logo

Výběrové řízení na dodavatele prvků síťové infrastruktury

ČD - Telematika a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele prvků síťové infrastruktury, lhůta pro předkládání nabídek uchazeči končí dnem 31.8. 2009 v 15.00 hod.

Společnost zadavatele tohoto výběrového řízení je žadatelem o dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI). Výběrové řízení je organizováno v souladu se závaznými »Pravidly pro výběr dodavatelů« poskytovatele dotace. Jedná se o verzi dokumentu -17_17_M_Pravidla pro výběr dodavatelů, číslo vydání/aktualizace 5/0, číslo jednací: 27862/08/08100, platnost dokumentu od 1.9. 2008.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČD - Telematika a.s.
Sídlo: Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 Praha 3
IČ: 61459445
DIČ: CZ61459445

2. NÁZEV A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Název zakázky je ýběrové řízení na dodavatele prvků síťové infrastruktury

Jedná se o dodávku zejména :

3. INFORMACE O MOŽNOSTI VYŽÁDAT SI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentaci je možné osobně vyzvednout v podatelně ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9 od 8.00-15.00 hodin v pracovních dnech oproti podpisu (statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou) smlouvy o mlčenlivosti. Informace o vyzvednutí Zadávací dokumentace je možné vyžádat na e-mailové adrese presales@cdt.cz.

Zadávací dokumentace obsahuje podrobnou specifikaci předmětu zakázky, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, hodnotící kritéria, informace o způsobu zpracování nabídky a další informace. Odborné dotazy směřujte na e-mailovou adresu presales@cdt.cz.

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro předkládání nabídek uchazeči začíná dnem uveřejnění vyhlášení tohoto inzerátu v Obchodním věstníku a končí dnem 31.8. 2009 v 15.00 hod.

Nabídky uchazečů budou přijímány doručenou poštou nebo osobně v podatelně ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 01 Praha 9 od v rozmezí 8.00-15.00 hodin v pracovních dnech do konce lhůty pro podání nabídek (31. 8. 2009 v 15.00 hod.) Bližší informace o formě a obsahu nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

5. OSTATNÍ

V souladu s ustanovením § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto výběrovém řízení.

Další články k tématům - ČD - nabídky - řízení - Telematika - výběrové - zakázky

Článek ze dne 31. července 2009 - pátek

Další články od ČD - Telematika a.s.