logo GAPP System, spol. s r.o.

Nové datové úložiště Dell Technologies Elastic Cloud Storage pro DMS systém KB

Společnost GAPP System byla díky svým zkušenostem požádána o expertní názor a zpracování analýzy pro vyhodnocení různých variant řešení migrace uložených dat se zachováním garance jejich autenticity do nového datové úložiště DMS systému Komerční banky.

Pro modernizaci datového úložiště byly zvažovány různé možnosti, včetně variant přechodu na open source řešení. Vzhledem k důležitosti uložených dat však požadavky na nové řešení nebyly pouze technologické. Důležitým aspektem výběru nového řešení byla garance autenticity migrovaných dat.

Stávající dvojice objektově orientovaných datových úložišť EMC Centera již nesplňovala aktuální požadavky na objem uložených dat a počet uložených objektů. Současně vzhledem k jejich stáří hrozilo zvýšené riziko výpadků a s tím související i případný nedostatek náhradních dílů.

Hlavní požadavky na nové řešení datového úložiště:

Návrh řešení pro nové datové úložiště

Prvním krokem bylo zpracování analýzy, která vyhodnotila různé varianty. Vzhledem k využití technologie CEPH v prostředí Komerční banky byl kladen důraz i na zahrnutí této technologie do analýzy, případně zhodnocení jiného open source řešení.

Stěžejními při posuzování vhodnosti jednotlivých variant se staly zejména aspekty související s transparentní migrací dat do nového řešení při zachování všech garancí, které původní úložiště zajišťovalo. Z tohoto důvodu nebylo vhodné, aby migrace byla prováděna na aplikační úrovni, kde by bylo nesnadné garantovat, že nedochází k manipulaci s daty.

Dalším důležitým aspektem bylo zvážení celkových nákladů a rizik daného projektu. Ačkoli open source řešení mohou na první pohled nabízet výhodnou pořizovací cenu, je nutné počítat s tím, že jejich nasazení a provoz se mohou výrazně promítnout např. do vyšších požadavků na personální zajištění. A to i při následném provozu a podpoře řešení.

Vzhledem k důležitosti ukládaných dat pro Komerční banku se tak jako výhodnější v tomto ohledu jevilo zaměření na komerční technologie a etablované výrobce těchto technologií.

Na základě doporučení vzešlých z analýzy a zvážení dalších aspektů se Komerční banka rozhodla jako nová datová úložiště pro DMS pořídit a implementovat řešení Dell Technologies Elastic Cloud Storage (ECS).

Toto řešení představuje nejmodernější objektově orientované datové úložiště od společnosti Dell Technologies.

Hlavní výhody řešení Dell Technologies Elastic Cloud Storage:

Postup implementace a migrace

Před zahájením samotné migrace bylo nové datové úložiště instalováno v obou datových centrech Komerční banky a integrováno do prostředí tak, aby byly splněny všechny standardní provozní požadavky včetně zajištění dohledu a vysoké dostupnosti celého řešení.

Stěžejním krokem nasazení nového řešení do produkčního provozu byla detailní příprava. Náročnost migrace dat spočívala zejména v nutnosti jejího průběhu za plného provozu řešení, neboť k úložišti připojené systémy neustále ukládají nové a nové dokumenty a jejich delší odstávka je z obchodních důvodů neakceptovatelná.

Na základě definovaných požadavků byl specialisty GAPP System navržen nejefektivnější možný způsob migrace spočívající v postupném přesunu stávajících dat do nového datového úložiště při zachování neustálého přístupu do úložiště stávajícího.

Zároveň byly navrženy i alternativní záložní plány pro vybrané agendy, které reflektovaly zvýšené kapacitní požadavky Komerční banky už po dobu migrace.

Podle předem připraveného harmonogramu byla následně ve spolupráci s aplikačními týmy Komerční banky a týmem pro správu datových úložišť zahájena migrace uložených dat.

Vyhodnocení projektu

Migrace proběhla plánovaným způsobem a v souladu s harmonogramem celého projektu. Autenticita veškerých uložených dat byla zachována v souladu se stěžejními požadavky na projekt.

Po ukončení migrace došlo k postupnému odstavení původních datových úložišť.

Hlavní přínosy nového řešení:

Realizovaný projekt a následný provoz řešení dále potvrdily, že jak výběr konkrétní technologie, tak výběr implementačního partnera, který zajišťoval řízení implementace a celého postupu migrace, byly tou správnou volbou.

Článek GAPP System, spol. s r.o. ze dne středa 7. října 2020

Další články od GAPP System, spol. s r.o.

Nabídka zaměstnání