logo

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Rozvoj sítí 5. generace i dalších moderních vysokokapacitních sítí a podpora hospodářské soutěže - především na mobilním trhu a příprava na výběr nového držitele poštovní licence - to jsou některé z hlavních priorit ČTÚ pro rok 2021.

Ze schváleného plánu činností dále vyplývá, že pro období roku 2021 Rada považuje za další významný úkol spolupráci při úspěšném dokončení transpozice evropského kodexu pro elektronické komunikace (EECC) do národní právní úpravy elektronických komunikací.

V rámci podpory hospodářské soutěže je vedle výkonu ex-ante regulace pro Radu důležité i aktivní využití kompetencí ČTÚ ve všech řešených případech sporů mezi podnikateli.

Stejně tak považuje Rada za důležité i pro nadcházející rok 2021 udržení dosavadní vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb a poskytnutí potřebné odborné podpory spotřebitelům a zákazníkům při řešení jejich konkrétních problémů a potřeb.

Konkrétně se proto ČTÚ v průběhu roku 2021 zaměří zejména na následující úkoly.

Podpora hospodářské soutěže, monitoring a analýzy trhů

ČTÚ zajistí naplnění opatření, které na podporu hospodářské soutěže na mobilním trhu definoval v rámci podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5. generace. Zejména poskytne potřebnou podporu vyjednávání o přístupu ke službě národního roamingu pro nové operátory na mobilním trhu.

Se zohledněním revidovaného doporučení EK o relevantních trzích ČTÚ rovněž dokončí probíhající 5. kolo analýz relevantních trhů č. 3a, 3b a 4 (velkoobchodní trhy služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě, služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu a služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě).

V návaznosti na výsledky aukce kmitočtů provede ČTÚ rovněž analýzu nového relevantního trhu č. 5 (velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám).

ČTÚ rovněž připraví aktualizaci opatření obecné povahy, kterým se mimo jiné stanoví seznam relevantních trhů pro ex-ante regulaci (OOP1).

V oblasti cen a cenové regulace se ČTÚ zaměří na dohled a spolupráci s EK a s podniky s významnou tržní silou při implementaci evropské regulace maximálních sazeb za ukončení hlasového volání v mobilních a pevných sítích v rámci EU.

Samozřejmě se bude ČTÚ i v roce 2021 věnovat kontrole úrovně cen povinných velkoobchodních nabídek, a to i dle podmínek aukce kmitočtů pro sítě 4G.

Pro účely elektronického sběru dat ČTÚ dokončí generační inovaci systému ESD a uvede nový systém do ostrého provozu. To umožní naplnit požadavky sběru dat v souladu s připravovanou transpozicí evropského kodexu pro elektronické komunikace.

Dojde také ke sběru a ověření finančních a provozních dat pro BEREC k uplatňování mezinárodního roamingu a podmínkám poskytování služby mezinárodního volání, zpracování zprávy o vývoji trhu se zaměřením na rok 2020 a k aktualizaci datových sad v rámci systému Otevřená Data.

Rozvoj sítí 5. generace a moderních vysokokapacitních sítí

V návaznosti na výsledky aukce kmitočtů pro sítě 5. generace ČTÚ již udělil 18. 1. 2021 příděly předmětných rádiových kmitočtů. Následně zajistí provedení refarmingu pásma 3400 - 3800 MHz s cílem umožnit využití ucelených úseků tohoto pásma pro poskytování služeb, ale i pro účely využití v rámci potřeb Průmyslu 4.0.

ČTÚ rovněž v průběhu roku 2021 stanoví finální podmínky využití kmitočtového pásma 26 GHz a otevření dalších kmitočtových pásem (zejména 5,2 a 5,8 GHz) k využití při poskytování služeb.

Bude rovněž pokračovat spolupráce v rámci pracovních skupin 5G Aliance, včetně řešení zlepšení pokrytí dálničních a železničních koridorů, ale i obcí bez kvalitního mobilního pokrytí.

ČTÚ bude i nadále úzce spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na přípravě a realizaci výzev dotačních programů, na přípravě dokumentace ke splnění základní podmínky 3.1 pro programovací období 2021 - 2027 (Národní plán pro gigabitovou společnost) a přípravě opatření podle Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací.

I nadále ČTÚ zajistí výkon jednotného informačního místa (JIM) podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, rozhodování ve sporech, včetně případného stanovení ceny v řešených sporech.

Současně poskytneme podporu kancelářím BCO (Broadband Competence Office) při MPO pro účely koordinace rozvoje vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Regulace a kontrola v oblasti poštovních služeb

Vedle zajištění komplexního přezkumu úrovně kvality a způsobu poskytování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti, na jehož základě bude ČTÚ formulovat podmínky výběrového řízení na držitele poštovní licence pro roky 2023 - 2027, je dalším úkolem dokončení notifikace úhrad čistých nákladů za poskytování základních služeb u Evropské komise.

To by mělo umožnit vyplatit úhradu čistých nákladů stávajícímu držiteli poštovní licence České poště, s.p. a to za období let 2018 - 2022.

