logo Pumpedu s.r.o.

DIGI pro firmu - dotace na IT vzdělávání zaměstnanců

Nový projekt NPO - DIGI pro firmu je určen pro vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností v IT a Průmyslu 4.0. Až do konce září 2025 se do něj mohou v rámci dotačního programu zapojit firmy, fyzické podnikající osoby a OSVČ v postavení člena statutárního orgánu právnické osoby s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce. Pro financování je vyčleněno celkem 2,1 mld Kč z Národního plánu obnovy.

Cílem projektu NPO - DIGI pro firmu, který je součástí Národního plánu obnovy je podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců pro udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity společnosti. Podpora získání digitálních dovedností zajišťuje na jedné straně kvalifikovanou pracovní sílu zaměstnavateli a na straně druhé snižuje riziko nezaměstnanosti.

Osobám samostatně výdělečně činným umožňuje kromě vyšší efektivity také zvýšenou produktivitu, flexibilitu a další rozvoj firmy včetně možnosti rozšíření nabídky služeb a zvyšování kvality.

O příspěvek je možné žádat výhradně on-line prostřednictvím webové aplikace Úřadu práce NPO - DIGI pro firmu.

Proč realizovat IT školení s Pumpedu

  1. Vytvoříme pro vás školící plán
  2. Připravíme podklady s příslušnými čísly programu a logy NPO
  3. Dodáme osvědčení o absolvování dle požadavků NPO
  4. Dodáme prezenční listinu dle požadavků NPO
  5. Vystavíme fakturu se správným zněním dle požadavků NPO
  6. Podpoříme vás v průběhu celého projektu

Pumpedu je zavedený poskytovatel školení, který se specializuje na realizaci široké škály kurzů se zaměřením na IT technologie. Disponujeme komplexně zařízenými školícími místnostmi, které jsou přizpůsobeny jak pro prezenční, tak pro distanční vzdělávání.

Financování vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivity budou financovány na základě jednotkových nákladů, který je založen na tom, že příspěvek je vyplácen jako fixní částka za jednu hodinu absolvované výuky za každého účastníka vzdělávání.

V písemné dohodě mezi Úřadem práce ČR a žadatelem o příspěvek je sesmluvněna maximální výše podpory, v závislosti na počtu vzdělávaných osob a počtu hodin výuky. Výše vyplaceného příspěvku závisí na počtu úspěšných absolventů kurzu a jejich skutečné účasti na výuce.

Výše podpory není navázána na objem prostředků, které příjemci na dosažení jednotek skutečně dle účetních záznamů vynaložili.

Podporované dovednosti

Článek Pumpedu s.r.o. ze dne úterý 7. května 2024

Další články od Pumpedu s.r.o.