logo

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Dne 1.6. 2011 se ujali pro desetileté období své funkce nově jmenovaní inspektoři Úřadu - MVDr. František Bartoš, PhDr. Petr Krejčí a Mgr. Daniel Rovan. Pro druhé funkční období obhájila svou funkci inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

Senát Parlamentu ČR vzal dne 9.6. 2011 na vědomí výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V květnu 2011 vydal Úřad Informační bulletin, který soustředil příspěvky odborníků (ochránce lidských práv, genetiků, právníků, politiků, podnikatelů) k problematice legislativní úpravy zpracování DNA v České republice. Podílela se na něm i Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí, a to nejen příspěvkem své předsedkyně Ing. Jany Juřenčákové, ale také diskusí, kterou o potřebě speciální právní úpravy pro oblast genetiky před dvěma lety uspořádala.

Diskuse byla impulsem k tomu, aby Informační bulletin Úřadu rekapituloval problematiku a upozornil na fakt, že od roku 2009 nedošlo v právní úpravě zpracování osobního údaje nejcitlivějšího z citlivých k žádné změně. V současné době probíhá kontrola Národní kriminalistické databáze DNA v návaznosti na novelizovaný zákon o Policii ČR; měla by přinést také mj. poznatek o tom, zda nakládání s genetickými údaji v kriminalistice zaznamenalo pozitivní posun ve smyslu požadavků evropských právních norem.

Dne 3.6. 2011 proběhlo na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku soutěže "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Příspěvky dětí, které se obracely na politiky s výzvou, "Chraňte naše i své soukromí", předal jejich adresátům předseda Úřadu RNDr. Igor Němec. Smyslem soutěže v letošním roce bylo soustředit pozornost mladé generace na obezřetné nakládání s osobními údaji při práci s internetem a při využívání sociálních sítí.

Informace o aktuální agendě ÚOOÚ

Úřadem uložená opatření k nápravě při kontrole zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním Opencard, která dosud nebyla hlavním městem Prahou splněna, směřují ke změně současné praxe, a to jak vůči stávajícím držitelům karty, tak vůči novým žadatelům, což se zdá být poněkud náročnější, než kontrolující inspektor očekával. V červenci byla hl. městem Praha předložena dvě možná řešení, jak uložená nápravná opatření realizovat. Proto Úřad respektuje tyto záměry kontrolovaného - nikoliv co do uložených lhůt, ale co do vůle opatření splnit, o čemž výsledky červencových jednání svědčí.

Z hlediska zajištění ochrany osobních údajů jde stále o jediné - umožnit držiteli karty využívání personifikované Opencard bez trvalého zpracování jeho osobních údajů. Znamená to, že po vydání a převzetí karty jejím držitelem dojde k likvidaci osobních údajů v databázi kontrolovaného subjektu, pokud s dalším uchováváním těchto dat nevyjádří držitel karty nebo žadatel o kartu výslovný souhlas.

V tomto zájmu Úřad očekává, že na konci září, jak bylo přislíbeno na červencové schůzce, bude předloženo definitivní řešení, které využívání personifikované Opencard bez zpracování osobních údajů umožní.

Judikát Nejvyššího správního soudu ve věci zveřejnění odměny zaměstnance zlínského magistrátu vyvolal obrovský mediální zájem. Jeho interpretace laiky vedla ale ke zcela bezbřehému vymáhání informací o mzdě konkrétních zaměstnanců veřejné správy bez ohledu na existující právo na ochranu soukromého života. Snaha Úřadu pro ochranu osobních údajů poskytnout vyvážený výklad z hlediska zákona o ochraně osobních údajů byla ignorována.

Proto se RNDr. Igor. Němec už v červnu 2011 obrátil dopisem na ministra vnitra se žádostí, aby inicioval a zkoordinoval pracovní setkání zástupců Ministerstva spravedlnosti, Kanceláře ombudsmana, Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra v zájmu vytvoření konsenzuální odborné interpretace, o niž se mohou opírat instituce při poskytování uvedených informací, požadovaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Výsledkem práce odborníků ze jmenovaných institucí je Metodické doporučení Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů, které je přílohou této tiskové zprávy a je veřejně dostupné na stránkách MV a ÚOOÚ.

Úřad ukončil správní řízení s Ministerstvem financí ve věci zveřejněných osobních údajů jednatelů firmy PROMOPRO a uložil pokutu ve výši 80000 Kč. Rozklad, který podalo MF po uplynutí zákonné lhůty, byl jako opožděný zamítnut a rozhodnutí nabylo dne 29. 7. 2011 právní moci.

V návaznosti na provedenou kontrolu obchodního rejstříku se podařilo do připravované novely obchodního zákoníku doplnit ustanovení, že rodné číslo nebude uváděno ve výpisech z obchodního rejstříku ani v obchodním rejstříku zveřejňováno.

Postupně se daří prosazovat jasně definované režimní využívání kamerových systémů a zajišťovat ochranu osobních údajů v jednotlivých sektorech (např. školství). Ve věci bezpečnostních policejních kamer vede jednání zmocněnkyně vlády s Ministerstvem vnitra.

Úřad nepovolil registraci databáze, o niž žádal Stanislav Penc, z důvodu, že předpokládané zpracování osobních údajů v databázi nemá právní oporu.

V současné době probíhá správní řízení s Ministerstvem spravedlnosti ve věci zveřejnění údajů o členství soudců a státních zástupců v KSČ před rokem 1989.

Z mezinárodních projektů spolupráce pokračují projekty podpory úřadu v Albánii (zde působí dlouhodobě jeden zaměstnanec Úřadu) a pomoci rozvoji úřadu v Makedonii, kam ke krátkodobým konzultacím vyjíždějí zaměstnanci Úřadu.

Z nových úkolů ÚOOÚ

V současné době probíhá plánovaná kontrola zpracování osobních údajů, které je spojené se sčítáním lidu, domů a bytů. Předmětem je prvořadě otázka rozsahu osobních údajů ve vztahu k účelu statistiky a v té souvislosti míra anonymizace osobních údajů.

Úřad vyjádřil nesouhlas s tím, aby národní zdravotnický systém byl do nové právní úpravy převeden v dosavadním stavu, neboť se jedná o centrální shromažďování osobních údajů ve zdravotnictví, které bylo založeno již v 60. letech minulého století a v přístupu k pacientům je v rozporu se standardy a soudobou praxí vyspělých zemí.

Za hlavní nedostatek vládního návrhu je nutno považovat velmi obecné zaměření na celkový rámec informačního systému - vůbec nejsou definovány účelné a přesně stanovené postupy zpracování citlivých údajů občanů. Ministerstvo ani neodůvodnilo potřebnost dlouhodobého uchovávání citlivých údajů v registrech a nutnost sdružování/sdílení napříč registry. Zkušenosti z jiných evropských států ukazují, že pro účel, jehož má národní zdravotnický informační systém docílit, postačují databáze odborných studií, vedených buď se souhlasem pacienta, nebo dokonce anonymně.

Úřad nedávno uplatnil zásadní připomínky k novele zákona o elektronických komunikacích týkající se uchovávání údajů telefonními operátory.

V rámci mezinárodní spolupráce je připravena k vydání publikace určená podnikajícím osobám na území České republiky, Polska a Maďarska. Přináší výklad povinností i specifik ve zpracování osobních údajů v uvedených státech.

V rámci podpory frankofonním státům rozvíjejícím ochranu osobních údajů na africkém kontinentě bude v Dakaru přednášet a povede seminář tisková mluvčí Úřadu.

Článek ze dne 8. září 2011 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě