logo

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Využívání nevhodných produktů či nespolehlivých služeb v cloudu ve veřejném sektoru může vést k ohrožení ochrany osobních údajů. Proto se ÚOOÚ ve spolupráci s dalšími evropskými dozorovými orgány zapojil do akce, která se zaměří na jejich mapování se zveřejněním výsledků do konce roku 2022.

Tematické zaměření koordinované akce, iniciované Evropským sborem pro ochranu osobních údajů (EDPB - European Data Protection Board), vychází mimo jiné ze zjištění Eurostatu. Z něj vyplývá, že využívání cloudových služeb v EU se za posledních šest let zdvojnásobilo. K rozmachu digitalizace napříč soukromým i veřejným sektorem bezesporu přispěla i pandemická situace.

Společný postup evropských dozorových úřadů si tak klade za cíl zmapovat situaci v jednotlivých členských státech a následně přijmout takové kroky, které zajistí dostatečnou ochranu osobních údajů zpracovávaných veřejným sektorem.

Na projektu se podílí celkem 22 dozorových úřadů, které by měly prověřit více jak 75 veřejných institucí napříč Evropskou unií a Evropským hospodářským prostorem.

V první fázi společné akce byly formou dotazníkového šetření osloveny vybrané instituce, které pomohou zjistit aktuální stav využívání cloudových služeb ve světle obecného nařízení.

Dotazníky např. zkoumají, jak instituce zajišťují dostatečnou ochranu uložených dat či zda jsou adekvátně vymezeny a dodržovány povinnosti správce a zpracovatele.

Institucemi, které Úřad v rámci dotazníkového šetření oslovil, jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a též Národní agentura pro komunikační a informační technologie.

Poznatky získané tímto šetřením budou vyhodnocovány jak Úřadem samotným, tak na unijní úrovni. V druhé fázi pak, v závislosti na zjištěných informacích, případně Úřad rozhodne o podniknutí dalších kroků či o přijetí vhodných postupů zajišťujících vysoký standard ochrany osobních údajů ve veřejném sektoru.

Souhrnnou zprávu o výsledku této koordinované akci zveřejní EDPB na konci roku 2022.

Projekt byl iniciován EDPB na základě Rámce pro koordinované prosazování předpisů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (CEF).

Ten EDPB přijala v rámci strategie na období let 2021 - 2023 s cílem zefektivnit postupy a vzájemnou spolupráci evropských dozorových úřadů.

Další články k tématům - cloud - EDPB - Eurostat - GDPR

Článek ze dne 17. února 2022 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů