logo INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.

Podle ČTÚ nemá analýza relevantních trhů nic společného s podmínkami aukce

Právní stanovisko Informačního institutu k odmítnutí odložení aukce kmitočtů do vyhotovení analýzy relevantního trhu č. 8. Tu ČTÚ ještě nemá hotovou a v podmínkách aukce přesto nastavil rozdílné podmínky, které jsou ještě navíc pro čtvrtého operátora naprosto nevhodné.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) odmítl náš návrh na odložení aukce do doby vyhotovení analýzy relevantních trhů (trh č. 8) a následnou úpravu jejich podmínek pro skutečné nalákání nové mobilní konkurence. ČTÚ toto učinil s argumentem, že analýza relevantních trhů nemá nic společného s podmínkami aukce. Nejedná se ovšem o pouhé opomenutí, ale můžeme zde už hovořit o úmyslném jednání v neprospěch zákazníků.

Toto můžeme jednoduše doložit pouhým přečtením si zákona o elektronických komunikacích. Ve zkratce lze říci, že podmínky aukce mohou být diskriminační pouze k subjektům určené jako podnik s významnou tržní silou na základě závěru analýzy relevantních trhů. Ačkoli ČTÚ tuto analýzu relevantního trhu ještě nemá hotovou, v podmínkách aukce přesto nastavil rozdílné podmínky, které jsou ještě navíc pro nalákání čtvrtého operátora naprosto nevhodné.

Podmínky aukce tak pro současné operátory vytváří ideální situaci, protože se do aukce buď nikdo nepřihlásí a když už ano, tak rozdílné podmínky s velkou pravděpodobností na úspěch soudně napadnou.

Podmínky aukce jsou vyhlášeny dle §21 zákona o elektronických komunikacích (ZoEK). §21 odst. 2 ZoEK stanoví, že: "Podmínky účasti ve výběrovém řízení stanoví Úřad [ČTÚ] s přihlédnutím ke splnění cílů obsažených v §5 odst. 2 až 4 a v soulady se zásadami uvedenými v §6."

§5 odst. 4, vztahující se i k předešlým odstavcům 1 až 3 (pro náš případ 2 až 3) také odkazuje na zásady stanovené v §6, když stanoví, že v rámci naplňování cílů uvedených v odstavcích 1 až 3 se Ministerstvo a Úřad řídí zejména zásadami nediskriminace, objektivity, technologické neutrality, transparentnosti a proporcionality uvedenými v §6. Zde je pro naši věc důležitý zmíněný princip nediskriminace.

V obou případech zmiňovaný §6 odst. 1 ZoEK přitom umožňuje v tomto postupu (nediskriminace) výjimku, je-li odůvodněný rozdíl v postavení dotčených subjektů v souladu se zákonem, když stanoví, že: "Ministerstvo a Úřad nesmí svým jednáním a rozhodováním poskytnout výhodu jednomu podnikateli nebo uživateli, nebo skupině podnikatelů nebo uživatelů, na úkor ostatních podnikatelů nebo uživatelů, aniž by jednaly na základě tohoto zákona a toto jednání bylo odůvodněné rozdíly v postavení dotčených osob. Jakýkoliv rozdíl v zacházení musí být v souladu s tímto zákonem."

Zákon nemusí explicitně jmenovat, který to tento zákonný způsob je. Proto se nyní musíme zeptat, co je oním "odůvodněným rozdílem v postavení dotčených osob v souladu s tímto zákonem?" Jediný zákonný způsob jak odlišit rozdíl postavení dvou subjektů je určení některých z nich jako tzv. "podnik s významnou tržní silou".

Podnik s významnou tržní silou je podnik podle §53 odst. 1 ZoEK: "Právnická nebo fyzická osoba podnikající v oblasti elektronických komunikací, která má samostatně nebo ve spojení s jedním nebo více subjekty na relevantním trhu takové ekonomické postavení, které jí umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na konkurenci, zákaznících a spotřebitelích, je podnikem s významnou tržní silou."

Způsob, jakým se určuje tento podnik s významnou tržní silou je pomocí tzv. "analýzy relevantního trhu“ podle §51 ZoEK. §51 odst. 1 ZoEK stanoví, že Úřad provádí analýzu relevantních trhů stanovených podle §52 za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako opatření obecné povahy.

Efektivně konkurenčním trhem není trh, na němž působí jeden nebo více podniků s významnou tržní silou a kde nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému. Informaci o zahájení provádění analýzy relevantního trhu Úřad uveřejní.

ČTÚ v tuto chvíli analýzu relevantního trhu č.8 - originace mobilního volání připravuje a již její předběžné závěry při tzv. definování tohoto trhu ukazují, že tento trh není efektivně konkurenční. V případě, že tento trh nebude efektivně konkurenční, musí být v jejím závěru určeny i podniky s významnou tržní silou.

Toto určení podniku s významnou silou na základě závěrů analýzy relevantního trhu nám tedy poslouží jako onen zákonem odůvodněný rozdíl v postavení dotčených osob, na které chceme uplatnit princip diskriminace v podmínkách aukce. Bez této analýzy není možné rozdílné podmínky v aukcích uplatnit.

ČTÚ i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) samo přiznává, že podmínky v aukci nejsou pro všechny stejné, a to minimálně tím, že vyhradilo pásmo v 800 MHz pro nového operátora. Je těžko představitelné, s čím bude ČTÚ u soudu argumentovat ve chvíli, kdy aukce současní operátoři napadnou a soudce se bude ptát: jakým zákonným způsobem ČTÚ odůvodnil rozdílné podmínky v aukcích pro stávající a nově příchozí operátory?

Pro současné operátory to je tzv. win-win situace. Když se nikdo nepřihlásí, ponechají si svůj oligopolní trojlístek a ještě ušetří na vyvolávací ceně; a v případě, že se někdo přihlásí, aukce s velkou pravděpodobností úspěchu soudně napadnou a oligopolní triumvirát pojede nerušeně dál.

Další články k tématům - analýza - aukce - operátor - soutěž - zákon

Článek INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s. ze dne 13. července 2012 - pátek

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.