logo Český telekomunikační úřad

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Novela zákona o elektronických komunikacích, která nabývá platnosti dnem 1. 1. 2022, zavádí nové právní úpravy - např. v oblastech marketingového volání, přenositelnosti poskytovatele služby, rozvoji digitálního rozhlasového vysílání a informační povinnosti vůči zákazníkům.

Novela zákona o elektronických komunikacích (Zákon č. 374/2021 Sb) především transponuje Evropský kodex pro elektronické komunikace, ale důležitým tématem je rovněž vyšší ochrana spotřebitele a podpora výstavby sítí vysokorychlostního internetu.

Novou právní úpravou dochází k posílení a harmonizaci ochrany práv spotřebitele napříč všemi členskými státy EU tak, aby bylo pro spotřebitele zajištěno rovné postavení na jednotném trhu v rámci celé EU.

Podpora zdravotně postižených a nízkopříjmových

Novela přináší systematičtější podporu zdravotně postižených osob a nově i osob s nízkými příjmy. Univerzální služba bude obsahovat vedle přístupu k hlasové komunikační službě nově i službu přístupu k internetu.

Sleva pro zdravotně postižené občany zůstane zachována, nově se možnost čerpání cenového zvýhodnění rozšiřuje i na osoby s nízkými příjmy.

Rozvoj digitálního rozhlasového vysílání

Novela obsahuje i úpravu podporující rozvoj zemského digitálního rozhlasového vysílání a současně transponuje novou povinnost podporující tento rozvoj, a to, aby jakékoliv automobilové rádiové zařízení zabudované do vozidel kategorie M, bylo schopno přijímat a reprodukovat toto digitální vysílání.

Digitální vysílání přináší pro spotřebitele kvalitnější službu a umožní poslech většího počtu nových rozhlasových stanic a jejich programů, i doprovodné multimediální služby / např. informace o vysílaném programu, krátké textové zprávy, obrazové informace, aj.

Informační povinnosti vůči zákazníkům

Zpřesní a rozšíří se informační povinnost u smluv se spotřebitelem. Zákon koncepčně upravuje informační povinnosti podnikatelů vůči zákazníkům, a to jak před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání (viz šablona shrnutí smlouvy § 63 odst. 5 ZEK), ale také v průběhu trvání smlouvy.

Přenositelnost poskytovatele služby

Podobně jako se v minulosti zavedlo právo spotřebitele na snazší přenesení telefonních čísel, budou mít spotřebitelé nově obdobné právo na změnu poskytovatele služby přístupu k internetu. Zákon v § 34a stanoví podmínky podání žádosti účastníka v případě, že hodlá změnit poskytovatele služby přístupu k internetu, a také maximální lhůtu, během níž může dojít k přerušení poskytování služby.

Právní úprava rovněž zajišťuje informovanost účastníka o jeho právech a průběhu procesu změny ze strany dotčených podnikatelů. ČTÚ připravuje návrh vyhlášky, která upraví technické a organizační podmínky pro dotčené podnikatele při realizaci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

Vyhláška určí, v jakých lhůtách mají být základní kroky procesu změny ze strany dotčených podnikatelů provedeny. Dohoda podnikatele s účastníkem na pozdějším datu změny není vyloučena. Na dodržování povinností bude dohlížet ČTÚ, porušení budou pokutována.

Nad to zákon nově zakotvuje právo účastníka na paušální náhradu pro případ, že by proces změny proběhl se zpožděním, nebo by došlo ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby.

Právo na paušální náhradu je dáno i v případě nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Výši náhrady stanoví prováděcí vyhláška, kterou připravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jednodušší budování sítí

Novela by měla podpořit dostupnost vysokorychlostního internetu pro domácnosti, protože přináší některé změny, které zavádění sítí usnadní. Jde např. o možnost podélného umístění vedení inženýrských sítí včetně kabelovodů v pozemních komunikacích a snadnější překládku. Širší možnosti budou také například v oblasti zřizování komunikačního vedení.

V případě, že dojde např. ke sporu o možnosti umístit v domě technické rozvody nezbytné pro internet, bude moci spor zahájit nejen majitel, uživatel či správce domu, ale i operátor, poskytovatel, resp. podnikatel (§ 104 odst. 16 ZEK).

Nově bude orgánem kompetentním k rozhodnutí takového sporu ČTÚ.

Tísňové SMS a výstrahy

Tísňové linky budou muset být dostupné i prostřednictvím SMS. Od 1. 1. 2022 může být zaveden systém veřejné výstrahy, který bude prostřednictvím mobilních služeb dohodnutým způsobem (pravděpodobně formou SMS) varovat obyvatele před hrozícími mimořádnými událostmi.

Podnikatel v elektronických komunikacích je povinen předávat zprávy bezplatně.

Marketingová volání

Díky novele by spotřebitel neměl být obtěžován nevyžádanými marketingovými hovory, pokud sám neprojevil souhlas. V souvislosti s četnými dotazy provozovatelů call center i firem připravuje v současné době Český telekomunikační úřad výkladové stanovisko k novele, hotové by mělo být v průběhu prosince 2021.

Další články k tématům - digitální rozhlas - internet - marketing - smlouva - SMS - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 23. listopadu 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nabídka zaměstnání