logo

Den ochrany osobních údajů

Datum 28.1. 2011, na který Den připadá, je v letošním roce připomínáno nejen jednotlivými úřady pro ochranu osobních údajů, ale také mezinárodní konferencí, kterou pořádá v Bruselu místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová spolu s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjornem Jaglandem.

Úřad pořádá tiskovou konferenci u příležitosti Dne ochrany osobních údajů. Konference se účastní rovněž předseda českého Úřadu RNDr. Igor Němec, který byl v září roku 2010 zvolen místopředsedou poradního orgánu pro ochranu osobních údajů Evropské komise, tzv. WP29.

U příležitosti Dne ochrany osobních údajů vyhlašuje Úřad už popáté soutěž pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Letošním partnerem soutěže se kromě tradičních podporovatelů - Českého rozhlasu Praha a MFF pro děti a mládež Zlín - stal Svaz knihovníků a informačních pracovníků zastoupený na tiskové konferenci Úřadu svým předsedou PhDr. Vítem Richterem. Díky této spolupráci budou ve 113 knihovnách České republiky soutěžit děti ve věku 7 - 10 let o vítězství v cestě Webowou diwočinou – počítačové hře, díky níž se učí bezpečně pohybovat po internetu.

Úřad se soutěží hlásí ke svému závazku péče o mladou generaci, která by v zájmu ochrany svých lidských i občanských práv měla být podstatně poučenější o právu na ochranu osobních údajů a soukromí, umět je chránit sama a také tuto ochranu vyžadovat energičtěji než generace rodičů a prarodičů.

Svou povinnost vůči ochraně osobních údajů v budoucnosti bližší i vzdálenější naplňuje Úřad i svým přínosem českému právnímu řádu. O aktivitě Úřadu v oblasti legislativních úprav a změn informoval na tiskové konferenci ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů Mgr. Josef Prokeš. Z těch nejzávažnějších jsou to připomínky k novému občanskému zákoníku, o nichž přinášejí informaci i webové stránky Úřadu, připomínky k elektronickému přístupu do rejstříku trestů, svá doporučení z hlediska ochrany osobních údajů předložil Úřad i v souvislosti se záměrem vytvoření registru přestupků, jehož vznik je předpokládán ve vládním dokumentu týkajícím se boje s korupcí a zdůvodnil také své odmítavé stanovisko k dikci předloženého zákona o sledovacích systémech.

Z konzultační činnosti Úřadu je třeba za uplynulé půlroční období výslovně zmínit konzultace poskytované Úřadem k záměru České pošty avizovat adresátovi e-mailem nebo SMS zprávou informaci o zásilce. Vzhledem k tomu, že taková služba sahá nad rámec povinností uvedených v zákoně o poštovních službách, Úřad shledal, že zamýšlené avizování poštovních zásilek bude v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud Česká pošta jakožto správce osobních údajů bude mít prokazatelný souhlas adresátů, aby zpracovávala jejich údaje jiné než identifikační, tj. např. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Úřad se rovněž vyjadřoval k dotazu Ústavního soudu na jeho registrační povinnost ve věci zpřístupnění a zveřejnění informací o členství soudců Ústavního soudu v KSČ. V souvislosti s tím, že je Ústavnímu soudu povinnost osobní údaje v daném rozsahu zpracovávat uložena přímo právním předpisem - zákonem o svobodném přístupu k informacím - toto zpracování nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů (výjimka z této povinnosti je upravena v § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Vzhledem k naplňování povinnosti podle zvláštního právního předpisu, v daném případě uvedenému výše, není nezbytné od jednotlivých subjektů vyžadovat ani souhlas.

Od září 2010 Úřad přijal 1172 stížností na neoprávněné rozesílání obchodních sdělení, zahájil v této souvislosti 61 kontrol a ukončil 48, a jako výsledek 29 správních řízení uložil pokutu v celkové výši 117000 Kč.

V rámci správního řízení o porušení zákona bylo od 1.9. 2010 přijato odborem správního rozhodování celkem 54 nových podnětů k vyřízení - jak přestupků, tak správních deliktů - a bylo vydáno 39 rozhodnutí v řízení o správním deliktu, ukončena byla 4 přestupková řízení. Odbor právní podpory a Schengenské spolupráce řešil za uvedené období celkem 14 rozkladů směřujících proti prvoinstančním rozhodnutím Úřadu; vydal 12 rozhodnutí o rozkladu, která jsou v právní moci a byla vydána a nabyla právní moci také 4 rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu. Celkový přehled o správním rozhodování Úřadu za dané období je obsažen v přiložených tabulkách.

Vzhledem k soustředěnému zájmu médií o případ seznamů dlužníků údajně zveřejněných v Chomutově Úřad informuje o svém zjištění a rozhodnutí, které již obdržel Magistrát města Chomutova: šetření provedená v rámci Úřadem zahájeného správního řízení prokázala, že nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, nepotvrdila se podezření publikovaná před volbami.

Kontrola Úřadu prováděná v souvislosti s pražskou Opencard byla uzavřena s následujícími závěry :

Další články k tématům - ochrana - Opencard - SMS - soutěž - WP29 - Igor Němec - Josef Prokeš

Článek ze dne 27. ledna 2011 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů