logo

Zpráva o ověření software ABRA

Na základě požadavku obchodní společnosti ABRA Software a.s. jsme provedli ověřování účetního software distribuovaného pod obchodním názvem ABRA. Zkoumanou verzí byla verze ABRA G3 7.01.06 s nainstalovanými daty ve formě demoverze, byly zjišťovány i některé zkušenosti klientů, kteří pracují s tímto systémem ...

V České republice není stanovena žádná povinnost ověřování účetních software, v tomto smyslu není stanovena ani žádná metodika či rozsah takového ověřování, nejedná se ani o určitou formu auditu v návaznosti na platné auditorské standardy. Přesto jsme se snažili v základním přístupu napodobit takový audit a volit postupy, které jsou založeny na zkoumání všech významných skutečností a umožní vyjádřit určitý názor na zkoumaný produkt.

Toto ověřování provedl dvoučlenný tým ve složení :

Ing. Lubomír Harna se podílel i na ověřování starší verze ABRA G3 v roce 2002, takže bylo možno také navázat na tehdy zjištěné skutečnosti a posoudit vývoj tohoto produktu během uplynulých 5 let.

Ověřování bylo zaměřeno především na využitelnost software pro zabezpečení účetnictví a navazujících subsystémů z hlediska obchodní společnosti či jiné formy podnikatele, který má svůj informační systém založen na podvojném účetnictví a řídí se tuzemskými předpisy.

Od předešlé ověřované verze došlo k podstatnému rozvoji tohoto software jak z hlediska počtu, rozsahu a propracovanosti jednotlivých modulů, tak především ve vytvoření široce otevřeného modulárního systému, který umožňuje volit řešení odpovídající stávajícím potřebám jakéhokoliv podnikatele od malého živnostníka až po větší firmy. Systém ABRA G1 až G4 umožňuje jak vedení daňové evidence jednoho živnostníka, tak široce strukturovaný informační systém kategorie ERP (Enterprise Roesource Planning) založený na databázi Oracle.

Vzhledem k výše uvedenému rozsahu nebylo možno v relativně krátké době provádět testování všech uživatelských funkcí a modulů, neboť využití všech možných variant řešení vzhledem k jejich rozsahu nepřichází v úvahu ani u velkých podniků. Cílem nebylo ani ověřování technické způsobilosti software především v podmínkách objemově velkých souborů dat v rozsáhlé síťové topologii. Předpokládáme však, že již úspěšně provozovaná řešení v řadě velkých podniků dokladuje tyto schopnosti systému.

Významnou výhodou stavebnicového systému ABRA G1 až G4 je stejné uživatelské rozhraní, především pak v systémech G2 až G4 určených pro podvojné účetnictví. To znamená, že v případě progresivního rozvoje firmy není třeba měnit systém práce se softwarem, pouze jej rozšiřovat o další potřebné moduly a řešit technické zázemí až po přechod na vyšší typ databáze bez viditelné změny ovládání pro obsluhující pracovníky.

Jako další velmi pozitivní prvek konstatujeme velkou otevřenost systému pro jeho rozvoj vlastními aplikacemi uživatele. Jednak samotný systém vytváří velký prostor pro vlastní tvorbu různých uživatelských nastavení jak v oblasti vkládání a zpracování dat - různé volby formátů vkládání a především velká možnost v předefinování různě nastavených operací pro práci s daty (předkontace, možnost zpracování standardních operací "neúčetními" pracovníky podle předem navolených schémat) až po širokou možnost tvorby vlastních sestav pro zajištění vnitřního kontrolního systému až po manažerské informace. Přitom lze vytvořit víceúrovňový systém kompetencí jednotlivých pracovníků uživatele umožňující cílené omezení vstupu a zpracování daných agend v rámci organizace podniku.

Výše uvedenými zmíněnými možnostmi však není zmíněná otevřenost systému vyčerpána. Další významná přidaná hodnota vychází z možnost dopracování vlastních ucelených modulů pro řešení specifických agend, které lze integrovat s dodaným softwarem. Tyto moduly lze pak vytvářet na různém stupni profesionálního zpracování. Řada uživatelů pak využila možnosti v tvorbě takových modulů na takové úrovni, že se rozhodla je využívat nejen pro sebe, ale jsou nabízeny i pro ostatní uživatele. V současné době se již jedná o řadu modulů z nejrůznějších oblastí (např. internetový obchod, či propojení na CAD konstrukční systémy, propojení na terminály čárových kódů či docházkový a stravovací systém a řada dalších). Tyto moduly samozřejmě z hlediska jejich rozsáhlosti nebyly předmětem ověřování, nicméně jejich tvorba přímo uživateli je určitou zárukou vysoké pravděpodobnosti praktické využitelnosti v konkrétních provozech a činnostech.

Zaměřili jsme se proto především na plnění požadavků daných jednak účetními předpisy, tzn. zákonem o účetnictví, vyhláškou a standardy pro podnikatele, dále na daňové předpisy (především daň z příjmů a DPH). Samotné dodržení platných předpisů však není dostačujícím kritériem pro celkovou kvalitu software, proto byla značná pozornost věnována i způsobu práce se softwarem, stupni vnitřních kontrol a přehlednosti oken pro vkládání dat, přehlednosti operativních i dalších výstupů a celkové "přátelskosti" software pro jednotlivé typy pracovníků, kteří ho budou používat (od zpracovatelů jednotlivých agend až po víceúrovňový management).

Domníváme se, že na základě provedených testů a zkušeností se zpracováním kontrolních vzorků včetně dalších doplňujících informací nám umožňují s poměrně vysokým stupněm jistoty formulovat následující názor.

Na základě všech provedených testů a zkoušek při ověřování systému ABRA G3 a tím i funkcí shodných s verzemi G2 i G4 konstatujeme, že jsme nezjistili žádné významnější nedostatky, které by vedly ke zpochybnění správnosti vedení účetnictví při použití tohoto software, stejně tak jsme nezjistili žádné chyby při zpracování dokladů a výstupů z hlediska daňových zákonů platných v době ověřování. To platí jak z hlediska věcné správnosti zpracování (výpočtů, způsobu účtování apod.), tak z hlediska formální správnosti (průkaznosti a náležitostí účetních či daňových dokladů a písemností). Toto zjištění se netýká jen základních modulů zpracování účetnictví, ale i navazujících agend (majetek, skladové hospodářství, nákup, prodej atd.).

Kontrole jsme nepodrobili modul mzdy, který se měnil v návaznosti na změny mzdových předpisů, u tohoto modulu vzhledem k dalším zásadním připravovaným změnám v oblasti daňové reformy, pokud budou přijaty, lze očekávat další zásadní změny. Nicméně jsme funkčnost tohoto modulu ověřili nezávislými dotazy u některých klientů používajících tento software.

Dle našeho názoru poskytuje tento ověřovaný software účinný nástroj pro zvládnutí informačního systému jak malého podnikatele tak velké firmy. V této souvislosti je však třeba připomenout, že i když daný software vytváří potřebný základ pro informační systém, jeho správnost a soulad s platnými předpisy na jedné straně, a dostatečná funkčnost pro potřeby správy dat a zpracování informací pro potřeby řízení na straně druhé, je vždy především v kompetenci a odpovědnosti uživatele, který musí software správně aplikovat. Jeho přínos pak velmi záleží na stupni zvládnutí uživatelem a jeho schopnostech připravené nástroje efektivně využít.

V rámci našeho ověřování jsme zástupcům firmy ABRA Software a.s. předali řadu podnětů a návrhů na další vylepšení systému. Byly to především návrhy v oblasti dalšího zpřesnění některých formálních aspektů včetně terminologických a dále návrhy na přípravu dalších dodavatelem předpřipravených standardních výstupů, které zvýší komfort uživatele.

Budeme rádi, když společnost některé tyto podněty využije při dalším rozvoji software v zájmu dosavadních i budoucích uživatelů.

Článek ze dne 6. června 2007 - středa

Další články od ABRA Software a.s.

ABRA Gen - ideální ERP systém pro střední a velké firmy

Komplexní ERP systém v aplikaci pro SmartWatch

ERP ABRA G4 pomáhá řídit výrobu ČKD Kutná Hora

Do práce na kole s ABROU

ABRA iGATE a ABRA G3 pomáhají řídit firemní procesy FV Plast

Fórum INSPIRACE

ABRA na DVTV

FlexiBee Developers Day 2014

Společnost FlexiBee Systems se stala 100% součástí skupiny ABRA

ABRA je partnerem konference Franchise Day Prague 2013

Konference Fórum INSPIRACE inspirovala podnikatele i studenty

ABRA Software opět rostla

ABRA Software nově v hradeckém a pardubickém regionu

Podnikatelská konference Fórum INSPIRACE

Skladová optimalizace s IS ABRA

MŮŽEŠ. Stačí vůle, motivace a víra

Fórum INSPIRACE podporuje podnikatelské prostředí i kvalitní vzdělávání

Vymáhání B2B pohledávek online

ERP ABRA G3 zrychluje firemní procesy v TUBAPACK

Novinky ABRA Software na FOR OFFICE 2013

Nová pobočka ABRA Software v Chomutově

ABRA podporuje QR Platbu

ABRA podporuje QR kódy

ABRA Software opět zisková

ABRA iGATE uspěl v soutěži IT produkt roku 2012

ERP systémy ABRA jsou druhé nejrozšířenější v Česku

Podnikatelská video inspirace

Firemní procesy s podporou týmu ABRA Business Development

Multikanálový prodej v ČR

ABRA Software předala ocenění vítězům festivalu MFF UK FilmFest 2012

ABRA iGATE s odbornou konzultací zdarma

Fórum inspirace: platforma pro sdílení znalostí a zkušeností

Elektronická fakturace ABRA HASOFT: získejte IS ABRA za 99 Kč

ERP ABRA G3 řídí projektovou činnost v MONTSERVIS PRAHA

ERP ABRA G3 zajišťuje firemní procesy u Potamon GTS

KOŘAN NÁBYTEK sleduje výrobní procesy v ERP ABRA G3

ABRA Software patří mezi nejstabilnější firmy ČR

SIS 2010: ABRA Software generálním partnerem konference

Diplomová práce roku 2010 zná své vítěze

ABRA Software je generálním partnerem konference Svět informačních systémů 2010

United Software odkoupila divizi Software od NEOTECH

BIOSTER používá ERP ABRA G3

ISDOC je vítězem soutěže IT projekt roku

ABRA Software podpořila soutěž Podnikatel roku 2009

ABRA Akademie otevírá brány IT pro širokou veřejnost

Nežádáme vrácení sociálního pojištění, připojte se

Crystalite Bohemia zavedla systém ABRA

ABRA certifikovala řadu produktů ABRA Gx verzi 10.01.01

Komunikace v rámci informačního systému ABRA

Automatizace v ERP ABRA, podniková sekretářka se znalostmi IT odborníka