logo

Automatizovaný systém výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce

ARBES Technologies vyvíjí systém, který bude firmám sloužit ke sběru dat pro posuzování firem a k automatickému reportování v rámci naplnění principů ESG - environmentální, sociální a udržitelné správy a řízení. Nechybí ani možnost generovat zelené reporty za jednotlivá portfolia - fondy, asset management a generování KPI reportů za OCP.

Zpřísňující podmínky, jako je zelená dohoda pro Evropu, tlak spotřebitelů na udržitelnost nebo nefinanční ukazatele tržního počínání firem, vedou k tomu, že firmy do svých strategií implementují jednotlivé aspekty dlouhodobé udržitelnosti.

Tento trend se odráží i v nasměrování investičního kapitálu a investic do nových zelených aktivit. K tomu, aby se tyto ambice naplnily, Evropský parlament 18. 6. 2020 schválil pravidla, podle nichž by se měly určovat ekologicky udržitelné investice.

Cílem legislativního rámce 2020/852 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. 6. 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088) je poskytnout investorům a úvěrovým organizacím kvantitativně vyjádřené informace o míře podílu jednotlivých investic firem do hospodářských činností podporující dlouhodobou environmentální (ekologickou) a sociální (společenskou) udržitelnost.

Podstatným kritériem není jen aktuální stav, ale i zamýšlené nebo probíhající projekty vedoucí k jeho zlepšení. Jinými slovy jasně definovat, jak moc zelené jednotlivé investice jsou a jak moc se je daná společnost snaží zlepšit.

Jak se to projeví v investování

Podle společnosti Deloitte bude odvětví finančních služeb hnací silou našeho přechodu k udržitelnému hospodářství. Široká škála zainteresovaných stran požaduje finanční systémy, které budou odolné vůči komplikované síti environmentálních a sociálních rizik a které průkazně zajistí financování nízkouhlíkové budoucnosti, ochrany vodních zdrojů a biodiverzity, recyklaci svých produktů a globálního udržitelného rozvoje jak s ohledem na životní prostředí, tak i na sociální aspekty svých aktivit.

Finanční instituce tak mají povinnost zveřejňovat informace o jednotlivých investičních instrumentech a portfoliích a o podílu jejich aktivit na činnostech, které jsou považovány za zelené.

Tato povinnost vzniká již od ledna 2022 na bázi subjektivního hodnocení a poté od ledna 2023 na bázi screeningu objektivních kritérií - tzv. taxonomie.

Zveřejňování a vykazování informací o činnostech a produktech se nyní týká:

Jak se to projeví v poskytování úvěrů

Vedle obecného tlaku veřejnosti a médií na prosazování těchto myšlenek hrají významnou roli i finanční instituce při posuzování financování jednotlivých projektů nejen formou investic, ale i úvěrů.

Řada bank se snaží již nyní preferovat a leckdy i zvýhodňovat tyto zelené projekty. Stává se tedy standardem, že od žadatelů na financování jsou požadována vedle ekonomických kalkulací i data týkající se jak jednorázových, tak i dlouhodobých dopadů zamýšlených projektů na životní prostředí.

Tento sběr srozumitelných a snadno interpretovatelných dat, však musí následně vést k stanovení dobře definovaného číselného vyjádření (green rating) pro poskytování případných zvýhodnění.

Bez automatizovaného systému to v budoucnu bude obtížné

Definice, interpretace a vyhodnocení sbíraných dat je již nyní různá pro jednotlivé obora, ale je jisté, že se budou měnit i v čase. Obdobně i taxonomie vedoucí k vykazování podílu zelených investic předpokládá pravidelnou aktualizaci.

Proto společnost ARBES Technologies pracuje intenzivně na vývoji odpovídajícího otevřeného automatizovaného systému pro své klienty.

"Návrh podoby výkaznictví pro správce portfolií a finanční instituce připravujeme v rámci naší servisní podpory. Pro sběr dat plánujeme jak importy formálních dat ze systémů třetích stran, tak i jejich získání např. v podobě dotazníku prostřednictvím smartphonu, jak to nyní děláme v oblasti investic. Plná automatizace pro společnosti bude znamenat výrazné zjednodušení těchto procesů, urychlení jejich zavádění a posílení pozice těchto společností na trhu v oblasti ESG. V našem řešení navíc nechybí ani možnost generovat zelené reporty za jednotlivá portfolia - fondy, asset management a generování KPI reportů za OCP," říká k principu funkčnosti Tomáš Rubač, senior analytik a produktový manažer společnosti ARBES Technologies.

Je třeba si také uvědomit, že v následujících letech vstoupí v platnost řada dalších legislativních iniciativ souvisejících s ESG. Udržitelnost tedy do budoucna nebude volbou, ale povinností.

Společnost ARBES Technologies je připravena tyto povinnosti společností pomáhat plnit.

Článek ze dne 13. prosince 2021 - pondělí

Další články od ARBES Technologies, a.s.