logo

iKnow řešení zpřehlední objednávkový proces ve firmě

Software AG představuje řešení iKnow - to zpřehledňuje informace o procesech, jež se tykají zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů v celé jejich šíři (end-to-end). Jde o kombinaci software a služeb pro nasazení řešení do osmi týdnů od zahájení projektu.

Software AG představuje iKnow - řešení pro vylepšení dodavatelsko odběratelského řetězce, které poskytuje účastníkům procesu informace a kontext pro efektivní podchycení kritických odchylek v dodavatelsko odběratelském řetězci. Toto řešení se skládá jak ze software, tak služeb, a může být nasazeno do osmi týdnů od zahájení projektu.

Software AG představuje balíček na konferenci Gartner Supply Chain Executive Conference, která se koná v Palm Desert v severoamerické Kalifornii od 21. do 23.5. 2012.

Organizace, které mají sofistikovaný dodavatelsko-odběratelský řetězec, disponují také technickými řešeními, které se zaměřují na velmi specifické části celého řetězce. Jsou nasazovány business intelligence (BI) nástroje a tzn. control towers (kontrolní věže) pro zobrazení metrik, ale zřídkakdy tato řešení nabízí přehled o skutečném průběhu procesu (jak každý jednotlivý proces v reálném čase funguje).

Možná tato řešení pracují s velkými objemy dat, ale nabízí pramalý vhled do procesů s velmi malou přesností a kontextovou relevancí nabízených informací, které by mohly zlepšit výkonnost procesů nebo nějak ovlivnit jeho výsledky. Z toho vyplývá, že dokážete "najít", ale nedokážete "znát".

"Naše řešení iKnow mění pravidla hry. Dodáváme nástroj, který umožní organizací rozumět a poradit si s anomáliemi dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase. Takové organizace jsou schopny reagovat správným způsobem v pravý čas", říká Dave Brooks, Senior Director of Strategic Business Solutions v Software AG. "iKnow nabízí informace v kontextu. Například víte, zda objednávka, která se kdesi ’zasekla’, pochází od velkého nebo od malého strategického zákazníka. Takto vybaveni pak určíte, jakým způsobem a kdo bude reagovat. To vede k pozitivnější a předvídatelnější spolupráci s vašimi partnery."

iKnow je balíček software a služeb, který poskytuje jak dostatek informací, tak kontext pro přeměnu znalostí na činy. Řešení obsahuje nadefinované body procesu pro monitoring, klíčové indikátory výkonnosti (KPI), systém varování, přednastavené dashboardy a služby, které jsou nutné pro jejich nasazení.

Řešení je vystavěno na osvědčené technologii od Software AG a na zkušenostech zákazníků, kteří ji využívají. Lze jej využít k zevrubné analýze dodavatelsko-odběratelského procesu a slouží jako platforma pro správu a ladění výkonnosti procesů v celé jejich šíři.

Jde o první řešení iKnow, které se zaměřuje na přehled stavu objednávek napříč objednávkovým procesem, přičemž využívá best practices zkušeností z projektů stávajících zákazníků Software AG, kteří již podobně optimalizují svůj dodavatelsko-odběratelský řetězec.

"Zaměřujeme se na objednávkový proces, který je u řady zákazníků kritický, protože je pevně svázán se spokojeností zákazníků", říká Brooks. "Další řešení budou navržena pro jiné dodavatelsko-odběratelské procesy a budou vyvíjena v Software AG společně s vývojáři, kteří jsou součástí ekosystému kolem vznikajícího iKnow frameworku."

V jádru řešení iKnow jsou šablony procesní inteligence, tzv. Snap-in Process Intelligence Template (SNIPIT). Jde o sondy, které jsou nasaditelné na specifické "mikro" procesy a které obsahují nadefinované body pro monitoring a na míru nastavený systém výstrah včetně scénáře řešení.

Aby se pokryly rozličné potřeby, je možné do řešení iKnow přidat (snap-in) několik takových šablon SNIPIT. Každá z těchto šablon poskytuje specifický vhled do procesu a umožňuje vyvolat okamžitou reakci s odhalením kořenové příčiny problému.

Další články k tématům - BI - dashboard - KPI - monitoring - SNIPIT - Dave Brooks

Článek ze dne 23. května 2012 - středa

Další články od SOFTWARE AG, s.r.o.