logo Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací mají při splnění všech požadavků daných zákonem právo jednostranně měnit své smluvní podmínky. Jedním z nich je zajistit informovanost zákazníků o chystaných úpravách jejich účastnických smluv.

Podle aktuální právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2022 jsou poskytovatelé oprávněni změnit smluvní podmínky v případě, je-li tak ujednáno. Jsou zároveň povinni o veškerých provedených změnách informovat účastníky v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy a zároveň je informovat o jejich právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by jim vznikly jakékoli další náklady, pokud s novými podmínkami nesouhlasí.

Dotčení účastníci mají právo uplatnit výpověď závazku ze smlouvy do jednoho měsíce po doručení oznámení.

Do konce roku 2021 platila pro jednostrannou změnu smlouvy obdobná pravidla, nicméně odlišoval se způsob oznámení této informace. Poskytovatelé byli povinni alespoň jeden měsíc před realizací takové změny uveřejnit tuto informaci v každé své provozovně a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň byli povinni informovat své účastníky o uveřejnění.

Pokud docházelo ke změně určitých náležitostí smlouvy dle zákona o elektronických komunikacích, bylo v takovém případě nezbytné informovat účastníka rovněž o jeho právu bezplatně ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, pokud by s danou změnou nesouhlasil.

Poskytovatelé byli povinni tuto informaci poskytnout účastníkům takovým způsobem, který si zvolili pro zasílání svého vyúčtování služeb.

V souvislosti s nově vymezenými podmínkami sdělení změny smluvních podmínek ČTÚ vítá především skutečnost, že je nově kladen důraz na transparentnější formu takového oznámení, neboť zákon výslovně vymezuje požadavek na jasné a srozumitelné sdělení této informace účastníkům.

V rámci kontroly plnění povinností stanovených předchozí právní úpravou totiž ČTÚ zaznamenal případy, kdy účastníci sice byli o zamýšlených změnách informováni, avšak informace byly sděleny značně netransparentním způsobem.

Typicky se jednalo o situace, kdy účastníci byli informováni prostřednictvím svého vyúčtování služeb, nicméně dané informace byly umístěny na nejzazších stranách tohoto vyúčtování, a to bez jakéhokoliv grafického zvýraznění, označení viditelným nadpisem, apod.

Tento postup je v rozporu s pojetím ČTÚ, který má za to, že pro splnění výše uvedených zákonných podmínek je nezbytné, aby informace o změně smluvních podmínek uvedené ve vyúčtování byly podány přehledně a transparentně, ideálně na první straně vyúčtování, tak, aby byly tyto podstatné údaje zákazníkům již na první pohled zřetelné.

Nová pravidla upřesňující notifikační povinnost poskytovatelů tedy odráží dlouhodobě zastávaný výklad ČTÚ.

Další články k tématům - smlouva - vyúčtování - zákazník - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 24. března 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání