logo

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

ÚOOÚ dává k dispozici argumentovaný a příklady doložený názor na potřebnost a způsob ochrany osobních údajů dětí, které potřebují získat náhradní rodinnou péči.

Od 1.12. 2008 uvedl Úřad na svých webových stránkách také do provozu novou rubriku. Jde o svého druhu elektronicky vydávaný bulletin aktualit o ochraně osobních údajů ze zahraničních médií. Reaguje tak na zjištění, že v České republice je jen průměrná znalost potřeby chránit osobní údaje v mezinárodním rozměru. S využitím služby Email Alert společnosti ISI Emerging Markets nabízíme zprávy o rozvoji ochrany osobních údajů mj. také v zemích bývalé východní Evropy, v Austrálii, Číně, Indii a dalších státech jihovýchodní Asie. Tematicky členěné informace jsou umístěné na uoou.cz v rubrice Média.

Úřad s velkým uspokojením přijal zprávu, že po volbách již byli jmenováni členové Stálé komise pro ochranu soukromí Senátu Parlamentu ČR a že komise byla personálně posílena. Je připraven poskytovat jí v zájmu zlepšení ochrany osobních údajů v České republice veškerou potřebnou součinnost.

Pracovníci Úřadu velmi soustředěně a detailně vypracovali a projednali návrhy k možnosti novelizace podmínek pro provozování kamerových systémů Policií ČR, případně městskou policií a z hlediska svých znalostí i Úřadu svěřených kompetencí se snažili přispět novele policejního zákona v uvedené problematice, kterou předložila poslankyně PhDr. Kateřina Jacques. Rozšíření původního záměru novely od kamerových systémů k systémům sledovacím dle názoru Úřadu upustilo od jasně vymezené sektorové úpravy provozování kamer a zásahem Ministerstva vnitra byl původní návrh téměř bez náhrady vypuštěn. Tento postup Úřad nepovažuje za přínosný pro zpřesnění právního řádu ani za posílení vyváženého stavu v ochraně soukromí občanů.

V souvislosti s využíváním SMS jízdenek Úřad vznesl pochybnost o přiměřenosti uchovávání osobních údajů po dobu deseti let. Úřad byl v listopadu informován Sdružením DP ČR, že pro věc nezbytné vyjádření Ministerstva financí ani po více než třech měsících neobdržel.

Kontrola v rámci služby OpenCard, nabízené Magistrátem hl. m. Praha, se zabývá oprávněností shromažďování osobních údajů.

Byla ukončena kontrola databáze DNA Kriminalistického ústavu, která konstatovala porušení zákona o ochraně osobních údajů a principiálně souzní s výhradami, které vyjádřil ochránce lidských práv. Ve světle judikátu Evropského soudu pro lidská práva, je zřejmá oprávněnost a naléhavost požadavku, aby byla při provozování uvedené databáze důsledně respektována lidská práva, mimo jiné právo na ochranu osobních údajů.

K rozhodnutí Úřadu o výši pokuty uložené v souvislosti s porušením zákona v Hotelu Savoy byly kontrolovaným podány námitky.

Úřad konstatoval porušení zákona Republikovým výborem pro prevenci kriminality při provádění výzkumu dalších osudů osob, které do dovršení zletilosti pobývaly v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy. Úřad uložil opatření k nápravě.

Ukončena byla také kontrola v RFE a kontrolovanému byl předán protokol.

Pravomocné jsou závěry kontrol Městské policie v Plzni a Správy veřejného statku města Plzně v souvislosti s využitím kamery, která byla namířena do okna bytu a obraz byl předáván na webové stránky. Bylo shledáno porušení zákona. Úřad ve správním řízení rozhoduje o uložení pokuty.

Ve věci vydávání léků obsahujících pseudoefedrin je třeba o postoji Úřadu zrekapitulovat, že připomínkoval návrh zákona o léčivech v roce 2005 (konkrétně v měsíci březnu). V roce 2005 předložená dikce zákona se diametrálně liší od znění, které vstupuje v platnost roku 2008. Protože v roce 2007 nebyl zákon o léčivech Úřadu k připomínkám předložen, principiálně lze říci, že Úřad nebyl o záměru vydávání léků bez lékařského předpisu s omezením, vyjádřeném v § 39 (3), relevantním způsobem informován a nebylo vyžádáno v legislativním procesu jeho vyjádření. Zpracování citlivých údajů na základě podzákonného předpisu Úřad považuje za naprosto nepřijatelné.

O problematice kopírování dokladů v souvislosti se zákonem o praní špinavých peněz jednali zástupci Úřadu s Českou bankovní asociací.

Úřad vítá, že dle zákona o katastru nemovitostí je nyní při čerpání informací z katastru nemovitostí, které mají postihnout veškerý nemovitý majetek konkrétní osoby na území ČR, nezbytné prokázat oprávněný zájem, a zůstává záznam, o tom, kdo takovou informaci vyžadoval.

Úřad od 10. září obdržel 25 nových podnětů na porušení zákona o ochraně osobních údajů a na základě 11 nových podnětů se zabývá otázkou možnosti využívat kamerové systémy. Od 10.9. vydal 4 příkazy s uložením sankce, 6 rozhodnutí o uložení sankce a 5 rozhodnutí o uložení sankce v souvislosti se zákonem o některých službách informační společnosti.

Ve věci nevyžádaných obchodních sdělení Úřad od 15.9. přijal 387 stížností, vyřídil 299 stížností, zahájil 53 kontrol, ukončil 29 kontrol a uložil ve 20 správních řízeních pokuty v celkové výši 115 000 Kč.

V druhoinstančním řízení se rozhodovalo o 9 rozkladech - týkaly se uložených sankcí za porušení zákona. Vydáno bylo a nabylo právní moci 5 rozhodnutí o rozkladu. Od 10. 9. Úřad obdržel 6 podání obsahujících námitky proti kontrolnímu protokolu inspektora Úřadu. Vydáno bylo a nabylo právní moci 7 rozhodnutí o námitkách.

Vyšla 50. částka Věstníku Úřadu.

Z nových úkolů :

Článek ze dne 11. prosince 2008 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů