logo

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

ÚOOÚ dává k dispozici argumentovaný a příklady doložený názor na potřebnost a způsob ochrany osobních údajů dětí, které potřebují získat náhradní rodinnou péči.

Od 1.12. 2008 uvedl Úřad na svých webových stránkách také do provozu novou rubriku. Jde o svého druhu elektronicky vydávaný bulletin aktualit o ochraně osobních údajů ze zahraničních médií. Reaguje tak na zjištění, že v České republice je jen průměrná znalost potřeby chránit osobní údaje v mezinárodním rozměru. S využitím služby Email Alert společnosti ISI Emerging Markets nabízíme zprávy o rozvoji ochrany osobních údajů mj. také v zemích bývalé východní Evropy, v Austrálii, Číně, Indii a dalších státech jihovýchodní Asie. Tematicky členěné informace jsou umístěné na uoou.cz v rubrice Média.

Úřad s velkým uspokojením přijal zprávu, že po volbách již byli jmenováni členové Stálé komise pro ochranu soukromí Senátu Parlamentu ČR a že komise byla personálně posílena. Je připraven poskytovat jí v zájmu zlepšení ochrany osobních údajů v České republice veškerou potřebnou součinnost.

Pracovníci Úřadu velmi soustředěně a detailně vypracovali a projednali návrhy k možnosti novelizace podmínek pro provozování kamerových systémů Policií ČR, případně městskou policií a z hlediska svých znalostí i Úřadu svěřených kompetencí se snažili přispět novele policejního zákona v uvedené problematice, kterou předložila poslankyně PhDr. Kateřina Jacques. Rozšíření původního záměru novely od kamerových systémů k systémům sledovacím dle názoru Úřadu upustilo od jasně vymezené sektorové úpravy provozování kamer a zásahem Ministerstva vnitra byl původní návrh téměř bez náhrady vypuštěn. Tento postup Úřad nepovažuje za přínosný pro zpřesnění právního řádu ani za posílení vyváženého stavu v ochraně soukromí občanů.

V souvislosti s využíváním SMS jízdenek Úřad vznesl pochybnost o přiměřenosti uchovávání osobních údajů po dobu deseti let. Úřad byl v listopadu informován Sdružením DP ČR, že pro věc nezbytné vyjádření Ministerstva financí ani po více než třech měsících neobdržel.

Kontrola v rámci služby OpenCard, nabízené Magistrátem hl. m. Praha, se zabývá oprávněností shromažďování osobních údajů.

Byla ukončena kontrola databáze DNA Kriminalistického ústavu, která konstatovala porušení zákona o ochraně osobních údajů a principiálně souzní s výhradami, které vyjádřil ochránce lidských práv. Ve světle judikátu Evropského soudu pro lidská práva, je zřejmá oprávněnost a naléhavost požadavku, aby byla při provozování uvedené databáze důsledně respektována lidská práva, mimo jiné právo na ochranu osobních údajů.

K rozhodnutí Úřadu o výši pokuty uložené v souvislosti s porušením zákona v Hotelu Savoy byly kontrolovaným podány námitky.

Úřad konstatoval porušení zákona Republikovým výborem pro prevenci kriminality při provádění výzkumu dalších osudů osob, které do dovršení zletilosti pobývaly v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy. Úřad uložil opatření k nápravě.

Ukončena byla také kontrola v RFE a kontrolovanému byl předán protokol.

Pravomocné jsou závěry kontrol Městské policie v Plzni a Správy veřejného statku města Plzně v souvislosti s využitím kamery, která byla namířena do okna bytu a obraz byl předáván na webové stránky. Bylo shledáno porušení zákona. Úřad ve správním řízení rozhoduje o uložení pokuty.

Ve věci vydávání léků obsahujících pseudoefedrin je třeba o postoji Úřadu zrekapitulovat, že připomínkoval návrh zákona o léčivech v roce 2005 (konkrétně v měsíci březnu). V roce 2005 předložená dikce zákona se diametrálně liší od znění, které vstupuje v platnost roku 2008. Protože v roce 2007 nebyl zákon o léčivech Úřadu k připomínkám předložen, principiálně lze říci, že Úřad nebyl o záměru vydávání léků bez lékařského předpisu s omezením, vyjádřeném v § 39 (3), relevantním způsobem informován a nebylo vyžádáno v legislativním procesu jeho vyjádření. Zpracování citlivých údajů na základě podzákonného předpisu Úřad považuje za naprosto nepřijatelné.

O problematice kopírování dokladů v souvislosti se zákonem o praní špinavých peněz jednali zástupci Úřadu s Českou bankovní asociací.

Úřad vítá, že dle zákona o katastru nemovitostí je nyní při čerpání informací z katastru nemovitostí, které mají postihnout veškerý nemovitý majetek konkrétní osoby na území ČR, nezbytné prokázat oprávněný zájem, a zůstává záznam, o tom, kdo takovou informaci vyžadoval.

Úřad od 10. září obdržel 25 nových podnětů na porušení zákona o ochraně osobních údajů a na základě 11 nových podnětů se zabývá otázkou možnosti využívat kamerové systémy. Od 10.9. vydal 4 příkazy s uložením sankce, 6 rozhodnutí o uložení sankce a 5 rozhodnutí o uložení sankce v souvislosti se zákonem o některých službách informační společnosti.

Ve věci nevyžádaných obchodních sdělení Úřad od 15.9. přijal 387 stížností, vyřídil 299 stížností, zahájil 53 kontrol, ukončil 29 kontrol a uložil ve 20 správních řízeních pokuty v celkové výši 115 000 Kč.

V druhoinstančním řízení se rozhodovalo o 9 rozkladech - týkaly se uložených sankcí za porušení zákona. Vydáno bylo a nabylo právní moci 5 rozhodnutí o rozkladu. Od 10. 9. Úřad obdržel 6 podání obsahujících námitky proti kontrolnímu protokolu inspektora Úřadu. Vydáno bylo a nabylo právní moci 7 rozhodnutí o námitkách.

Vyšla 50. částka Věstníku Úřadu.

Z nových úkolů :

Článek ze dne 11. prosince 2008 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě