté době, kdy investoři každý náklad pečlivě zvažují, to může znamenat důležitý faktor v rozhodování o zahájení nebo nezahájení stavby či rekonstrukce inženýrských sítí.

Další články k tématům - broadband - infrastruktura - legislativa - optika

Článek ze dne 18. prosince 2012 - úterý

Další články od ITPOINT.CZ