logo Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s.p.

Státní podnik Česká pošta vznikl současně s osamostatněním České republiky 1. ledna 1993, kdy byl oddělen od Slovenské pošty a zároveň i od správy telekomunikací. V srpnu 2007 vláda schválila záměr přeměny České pošty na akciovou společnost. Podnik je držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění. Rozsah služeb, k nimž je třeba poštovní licence, stanoví nařízení vlády. Vyhláška stanoví držitelům poštovní licence podmínky poskytování základních služeb a požadavky na jejich kvalitu.

Jako provozovatel poštovních služeb jsou Česká pošta s.p. a její pracovníci vázáni mlčenlivostí, tzv. poštovním tajemstvím. V mezinárodním poštovním styku se Česká pošta řídí úmluvami a ujednáními uzavřenými na kongresech Světové poštovní unie, které je členem, a též dvoustrannými dohodami mezi Českou poštou a zahraničními poštovními správami.

Aktuální články od Česká pošta, s.p.