Jako každý rok ČTÚ zveřejní souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených stávajícímu držiteli poštovní licence České poště, s.p. za předchozí rok a průběžně bude vyhodnocovat cenovou dostupnost a nákladovost základních poštovních služeb.

I v roce 2021 ČTÚ zajistí plnění úkolů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků, včetně souvisejícího sběru dat.

Správa rádiového spektra

Vedle podpory využití rádiového spektra pro sítě 5. generace a nové vysokokapacitní sítě, poskytne ČTÚ v roce 2021 podporu zajištění kvalitního příjmu zemského televizního DVB-T2 vysílání. Současně bude spolupracovat s MPO na návrhu postupu alokace kmitočtů pro další rozvoj zemského digitálního televizního vysílání.

ČTÚ rovněž dokončí mezinárodní koordinaci kmitočtových bloků ve III. pásmu, určených pro rozvoj digitálního rozhlasového vysílání na platformě T-DAB, a navrhneme další postup pro udělení práv k využívání těchto rádiových kmitočtů.

V průběhu roku bude ČTÚ zajišťovat průběžné aktualizace jednotlivých dílčích částí plánu využití rádiového spektra (PVRS), všeobecných oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo provozování rádiových zařízení.

Současně ve spolupráci s dotčenými subjekty ČTÚ připraví pro předložení vládě návrh aktualizace Strategie správy rádiového spektra tak, aby reflektoval aktuální trendy jeho využití v rámci EU, ale i výsledky poslední Světové radiokomunikační konference a poznatky z přípravy na konferenci nadcházející.

V rámci přípravy na otevření dalších kmitočtových pásem (5,2 GHz, 5,8 GHz apod.) ČTÚ zprovozní upravenou verzi registračního portálu (dnes pro pásmo 60 GHz).

Zahájí rovněž dlouhodobě připravovanou generační inovaci SW nástroje pro podporu správy spektra (SPECTRA), i opatření pro budoucí zpřístupnění informací o využívání rádiového spektra.

Univerzální služba v elektronických komunikacích a poštovních službách

Úkolem ČTÚ v rámci služeb uložených jako univerzální služba bude dokončení přezkumu a výběrové řízení na nového poskytovatele dílčí služby speciálních koncových zařízení, včetně následného uložení povinnosti, a zajištění nových přezkumů dílčích služeb nově definovaných transpoziční novelou zákona o elektronických komunikacích.

Stejně jako v předcházejících letech ČTÚ zajistí financování ověřené výše čistých nákladů a ztráty za poskytování univerzální služby v elektronických komunikacích.

Specificky v poštovních službách se pak ČTÚ zaměří na dokončení procesu notifikace veřejné podpory v souvislosti s mechanismem financování čistých nákladů za období let 2018 až 2022.

Kontrolní činnost a ochrana spotřebitele

V kontrolní činnosti se ČTÚ zaměří především na důkladný monitoring plnění nově stanovených podmínek pro služby přístupu k internetu. Zaměříme se i na proces přenositelnosti telefonních čísel. ČTÚ rovněž spotřebitelům zpřístupní srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací.

V poštovních službách se ČTÚ opětovně zaměří na kontrolu dodávání poštovních zásilek zařazených mezi základní poštovní služby.

Důležitým úkolem ČTÚ bude v roce 2021 i zajištění činnosti Automatizovaného systému monitorování kmitočtového spektra (ASMKS) a vytvoření systému pro monitorování a kontroly parametrů datových služeb.

V této věci je záměrem ČTÚ implementace veřejně dostupného certifikovaného nástroje pro měření QoS parametrů služeb přístupu k internetu a rozšíření portálu ČTÚ pro vizualizaci dat o nové moduly a nové funkce.

Úřad bude průběžně monitorovat obchodní praktiky při poskytování služeb elektronických komunikací a provádět cílené kontroly se zaměřením na nekalé obchodní praktiky.

Samozřejmě budeme i nadále zajišťovat agendu řešení stížností a podání uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, včetně rozhodování o podaných námitkách proti vyřízení reklamace u poskytovatelů služeb.

Legislativa

V návaznosti na průběh projednávání a schvalování transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích se ČTÚ zaměří především na přípravu prováděcích předpisů (nebo změn těch stávajících) k úpravě konkrétních podmínek v oblastech, kde mu je transpoziční novela zákona svěří.

V rámci plnění všech svých úkolů a výkonu kompetencí, svěřených ČTÚ právní úpravou pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb, včetně příslušných kompetencí v oblasti ochrany spotřebitelů, je záměrem ČTÚ i v roce 2021 vést úzkou a efektivní komunikaci se všemi dotčenými subjekty jak ze strany sektoru operátorů a poskytovatelů služeb, tak i ze strany spotřebitelů a koncových uživatelů.

K tomu účelu považuje Rada ČTÚ za nutné i nadále využívat jak mechanismy vyžadované právní úpravou, tak i neformální konzultace, pracovní diskuse a workshopy s dotčenými subjekty.

Článek ze dne 2. února 2021 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Nabídka zaměstnání