logo

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ obdržel 2 návrhy na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za hlasové služby VoIP poskytované v datových sítích. Jedná se o případy, kdy nedostatečným zabezpečením softwaru VoIP ústředny došlo k neoprávněnému a podvodnému proniknutí do jejího systému a k uskutečnění vysokého počtu mezinárodních hovorů, které pak poskytovatel služby vyúčtoval účastníkovi.

Přestože se zatím jedná pouze o dva oznámené případy, vzhledem k výši škody, která byla tímto způsobena a rovněž možnosti dalšího opakování, považuje Úřad za nezbytné upozornit veřejnost na následující skutečnosti.

Vzhledem k tomu, že principem předmětných případů je neoprávněné proniknutí do systému VoIP ústředny, pak pro minimalizaci dopadů Úřad jednoznačně doporučuje zavedení obou výše uvedených opatření současně pro případ, kdyby zvolený způsob zabezpečení hardwaru nebo softwaru VoIP ústředny popř. příslušenství byl překonán.

Závěrem Úřad upozorňuje, že pokud již k popsanému napadení zařízení došlo, je třeba, aby účastník podle ustanovení § 64 odst. 7 a 8 zákona o elektronických komunikacích uplatnil právo na reklamaci na vyúčtování ceny za poskytnutou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací u poskytovatele služby elektronických komunikací. Podání reklamace nemá odkladný účinek, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci, je účastník oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Podrobnější informace týkající se reklamací služeb elektronických komunikací jsou zveřejněny na webových stánkách Úřadu. Úřad rovněž doporučuje podat v této věci Policii České republiky trestní oznámení na neznámého pachatele.

Článek ze dne 1. prosince 2009 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání