logo

Zpráva o ověření software ABRA

Na základě požadavku obchodní společnosti ABRA Software a.s. jsme provedli ověřování účetního software distribuovaného pod obchodním názvem ABRA. Zkoumanou verzí byla verze ABRA G3 7.01.06 s nainstalovanými daty ve formě demoverze, byly zjišťovány i některé zkušenosti klientů, kteří pracují s tímto systémem ...

V České republice není stanovena žádná povinnost ověřování účetních software, v tomto smyslu není stanovena ani žádná metodika či rozsah takového ověřování, nejedná se ani o určitou formu auditu v návaznosti na platné auditorské standardy. Přesto jsme se snažili v základním přístupu napodobit takový audit a volit postupy, které jsou založeny na zkoumání všech významných skutečností a umožní vyjádřit určitý názor na zkoumaný produkt.

Toto ověřování provedl dvoučlenný tým ve složení :

Ing. Lubomír Harna se podílel i na ověřování starší verze ABRA G3 v roce 2002, takže bylo možno také navázat na tehdy zjištěné skutečnosti a posoudit vývoj tohoto produktu během uplynulých 5 let.

Ověřování bylo zaměřeno především na využitelnost software pro zabezpečení účetnictví a navazujících subsystémů z hlediska obchodní společnosti či jiné formy podnikatele, který má svůj informační systém založen na podvojném účetnictví a řídí se tuzemskými předpisy.

Od předešlé ověřované verze došlo k podstatnému rozvoji tohoto software jak z hlediska počtu, rozsahu a propracovanosti jednotlivých modulů, tak především ve vytvoření široce otevřeného modulárního systému, který umožňuje volit řešení odpovídající stávajícím potřebám jakéhokoliv podnikatele od malého živnostníka až po větší firmy. Systém ABRA G1 až G4 umožňuje jak vedení daňové evidence jednoho živnostníka, tak široce strukturovaný informační systém kategorie ERP (Enterprise Roesource Planning) založený na databázi Oracle.

Vzhledem k výše uvedenému rozsahu nebylo možno v relativně krátké době provádět testování všech uživatelských funkcí a modulů, neboť využití všech možných variant řešení vzhledem k jejich rozsahu nepřichází v úvahu ani u velkých podniků. Cílem nebylo ani ověřování technické způsobilosti software především v podmínkách objemově velkých souborů dat v rozsáhlé síťové topologii. Předpokládáme však, že již úspěšně provozovaná řešení v řadě velkých podniků dokladuje tyto schopnosti systému.

Významnou výhodou stavebnicového systému ABRA G1 až G4 je stejné uživatelské rozhraní, především pak v systémech G2 až G4 určených pro podvojné účetnictví. To znamená, že v případě progresivního rozvoje firmy není třeba měnit systém práce se softwarem, pouze jej rozšiřovat o další potřebné moduly a řešit technické zázemí až po přechod na vyšší typ databáze bez viditelné změny ovládání pro obsluhující pracovníky.

Jako další velmi pozitivní prvek konstatujeme velkou otevřenost systému pro jeho rozvoj vlastními aplikacemi uživatele. Jednak samotný systém vytváří velký prostor pro vlastní tvorbu různých uživatelských nastavení jak v oblasti vkládání a zpracování dat - různé volby formátů vkládání a především velká možnost v předefinování různě nastavených operací pro práci s daty (předkontace, možnost zpracování standardních operací "neúčetními" pracovníky podle předem navolených schémat) až po širokou možnost tvorby vlastních sestav pro zajištění vnitřního kontrolního systému až po manažerské informace. Přitom lze vytvořit víceúrovňový systém kompetencí jednotlivých pracovníků uživatele umožňující cílené omezení vstupu a zpracování daných agend v rámci organizace podniku.

Výše uvedenými zmíněnými možnostmi však není zmíněná otevřenost systému vyčerpána. Další významná přidaná hodnota vychází z možnost dopracování vlastních ucelených modulů pro řešení specifických agend, které lze integrovat s dodaným softwarem. Tyto moduly lze pak vytvářet na různém stupni profesionálního zpracování. Řada uživatelů pak využila možnosti v tvorbě takových modulů na takové úrovni, že se rozhodla je využívat nejen pro sebe, ale jsou nabízeny i pro ostatní uživatele. V současné době se již jedná o řadu modulů z nejrůznějších oblastí (např. internetový obchod, či propojení na CAD konstrukční systémy, propojení na terminály čárových kódů či docházkový a stravovací systém a řada dalších). Tyto moduly samozřejmě z hlediska jejich rozsáhlosti nebyly předmětem ověřování, nicméně jejich tvorba přímo uživateli je určitou zárukou vysoké pravděpodobnosti praktické využitelnosti v konkrétních provozech a činnostech.

Zaměřili jsme se proto především na plnění požadavků daných jednak účetními předpisy, tzn. zákonem o účetnictví, vyhláškou a standardy pro podnikatele, dále na daňové předpisy (především daň z příjmů a DPH). Samotné dodržení platných předpisů však není dostačujícím kritériem pro celkovou kvalitu software, proto byla značná pozornost věnována i způsobu práce se softwarem, stupni vnitřních kontrol a přehlednosti oken pro vkládání dat, přehlednosti operativních i dalších výstupů a celkové "přátelskosti" software pro jednotlivé typy pracovníků, kteří ho budou používat (od zpracovatelů jednotlivých agend až po víceúrovňový management).

Domníváme se, že na základě provedených testů a zkušeností se zpracováním kontrolních vzorků včetně dalších doplňujících informací nám umožňují s poměrně vysokým stupněm jistoty formulovat následující názor.

Na základě všech provedených testů a zkoušek při ověřování systému ABRA G3 a tím i funkcí shodných s verzemi G2 i G4 konstatujeme, že jsme nezjistili žádné významnější nedostatky, které by vedly ke zpochybnění správnosti vedení účetnictví při použití tohoto software, stejně tak jsme nezjistili žádné chyby při zpracování dokladů a výstupů z hlediska daňových zákonů platných v době ověřování. To platí jak z hlediska věcné správnosti zpracování (výpočtů, způsobu účtování apod.), tak z hlediska formální správnosti (průkaznosti a náležitostí účetních či daňových dokladů a písemností). Toto zjištění se netýká jen základních modulů zpracování účetnictví, ale i navazujících agend (majetek, skladové hospodářství, nákup, prodej atd.).

Kontrole jsme nepodrobili modul mzdy, který se měnil v návaznosti na změny mzdových předpisů, u tohoto modulu vzhledem k dalším zásadním připravovaným změnám v oblasti daňové reformy, pokud budou přijaty, lze očekávat další zásadní změny. Nicméně jsme funkčnost tohoto modulu ověřili nezávislými dotazy u některých klientů používajících tento software.

Dle našeho názoru poskytuje tento ověřovaný software účinný nástroj pro zvládnutí informačního systému jak malého podnikatele tak velké firmy. V této souvislosti je však třeba připomenout, že i když daný software vytváří potřebný základ pro informační systém, jeho správnost a soulad s platnými předpisy na jedné straně, a dostatečná funkčnost pro potřeby správy dat a zpracování informací pro potřeby řízení na straně druhé, je vždy především v kompetenci a odpovědnosti uživatele, který musí software správně aplikovat. Jeho přínos pak velmi záleží na stupni zvládnutí uživatelem a jeho schopnostech připravené nástroje efektivně využít.

V rámci našeho ověřování jsme zástupcům firmy ABRA Software a.s. předali řadu podnětů a návrhů na další vylepšení systému. Byly to především návrhy v oblasti dalšího zpřesnění některých formálních aspektů včetně terminologických a dále návrhy na přípravu dalších dodavatelem předpřipravených standardních výstupů, které zvýší komfort uživatele.

Budeme rádi, když společnost některé tyto podněty využije při dalším rozvoji software v zájmu dosavadních i budoucích uživatelů.

Článek ze dne 6. června 2007 - středa

Další články od ABRA Software a.s.