logo

Nová strategie rozvoje sdružení

25. valná hromada přijala novou Strategii dalšího rozvoje CESNET z. s. p. o. aktualizující dlouhodobé cíle sdružení a prostředky k jejich dosažení. Text nové strategie je nyni k dispozici on-line.

Sdružení bylo založeno v roce 1996 všemi vysokými školami České republiky společně s Akademií věd České republiky. Jeho hlavními cíli jsou rozvoj a provozování sítě národního výzkumu a vzdělávání České republiky (NREN ČR), výzkum a vývoj pokročilých síťových technologií a aplikací a šíření znalostí o nich.

Sdružení usiluje o to, být centrem mezinárodně srovnatelného výzkumu v oblasti vysokorychlostních počítačových sítí a jejich aplikací a zabezpečovat síť národního výzkumu, poskytující vysoký standard služeb jak členům tak partnerům. Smysl své existence vidí v rozvíjení a podpoře společných aktivit, směřujících k rozvoji a využití informační infrastruktury výzkumu a vývoje, zejména vysokorychlostních datových sítí.

Cílem je vytvoření komunikačního prostředí s nadstandardními a unikátními službami, podporujícího domácí výzkum a vzdělávání, umožňujícího plnohodnotnou komunikaci distribuovaných týmů a rovnocennou účast výzkumných a vzdělávacích institucí ČR na perspektivních výzkumných trendech v mezinárodním měřítku.

Toho dosahuje Sdružení zejména následujícími prostředky :

S vědomím tohoto cíle a s využitím těchto prostředků sdružení rozvíjí svoji činnost v oblastech stanovených jeho Zakládací smlouvou a dalšími základními dokumenty.

Ve své činnosti se sdružení orientuje na členy z řad veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR, stejně jako na ostatní vysoké, střední a základní školy, výzkumné organizace a týmy, knihovny, fakultní nemocnice a orgány státní správy, zejména ty, které se zabývají organizačním zajištěním výzkumu a vývoje.

Sdružení důsledně vychází z iniciativy a ze společných zájmů jak členů, tak ostatních partnerů. Opírá se o jejich tvůrčí potenciál a respektuje především jejich potřeby. Své aktivity opírá o spolupráci organizačních jednotek Sdružení s výpočetními a informačními centry a technickými, výzkumnými i vědeckými pracovníky členů a ostatních partnerů.

V současné době má sdružení 27 členů z řad veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR. Zdrojem jeho financování jsou příspěvky členů, příspěvky na řešení národních i mezinárodních výzkumných aktivit a projektů a další příjmy vyplývající z činnosti sdružení. Všechny příjmy jsou zpětně vkládány do podpory činnosti sdružení v rámci jeho poslání.

Článek ze dne 15. července 2008 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.