logo

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Odeslané zprávy prostřednictvím datových schránek mají sloužit pro standardní a bezpečnou písemnou korespondenci - jejich zneužívání je proto špatné, ale v době nouzového stavu jde, při zneužití výjimečné bezplatnosti této služby, o nepřípustný hyenismus, kterému i nadálebude Úřad věnovat patřičnou pozornost!

Úřad uložil pokutu celkem 11 společnostem, které zneužily možnost zasílání poštovních datových zpráv zdarma, na základě desítek stížností držitelů datových schránek.

Uvedené společnosti zpracovávaly tisíce adres datových schránek fyzických osob a související osobní údaje pro rozesílání nejrůznějších nabídek zboží a služeb prostřednictvím systému datových schránek, a to, aniž by tomu předcházel např. zákaznický či jiný obdobný vztah, který by z pohledu nařízení (EU) 2016/679 zakládal možnost zasílání sdělení tohoto typu z titulu oprávněného zájmu.

Společnosti nedisponovaly ani jiným právním důvodem pro odesílání nabídek zboží a služeb. Došlo tak k porušení článku 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

V návaznosti na toto jednání Úřad dále shledal, že došlo též k porušení práva subjektu údajů stanoveného čl. 14 nařízení (EU) 2016/679, tedy práva na to, aby v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, správce poskytl subjektu údajů zde uvedené informace, a to nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace.

Úřad s jednotlivými společnostmi zahájil správní řízení, přičemž za uvedená porušení uložil nepravomocně celkem 11 subjektům pokutu v souhrnné výši 3111000 Kč.

Uvedeným není dotčeno oprávnění Ministerstva vnitra k uložení pokuty za přestupek za zneužití poštovních datových zpráv k nevyžádaným a potenciálně nebezpečným spamům dle § 26a a 26b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Úřad již dříve upozornil, že možnost dočasně posílat poštovní datové zprávy zdarma nesmí být zneužívána. Občané i firmy by proto měli dbát na to, aby používali poštovní datové zprávy řádným způsobem.

A naopak upozornil na případy zneužití tohoto způsobu komunikace, o kterém se rozhodlo, že bude po vymezenou dobu zdarma, aby usnadnila elektronický styk nejen občanů i státní správy navzájem v době nouzového stavu.

Možnost odeslání poštovních datových zpráv zdarma byla zavedena na základě usnesení vlády České republiky z konce října 2020. Cílem bylo usnadnění elektronického styku občanů i státní správy navzájem v době nouzového stavu, tedy omezení návštěv úřadů občany.

Další články k tématům - datové schránky - pokuta - spam - zákon - zdarma

Článek ze dne 7. ledna 2021 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů