logo

NextiraOne Czech uspěla v externím auditu podle normy

NextiraOne Czech úspěšně prošla nezávislým odborným auditem projektového managementu dle normy ISO 10006 - Management jakosti - Směrnice jakosti v managementu projektu.

Tato mezinárodně uznávaná norma poskytuje návody pro prvky systému jakosti a zaměřuje se především na procesy při řízení projektu a zvyšování jejich kvality. Zdárně uzavřený externí audit doplňuje řadu oborových certifikátů, které se společnosti NextiraOne Czech podařilo získat v předchozím období, a to ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 a ISO 27001.

Norma ISO 10006, jejíž dodržování bylo ve společnosti NextiraOne Czech prověřeno externím auditem, nabádá ke komplexnímu pohledu na realizaci projektů. Systém řízení vycházející z této normy se vztahuje nejen na řízení projektu, ale také na organizační zabezpečení. Pravidla jsou aplikována na procesy vztahující se ke zdrojům – zaměstnancům, prostředkům pro realizaci i finančním zdrojům. Součástí normy jsou také zásady pro procesy realizace, monitorování, analýzu a zdokonalování.

Martin Švambera, Service & Delivery Director NextiraOne Czech, k provedenému auditu říká : "Podstoupený audit je dalším pozitivním sdělením směrem ke klientům - dokážeme splnit jejich požadavky i potřeby projektu podle transparentních, předem definovaných, mezinárodně upravených pravidel. Ať už je projekt krátkodobý nebo dlouhodobý, malý nebo rozsáhlý a produkt jakýkoliv, dodáme zákazníkovi přesně takové řešení, které mu bude plně vyhovovat jak po stránce ekonomické, tak i technické, provozní, bezpečností, ekologické i estetické."

ISO 10006

Oborová norma ISO 10006 je postavena na základech ISO 9001 a jako taková není určena k certifikaci ani registraci. Je návodem pro aplikaci managementu jakosti v projektech různé velikosti a časové náročnosti. Doporučení z ní vzešlá se dají vztáhnout na různá prostředí, druhy projektů, stejně jako typy procesů. Norma nabízí definice základních skupin procesů řízení projektů, a to: příprava projektu, řízení projektu a projektového reportingu, zpětná vazba a vyhodnocení projektu. Externí audit potom identifikuje míru shody mezi návody vycházející z normy a zavedenými procesy v rámci společnosti.

Další články k tématům - ISO - jakosti - NextiraOne - norma - řízení - Martin Švambera

Článek ze dne 29. října 2009 - čtvrtek

Další články od NextiraOne Czech s.r.o.