logo

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

ČTÚ považuje za neplatná taková smluvní ujednání, podle nichž by byl operátor oprávněn účtovat při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období cenu služeb za celé toto období. Úřad ve svém rozhodnutí vychází ze zásad poctivého obchodního styku, který vyplývá především z občanského zákoníku.

Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí jednoznačné řešení při posuzování některých účastnických sporů.

V takových případech ČTÚ postupuje v rámci zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, a zohledňuje kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady.

Jednou ze stěžejních kompetencí ČTÚ je rozhodování účastnických sporů. Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí při posuzování těchto sporů jednoznačné řešení.

V praxi logicky dochází i k případům, kdy se nelze bez dalšího opřít o vybraná zákonná ustanovení, a je potřeba zohledňovat kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady.

Takovým případem je kupříkladu otázka fakturace paušálních služeb v případě, dojde-li k přenosu telefonního čísla zákazníka k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací v průběhu zúčtovacího období.

Vzhledem k tomu, že zákon o elektronických komunikacích, ani žádný jiný právní předpis, jímž je ČTÚ při své činnosti vázán, výslovně nestanovuje postup, jakým mají poskytovatelé fakturovat služby v případě, kdy dojde k přenosu telefonního čísla zákazníka k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací, tj. zda účtovat tuto službu za celé zúčtovací období či poměrně vzhledem k datu přenosu telefonního čísla.

ČTÚ tuto otázku v rámci své rozhodovací praxe konstantně posuzuje z hlediska zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, jenž zakazuje ujednání odporující dobrým mravům a zároveň ukládá každému povinnost jednat v právním styku poctivě.

Skutečnost, že by odcházející zákazník byl nucen uhradit paušální částku za období, v němž již nemohl poskytovanou službu fakticky využívat, a která ani již nemohla být poskytována z důvodu přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli, nelze, s ohledem na výše uvedená pravidla, považovat za postup zohledňující zájmy zákazníka.

Obzvláště za situace, kdy již v daném období je tento zákazník povinen hradit rovněž služby poskytované přejímajícím poskytovatelem.

ČTÚ proto z uvedených důvodů považuje za neplatná taková smluvní ujednání, podle nichž by byl operátor oprávněn účtovat zákazníkovi při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období cenu služeb za celé toto období.

Další články k tématům - fakturace - operátor - zákon

Článek ze dne 21. prosince 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Nabídka zaměstnání