logo

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Poskytovatelé internetového připojení do smluv sice zapracovali Nařízení EU a nevyužívají zjevně zakázané praktiky, nicméně koncový uživatel stále není vždy transparentně informován o jeho kvalitě. ČTÚ proto navrhne stanovit parametry kvality těchto služeb a odchylek od skutečného výkonu.

Český telekomunikační úřad zveřejnil v uplynulých dnech zprávu o výsledcích sledování plnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu, a to za období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.

S ohledem na výsledky sledování, které se týkají i vztahů mezi podnikateli, poskytujícími službu přístupu k internetu, a spotřebiteli, si ČTÚ dovoluje podat stručný výtah z této zprávy.

Jedná se již o čtvrtou výroční zprávu vypracovanou ČTÚ. V předchozích letech se ČTÚ zaměřoval především na kontrolu smluv poskytovatelů služeb, které musely obsahovat povinné náležitosti stanovené Nařízením, a na provádění osvěty - jak mezi koncovými uživateli, tak především mezi poskytovateli. V uplynulém období se ČTÚ významněji zaměřil na provádění technických měření kvality připojení k síti internet.

Zjištění ČTÚ v tomto směru svědčí o tom, že zpočátku se poskytovatelé snažili vyhovět podmínkám stanovených v Nařízení, avšak po určité době došlo ke stagnaci. Poskytovatelé formálně vyhověli Nařízení - do svých smluv zapracovali požadované údaje a nevyužívají zjevně zakázané praktiky.

Avšak z hlediska nabídky jejich služeb nedochází k žádnému dalšímu posunu směrem k plné informovanosti koncových uživatelů o skutečném výkonu jejich připojení k síti internet a smluvně garantované kvalitě tohoto připojení.

Na základě zjištění ČTÚ v uplynulém období lze naopak konstatovat, že se rozevírají nůžky mezi nadsazenými inzerovanými parametry kvality služeb, které mají za účel ovlivnit koncové uživatele ohledně jejich rozhodnutí uzavřít smlouvy, a reálně dosažitelným výkonem nabízeného připojení.

Proto ČTÚ považuje za nezbytné závazně stanovit definice parametrů kvality služby a odchylek od skutečného výkonu služby tak, aby poskytovatelé nemohli nadále lákat koncové uživatele na nereálnou kvalitu připojení.

Koncoví uživatelé by měli mít pro své rozhodování o výběru poskytovatele připojení k dispozici relevantnější a přehlednější informace, resp. měli by mít možnost efektivněji a účinněji zjednat nápravu.

ČTÚ na základě uvedených skutečností tedy v měsíci červnu přistoupil k zahájení veřejné konzultace k návrhu změny všeobecného oprávnění č. VOS/ 1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

V jejím rámci by byly závazným způsobem stanoveny definice základních kvalitativních parametrů služby připojení k síti internet a vztahy mezi těmito parametry.

Definice jednotlivých parametrů QoS a vztahů mezi nimi byly v uvedeném návrhu stanoveny v souladu s pokyny BEREC následovně: maximální, běžně dostupná a minimální rychlost definovaná ve smlouvě se vztahuje k inzerované rychlosti, a velké odchylky od výkonu služby přístupu k internetu se v případě jejího poskytování v pevném místě odvozují od běžně dostupné rychlosti.

Maximální rychlost nesmí být menší než hodnota inzerované rychlosti. Běžně dostupná rychlost musí odpovídat alespoň 60% hodnoty inzerované rychlosti.

Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30% hodnoty inzerované rychlosti.

V případě mobilních sítí se jedná o definice odhadované maximální a inzerované rychlosti, kde jsou velké odchylky definovány jako poklesy výkonu služby přístupu k internetu pod 25% hodnoty rychlosti inzerované.

Další články k tématům - BEREC - internet - QoS - rychlost připojení - smlouva

Článek ze dne 22. července 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání